13 މާޗް

March 13, 2018
"ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 1
އަދި ކައިވެނި ކުރާކަށް ނޫޅެން: ކަރަން ޓައްކަރް

ކަރަން ޓައްކަރްއަކީ އިންޑިއާގެ ޓީވީ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ރީތި ކަމަށް ބުނާ އެއް އެކްޓަރެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރާ ސުވާލުތައް ގިނަ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 2
އެކްޓަރު ކެއިތު ކައިވެނިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި ޓީވީ ސިލްސިލާ "ލަވް ކާ ހޭ އިންތިޒާރު" ގެ ބަތަލު ކެއިތު ސްކެއިރާ ކައިވެނިިކޮށް އެވެ.

March 06, 2018 3
ނިތިކިން އާއި ކްރަތިކާގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

ޝާހްރުކް ހާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފިލްމް "ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" އާއި ސަލްމާން ހާން" ގެ "ދަބަންގް" ގައި ނުބައިބައި ރޯލް ކުޅުނު ނިތިކެން ދީރްއޭ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ކްރަތިކާ...

05 މާޗް

March 05, 2018
ޕޫޖާ ގޯރް، ރަންވީރްގެ "ގުލީ ބޯއި" ގައި

އިންޑިއާގެ ގިނަ ޓީވީ ތަރިން މި ފަހަކަށް އައިސް ބޮލީވުޑަށް ވެސް ތައާރަފުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ލިސްޓަށް މި ފަހަރު އިތުރުވީ ބަތަލާ ޕޫޖާ ގޯރް އެވެ. އޭނާއަކީ އަކީ ސްޓާ ޕްލަސް އިން 2009-2012 އަށް ދެއްކި މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މަންކީ އާވާޒް: ޕްރަތުގިޔާ" ގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ހުނަރުވެރި ބަތަލާ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018
ލިޓްލް ފަޔާސް އެވްރީވެއާ: ރީސް އާއި ކެރީ ސިލްސިލާއެއް

ރީސް ވިދަސްޕޫން އާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ސިލްސިލާއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރީސް އަނެއްކާ ވެސް މަޝްހޫރު އެހެން ބަތަލާއަކާ އެކު ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވާން...

March 04, 2018 8
ދިިޕިކާގެ ނަން ފާއިޒާ އަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކައިވެނި ކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ދިޕިކާ ކައްކަރްގެ ނަން ފާއިޒާ ޝުއައިބަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
ނެޓްފްލިކްސްގެ ކޮންޓެންޓަށް އަލަށް 700 އުފެއްދުމެއް

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ކޮންޓެންޓް މި އަހަރު ވަރަށް މުއްސަނދި ވާނެ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅިން އަލަށް 700 އުފެއްދުމެއް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018
"ދަ ޑިއުސް 2" އިން ވެސް ޖޭމްސް ފްރާންކޯ ފެންނާނެ

ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު ޖޭމްސްގެ ފްރާންކޯގެ ބޮލުގައި އެޅުވި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަކާ އެކު އޭނާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރުގެ ކުރިމަގާ މެދު ވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޭނާ އަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ލިބޭނެތޯ ސުވާލު އުފެއްދި މީހުންނަށް އެޗްބީއޯ އިން ދިން ޖަވާބަކީ މި އެވެ؛...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 1
އެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލް ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ޕެޓްރިޖް ފެމިލީ" އިން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި އެކްޓަރު އަދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017
ނެޓްފްލިކްސް އާއި ޝާހްރުކް ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

މަގުބޫލު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސް އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓް ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިންމައި، އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017
ޖޯޖް ކްލޫނީ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، ކުޅެނީ

އެކްޓިން އަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ޑައިރެކްޝަނަށް ފޯކަސްކޮށްގެން އުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖޯޖް ކްލޫނީ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 1
ރީސް ވިދަސްޕޫންއާ އެކު ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ސީރީޒްއެއް

"ފްރެންޑްސް" އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ހޮލީވުޑް ތަރި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އަނެއްކާވެސް ޓީވީ އަށް އެނބުރި އައުމުގެ ގޮތުން ރީސް ވިދަސްޕޫންއާ އެކު އާ ސީރީޒްއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 8
"ނޯޓީ 40" ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދެނީ

މި ފިލްމް ރާއްޖެ ޕްލަސް އިން ދައްކާނީ 13 އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 1
ސަންޖޭ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

އަނިލް ކަޕޫރުގެ ކޮއްކޮ ސަންޖޭ ކަޕޫރަކީ ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު ނަމަވެސް ބޮލީވުޑުން މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނު އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ "ރާޖާ" ފަދަ މަދު ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ސަންޖޭ ފިލްމަކުން ފެންނާނީ ހާލަކުން ފަހަރަކު އެވެ. އެކަމަކު އެކްޓިންއަކީ އޭނާގެ ލެއާ ވެސް ގުޅިފައި އޮތް ކަމެކެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 6
މުސްލިމް ޓީވީ އެކްޓަރުންގެ ރޯދަމަހުގެ ތަޖުރިބާ

އިންޑިޔާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމް އެކްޓަރުން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކިތަންމެ ބުރަކޮށް ފިލްމު ޝޫޓިންގައި އުޅެން ޖެހުނަސް ރޯދަ ދޫކޮށްނުލާ އެކްޓަރުން އެބަ ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް އެކްޓަރުން އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާ ކިޔައިދިނެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 1
"ކުމްކުމް ބާގްޔާ" ތަރި ޝައްބީރް ރާއްޖޭގައި

މަޝްހޫރު ޓީވީ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޝައްބީރް އަހްލޫވާލިއާ އާއި ކާންޗީ ކޯލް ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017
ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރަކު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެ

މޭޒެއްގެ ވަތްގަނޑު ތާށިވެގެން އެ ހުޅުވަން ދަމާލި ވަގުތު އިދިފުށަށް ވެއްޓި އިންޑިއާގެ ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 2
"ޔޭ ރިޝްތާ" އަށް އެނބުރި އައުމެއް ނެތް: ހީނާ

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ" ގައި އަކްޝަރާގެ ރޯލު އަދާކުރި ހީނާ ޚާން މިހާރު ވަނީ އެ ޝޯއާ ވަކިވެފަ އެވެ. އަށް އަހަރު ވަންދެން މި ސިލްސިލާގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅުނު ހީނާ އެ ޑްރާމާއިން ވަކިވުމުން ޝޯއަށާއި ހީނާއަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ދެރަވެފަ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެމީހުން ދަނީ މިކަމާ ހިތާމަ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
އަނިލް އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް

ދެހާސް ނުވަ ވަނަ އަހަރު އޮސްކާ ހޯދި "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން ހުޅަނގުގައި ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާ އެކު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރު އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 2
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތައް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 23) - އިންޑިއާގެ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތައް ޕާކިސްތާނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
ޒީ-ޓީވީން ޕާކިސްތާން ޝޯތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލަނީ

އިންޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕާކިސްތާނު އެކްޓަރުންނަށް އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އިންޒާރުދެމުން ދަނިކޮށް ޒީ-ނެޓްވާކްގެ ޒިންދަގީ ޗެނަލް އިން ޕާކިސްތާން ސިލްސިލާތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލާން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޒީ ނެޓްވޯކް ހެޑް ސުބާޝް ޗަންދުރަ ދީފި އެވެ.