18 މެއި

May 18, 2018
ކަރަން ބައްޕައަކަށް ވާކަން އިއުލާން ކުރީ ޕޯސްޓަރަކުން

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ގައި ރަމަންގެ ރޯލް ކުޅޭ އެކްޓަރު ކަރަން ޕަޓޭލް ބައްޕައަކަށް ވާން އުޅޭކަން ޕޯސްޓަރުކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 21
އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ސްވިޑަން މީހަކު ޖޯކުޖަހަނީ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކާއި ފިލްމްތަކުގައި ހުންނަ ހަމަނުޖެހޭ އަދި ޖޯކް ކަންތައްތަކަށް "ޔޫ އިންޑިއާ ޔޫ ލޫޒް" ގެ ނަމުގައި ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ހަދައިގެން މަލާމާތްކޮށް، ޖޯކް ޖަހާ...

May 16, 2018 1
ކެނެޑީގެ ކާފަ ދަރިކަލުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީގެ ހަމައެކަނި ކާފަ ދަރިކަލުން ޖޯން (ޖެކް) ކްލޮސްބާގް ސީބީއެސް ޓީ ސިލްސިލާ "ޓްރޫ ބްލަޑް" އިން އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018
ގޭމްސް އޮފް ތްރޯންސްގެ ވާހަކަ 300 އަހަރު ކުރިއަށް

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު އަންނަ އަހަރު މި ސިލްސިލާ ނިންމާލަން ގަސްދުކޮށްފައި ވިޔަސް މިހާތަނަށް ގެނެސް ދިން ހާދިސާތަކުގެ 300 އަހަރު ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދޭން މީގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް އާރްއާރް މާޓިން މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފަ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މުހައްމަދު އަލީގެ ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއް

އެންމެ މޮޅު އެއް ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ އަދި 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ އެމެރިކާގެ މުހައްމަދު އަލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޓެޑް ސީރީޒެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރި ޝަލީން ހޮލީވުޑަށް

"ޕިޔާރޭ މޯހަން" ފަދަ ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމްތަކުގައި ސަޕޯޓިން ރޯލްތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި ޝަލީން ބެނޮޓް ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
"މުގްލޭ އާޒަމް" ގެ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެކްތާ ކަޕޫރް، ކަރަން ޖޯހަރްގެ ފެމިލީ ޑްރާމާ "ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޣަމް" ގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ ވާޝަނެއް ގެނެސް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ އަދި އެއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު އަދި މާ ބޮޑަށް ވެސް ޝައުގުވެރި ފިލްމެއްގެ ސިލްސިލާ ވާޝަނެއް ގެނެސް ދޭން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018
ވިޝާލްގެ އާ ފިލްމްގައި ވެސް ޓީވީ ބަތަލާއެއް

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ފަހު، ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަ ތަރިން އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރަދްވާޖްގެ އާ ފިލްމް "ޗޫޅިޔާން" އިން ވެސް ޓީވީ ބަތަލާއަކު ތައާރަފު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ލޮޕެޒްގެ "ޝޭޑްސް އޮފް ބްލޫ" ތިން ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލަނީ

ތިން ވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާނީ ޖޫން 17 ގައި

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018
ނިއާ ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނީ ވިކްރަމް ބަޓް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސް ދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "އޭކް ހަޒާރޯ މޭ މޭރީ ބެހެނާ" ގައި މާންވީގެ ރޯލް ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ޒުވާން ބަތަލާ ނިއާ ޝަރްމާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
ޓައިގާ ވުޑްސް އަށް ޑޮކިއުސީރީޒެއް ހަދަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ގޮލްފް ތަރި ޓައިގާ ވުޑްސްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ޑޮކިއުމަންޓްރީ ސީރީޒެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018
ޓީވީ ތަރި ރިތުވިކް ވެސް ބޮލީވުޑަށް ތައްޔާރު ވަނީ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލު އަދި މަޝްހޫރު ހޯސްޓް ރިތުވިކް ދަންޖާނީ ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
އަހަންނަށް ބޮލީވުޑް އެހާ މުހިއްމެއް ނޫން: ޖެނިފާ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކީ އަބަދު ވެސް ބޮލީވުޑެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުމެ، މަގުބޫލުކަން ހޯދި ޓީވީ ތަރިން މަދެއް ވެސް ނޫނެވެ. ކުރިއަށް ވެސް ޓީވީ ތަރިން ފެނިގެން ދާނެ ބޮޑެތި ފިލްމްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 1
"ކަސޯޓީ 2" ގެނެސް ދޭނަން: އެކްތާ ކަޕޫރް

ދިވެހިން ވެސް ހިންދީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތަކަށް ދެވި ހިފީ އެކްތާ ކަޕޫރް ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" އިންނޭ ބުނުމަކީ ގޯހަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެ ޖެހުނު ފޯރީގައި ހިންދީ ސިލްސިލާތަކާ ދުރެއް ނުވެވުނެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018
"ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 1
އަދި ކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫޅެން: ކަރަން ޓައްކަރް

ކަރަން ޓައްކަރްއަކީ އިންޑިއާގެ ޓީވީ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ރީތި ކަމަށް ބުނާ އެއް އެކްޓަރެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރާ ސުވާލުތައް ގިނަ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 2
އެކްޓަރު ކެއިތު ކައިވެނިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި ޓީވީ ސިލްސިލާ "ލަވް ކާ ހޭ އިންތިޒާރު" ގެ ބަތަލު ކެއިތު ސްކެއިރާ ކައިވެނިިކޮށް އެވެ.

March 06, 2018 3
ނިތިކިން އާއި ކްރަތިކާގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

ޝާހްރުކް ހާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފިލްމް "ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" އާއި ސަލްމާން ހާން" ގެ "ދަބަންގް" ގައި ނުބައިބައި ރޯލް ކުޅުނު ނިތިކެން ދީރްއޭ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ކްރަތިކާ...

05 މާޗް

March 05, 2018
ޕޫޖާ ގޯރް، ރަންވީރްގެ "ގުލީ ބޯއި" ގައި

އިންޑިއާގެ ގިނަ ޓީވީ ތަރިން މި ފަހަކަށް އައިސް ބޮލީވުޑަށް ވެސް ތައާރަފުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ލިސްޓަށް މި ފަހަރު އިތުރުވީ ބަތަލާ ޕޫޖާ ގޯރް އެވެ. އޭނާއަކީ އަކީ ސްޓާ ޕްލަސް އިން 2009-2012 އަށް ދެއްކި މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މަންކީ އާވާޒް: ޕްރަތުގިޔާ" ގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ހުނަރުވެރި ބަތަލާ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018
ލިޓްލް ފަޔާސް އެވްރީވެއާ: ރީސް އާއި ކެރީ ސިލްސިލާއެއް

ރީސް ވިދަސްޕޫން އާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ސިލްސިލާއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރީސް އަނެއްކާ ވެސް މަޝްހޫރު އެހެން ބަތަލާއަކާ އެކު ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވާން...

March 04, 2018 8
ދިިޕިކާގެ ނަން ފާއިޒާ އަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކައިވެނި ކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ދިޕިކާ ކައްކަރްގެ ނަން ފާއިޒާ ޝުއައިބަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
ނެޓްފްލިކްސްގެ ކޮންޓެންޓަށް އަލަށް 700 އުފެއްދުމެއް

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ކޮންޓެންޓް މި އަހަރު ވަރަށް މުއްސަނދި ވާނެ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅިން އަލަށް 700 އުފެއްދުމެއް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018
"ދަ ޑިއުސް 2" އިން ވެސް ޖޭމްސް ފްރާންކޯ ފެންނާނެ

ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު ޖޭމްސްގެ ފްރާންކޯގެ ބޮލުގައި އެޅުވި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަކާ އެކު އޭނާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރުގެ ކުރިމަގާ މެދު ވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޭނާ އަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ލިބޭނެތޯ ސުވާލު އުފެއްދި މީހުންނަށް އެޗްބީއޯ އިން ދިން ޖަވާބަކީ މި އެވެ؛...