09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 1
ރީސް ވިދަސްޕޫންއާ އެކު ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ސީރީޒްއެއް

"ފްރެންޑްސް" އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ހޮލީވުޑް ތަރި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އަނެއްކާވެސް ޓީވީ އަށް އެނބުރި އައުމުގެ ގޮތުން ރީސް ވިދަސްޕޫންއާ އެކު އާ ސީރީޒްއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 8
"ނޯޓީ 40" ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދެނީ

މި ފިލްމް ރާއްޖެ ޕްލަސް އިން ދައްކާނީ 13 އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 1
ސަންޖޭ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

އަނިލް ކަޕޫރުގެ ކޮއްކޮ ސަންޖޭ ކަޕޫރަކީ ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު ނަމަވެސް ބޮލީވުޑުން މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނު އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ "ރާޖާ" ފަދަ މަދު ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ސަންޖޭ ފިލްމަކުން ފެންނާނީ ހާލަކުން ފަހަރަކު އެވެ. އެކަމަކު އެކްޓިންއަކީ އޭނާގެ ލެއާ ވެސް ގުޅިފައި އޮތް ކަމެކެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 6
މުސްލިމް ޓީވީ އެކްޓަރުންގެ ރޯދަމަހުގެ ތަޖުރިބާ

އިންޑިޔާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމް އެކްޓަރުން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކިތަންމެ ބުރަކޮށް ފިލްމު ޝޫޓިންގައި އުޅެން ޖެހުނަސް ރޯދަ ދޫކޮށްނުލާ އެކްޓަރުން އެބަ ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް އެކްޓަރުން އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާ ކިޔައިދިނެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 1
"ކުމްކުމް ބާގްޔާ" ތަރި ޝައްބީރް ރާއްޖޭގައި

މަޝްހޫރު ޓީވީ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޝައްބީރް އަހްލޫވާލިއާ އާއި ކާންޗީ ކޯލް ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017
ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރަކު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެ

މޭޒެއްގެ ވަތްގަނޑު ތާށިވެގެން އެ ހުޅުވަން ދަމާލި ވަގުތު އިދިފުށަށް ވެއްޓި އިންޑިއާގެ ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 2
"ޔޭ ރިޝްތާ" އަށް އެނބުރި އައުމެއް ނެތް: ހީނާ

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ" ގައި އަކްޝަރާގެ ރޯލު އަދާކުރި ހީނާ ޚާން މިހާރު ވަނީ އެ ޝޯއާ ވަކިވެފަ އެވެ. އަށް އަހަރު ވަންދެން މި ސިލްސިލާގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅުނު ހީނާ އެ ޑްރާމާއިން ވަކިވުމުން ޝޯއަށާއި ހީނާއަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ދެރަވެފަ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެމީހުން ދަނީ މިކަމާ ހިތާމަ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
އަނިލް އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް

ދެހާސް ނުވަ ވަނަ އަހަރު އޮސްކާ ހޯދި "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން ހުޅަނގުގައި ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާ އެކު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރު އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 2
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތައް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 23) - އިންޑިއާގެ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތައް ޕާކިސްތާނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
ޒީ-ޓީވީން ޕާކިސްތާން ޝޯތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލަނީ

އިންޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕާކިސްތާނު އެކްޓަރުންނަށް އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އިންޒާރުދެމުން ދަނިކޮށް ޒީ-ނެޓްވާކްގެ ޒިންދަގީ ޗެނަލް އިން ޕާކިސްތާން ސިލްސިލާތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލާން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޒީ ނެޓްވޯކް ހެޑް ސުބާޝް ޗަންދުރަ ދީފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 7
ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންނަށް ވުރެ އާމްދަނީ ބޮޑު ޓީވީ ތަރިން

ފިލްމީ ދާއިރާގައި އުޅޭ ނަމަ ބޮޑު ސްކްރީނުން ނޫނީ މަޝްހޫރުކަން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގައި ފިލްމު ކުޅޭ މީހުންނަކަށް ޓީވީ އެކްޓަރުން މިހާރު ދުލެއް ނުކުރެ އެވެ. އެމީހުންގެ މަގްބޫލުކަމާއި މުއްސަނދިކަން ވެސް ފިލްމީ ތަރިންނަށް ވުރެ ކުޑައެއް ނޫނެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 1
އަނިލް ކަޕޫރުގެ "24" ސީޒަން 2 ތައްޔާރުވަނީ

އަންނަ ޑިސެމްބަރުމަހު އަނިލް ކަޕޫރަށް 60 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވެސް އޭނާގެ ސިފަ މެދު އުމުރެއްގެ ޒުވާނަކާ ތަފާތެއް ނެތެވެ.