28 ޖޫން

June 28, 2018
ކަރަން އާއި އަންކިތާ އަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް

އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބޭކަން ޓީވީ ތަރިން ކަމަށްވާ ކަރަން ޕަޓޭލް އާއި އަންކިތާ މެއި މަހު އިއުލާން ކުރީ ވަރަށް ވެސް ހާއްސަ ގޮތަކަށެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 1
"ގޯލްޑް" ގެ ޓްރެއިލާއާ އެކު މޯނީ އަށް ތައުރީފު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ގޯލްޑް" އާ އެކު އޭނާ އަށް ތައުރީފު ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ދެ ތަރިއަކު ކައިވެނިކޮށްފި

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދެ ތަރިއަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

June 24, 2018
އަބިނާވް އާއި ރުބީނާ ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރިން ކަމަށްވާ އަބިނާވް ޝުކްލާ އާއި ބަތަލާ ރުބީނާ ދިލައިކް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018
ޓީވީ އެކްޓަރު މޯހިތު ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމަކަށް

"ދޭވޯން ކާ ދޭވް...މަހާދޭވް" ފަދަ ޓީވީ ސިލްސިލާތައް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ޓީވީ އެކްޓަރު މޯހިތު ރައިނާ ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 1
ޖޯންގެ "ރޯ" ގެ ބަތަލާއަކަށް މޯނީ

ޖޯން އަބްރަހަމް މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމް ރޯމިއޯ އަކްބަރު ވޯލްޓާ (ރޯ) ގެ ބަތަލާއަކަށް ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި މޯނީ ރޯއި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިއެކްއެލްއެއް ގެނެސް ދެނީ

އެޗްބީއޯގެ ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު، މި ސިލްސިލާ އަށް އަންނަ އަހަރު ނިމުން ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ފޭނުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް...

June 11, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ މާފަށް އެދިއްޖެ

އޭބީސީން ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވާތީ ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭބީސީން މާފަށް...

28 މެއި

May 28, 2018
"ޔޭ ހޭ މުހައްބަތޭން" ނިންމައިލަން އެދުމުން އެކްތާގެ ރައްދެއް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ މުހައްބޮތޭން" މިހާރު ވަރަށް ފޫހި ކަމަށާއި އެ ސިލްސިލާ ދެން ނިންމައިލަންވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރާ ކޮމެންޓްތަކަށް ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް ރައްދު ދީފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

"ޕްރެޓީ ވުމަން" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
ކަރަން ބައްޕައަކަށް ވާކަން އިއުލާން ކުރީ ޕޯސްޓަރަކުން

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ގައި ރަމަންގެ ރޯލް ކުޅޭ އެކްޓަރު ކަރަން ޕަޓޭލް ބައްޕައަކަށް ވާން އުޅޭކަން ޕޯސްޓަރުކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 21
އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ސްވިޑަން މީހަކު ޖޯކުޖަހަނީ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކާއި ފިލްމްތަކުގައި ހުންނަ ހަމަނުޖެހޭ އަދި ޖޯކް ކަންތައްތަކަށް "ޔޫ އިންޑިއާ ޔޫ ލޫޒް" ގެ ނަމުގައި ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ހަދައިގެން މަލާމާތްކޮށް، ޖޯކް ޖަހާ...

May 16, 2018 1
ކެނެޑީގެ ކާފަ ދަރިކަލުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީގެ ހަމައެކަނި ކާފަ ދަރިކަލުން ޖޯން (ޖެކް) ކްލޮސްބާގް ސީބީއެސް ޓީ ސިލްސިލާ "ޓްރޫ ބްލަޑް" އިން އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018
ގޭމްސް އޮފް ތްރޯންސްގެ ވާހަކަ 300 އަހަރު ކުރިއަށް

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު އަންނަ އަހަރު މި ސިލްސިލާ ނިންމާލަން ގަސްދުކޮށްފައި ވިޔަސް މިހާތަނަށް ގެނެސް ދިން ހާދިސާތަކުގެ 300 އަހަރު ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދޭން މީގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް އާރްއާރް މާޓިން މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފަ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މުހައްމަދު އަލީގެ ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއް

އެންމެ މޮޅު އެއް ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ އަދި 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ އެމެރިކާގެ މުހައްމަދު އަލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޓެޑް ސީރީޒެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރި ޝަލީން ހޮލީވުޑަށް

"ޕިޔާރޭ މޯހަން" ފަދަ ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމްތަކުގައި ސަޕޯޓިން ރޯލްތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި ޝަލީން ބެނޮޓް ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
"މުގްލޭ އާޒަމް" ގެ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެކްތާ ކަޕޫރް، ކަރަން ޖޯހަރްގެ ފެމިލީ ޑްރާމާ "ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޣަމް" ގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ ވާޝަނެއް ގެނެސް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ އަދި އެއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު އަދި މާ ބޮޑަށް ވެސް ޝައުގުވެރި ފިލްމެއްގެ ސިލްސިލާ ވާޝަނެއް ގެނެސް ދޭން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018
ވިޝާލްގެ އާ ފިލްމްގައި ވެސް ޓީވީ ބަތަލާއެއް

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ފަހު، ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަ ތަރިން އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރަދްވާޖްގެ އާ ފިލްމް "ޗޫޅިޔާން" އިން ވެސް ޓީވީ ބަތަލާއަކު ތައާރަފު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ލޮޕެޒްގެ "ޝޭޑްސް އޮފް ބްލޫ" ތިން ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލަނީ

ތިން ވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާނީ ޖޫން 17 ގައި

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018
ނިއާ ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނީ ވިކްރަމް ބަޓް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސް ދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "އޭކް ހަޒާރޯ މޭ މޭރީ ބެހެނާ" ގައި މާންވީގެ ރޯލް ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ޒުވާން ބަތަލާ ނިއާ ޝަރްމާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
ޓައިގާ ވުޑްސް އަށް ޑޮކިއުސީރީޒެއް ހަދަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ގޮލްފް ތަރި ޓައިގާ ވުޑްސްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ޑޮކިއުމަންޓްރީ ސީރީޒެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018
ޓީވީ ތަރި ރިތުވިކް ވެސް ބޮލީވުޑަށް ތައްޔާރު ވަނީ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލު އަދި މަޝްހޫރު ހޯސްޓް ރިތުވިކް ދަންޖާނީ ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
އަހަންނަށް ބޮލީވުޑް އެހާ މުހިއްމެއް ނޫން: ޖެނިފާ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކީ އަބަދު ވެސް ބޮލީވުޑެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުމެ، މަގުބޫލުކަން ހޯދި ޓީވީ ތަރިން މަދެއް ވެސް ނޫނެވެ. ކުރިއަށް ވެސް ޓީވީ ތަރިން ފެނިގެން ދާނެ ބޮޑެތި ފިލްމްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.