11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ފްރާންސްގެ "ކޯލް މައި އޭޖެންޓް" ހިންދީ ބަހުން

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފްރާންސްގެ ވެބް ސީރީޒް "ކޯލް މައި އޭޖެންޓް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހިންދީ ބަހުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
އެޕަލް ޓީވީގެ "ޝަންތަރަމް" ގައި އަމީތާބް؟

އެޕަލް ޓީވީން ހަދަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ޝަންތަރަމް" ގެ ރޯލެއް އަމީތާބް ބައްޗަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ "ގްރޭސް އެނަޓަމީ" އިން

އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގްރޭސް އެނަޓަމީ" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ އެޕިސޯޑްތަކެއްގައި ދުނިޔެ މިހާރު ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ ގެނެސްދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް އެ ސިލްސިލާގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ ބަތަލާ އެލެން ޕޮމްޕިއޯ ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒް ކުޅޭކަން ރަފަލޯ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކެޓަގަރީތަކުން އެވޯޑްތައް ގެންދިޔަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރަސައިޓް" ގެ މިނީ ސީރީޒްގެ ރޯލެއް ކުޅޭކަން ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު މާކް ރަފަލޯ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒްގެ ރޯލެއް ރަފަލޯ އަށް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގައި އެންމެ ވިދައިލި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރައިސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްބީއޯ އިން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ރޯލެއް އެކްޓަރު މާކް ރަފަލޯ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 3
އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީންގެ ސީރީޒެއް

އެމެރިކާގައި އެކި ދުވަސްވަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އެންތޮލޮޖީ ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ޝޯޓައިމުން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ރޮކްގެ ކުޑައިރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް

ރެސްލިން ރިންގް ދޫކޮށްލައި، ހޮލީވުޑަށް ނުކުމެ މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވެސް ލިބޭ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަންގެ ކުޑައިރުގެ ވާހަކަކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން އެންބީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ތުރޯންސްގެ ޕްރީކްއެލް އަކީ ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން

ބަތަލާ ނިއޯމީ ވަޓްސްއާ އެކު ހަދަން ފެށި "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރި ދެވަނަ ޕްރިކްއެލްއާ ބެހޭ ބައެއް...

October 31, 2019
ޕްރިތީ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް

އެމެރިކާ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ އިތުރު ޕްރިކްއެލްއެއް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމައިލި އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއްގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާފައި ވަނިކޮށް، ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ޕްރިކްއެލްއެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
"ބްރޭކިން ބޭޑް" އޮކްޓޯބަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އޭއެމްސީން ފަސް އަހަރު ވަންދެން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
އެމީ އެވޯޑްސް: "ތުރޯންސް" އަށް 32 ނޮމިނޭޝަން

ދާދި ފަހުން ނިންމައިލި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އަށް ވަނަ ސީޒަން ފީކަޅާކަމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 71 ވަނަ އެމީ އެވޯޑްސްގައި އެ ސިލްސިލާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ނޮމިނޭޝަންތައް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފީކަޅާ 8 ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލާފައިވާ އިރު، ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަނުޖެހިފަ އެވެ. އަދި ފަހު ސީޒަނާ ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 8 ވަނަ ސީޒަން އަލުން ހަދަން ގޮވާލައި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގެ ފަހު ސީޒަން އަލުން ހަދަން އެދެނީ

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" 8 ވަނަ އަދި ފަހު ސީޒަން ނިންމައިލި އިރު، އެޕިސޯޑްތައް ފީކަޅާކަމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، ފަހު ސީޒަން އަލުން ހެދުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސަށް ސްޕޮއިލާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކެޖެއް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ފަހު އެޕިސޯޑް ދޫކޮށްލާ އިރު، އެ އެޕިސޯޑުން ވާނެ ގޮތް ކިޔައިދީ، ބެލުންތެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް...

May 18, 2019 3
މެއިޒީ ވެސް ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

މަޝްހޫރު މީހުންނަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހީވެދާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިވާ އަދި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ...

14 މެއި

May 14, 2019 1
"ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެލިސިޓީ ހަފްމަން އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޔުނިވަސިޓީއަކުން ޖާގަ ހޯދަން ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ހަތަރުގެ މަހުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 1
ދެން އޮތީ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމްސް އޮތް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ނިމުން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް، ސިލްސިލާގެ ފަހު އެޕިސޯޑްގެ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
"ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ސީޒަން ދޭއް ޖޫން 9 ގައި

އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭ އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
ސްޓެލޯން ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މިހާތަނަށް ހަތް ފީޗާ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ތަރި ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯން ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ކާސްޓަށް މިރަންޑާ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މީގެ ކާސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަޖުރިބާކާރު ބަތަލާއަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.