19 މެއި

May 19, 2020 1
ސަލްމާންގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ގުޅަނީ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ފޯނުކުރަމުން ދާތީ އެ މައްސަލަ އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ދޯސްތާނާ 2" ގެ ޝޫޓިން ޗަންދީގަރްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުން އިންޑިއާ އަށް މެޑެލްތައް ހޯދައިދީފައިވާ އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި ވިދުޔަތު ޖަމްވަލް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު ސީރީޒް "ކޮމާންޑޯ" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019
ސަލްމާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ ކަޕިލް ޝަރުމާގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގެ ވެސް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ ނަގަމުން އަންނަ ސަލްމާން ހާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިިންމައިފި އެވެ.