21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
އާމިރުގެ ބޮޑީގާޑަކަށް "ބަޖާޖް" އުޅުނު!

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ފިލްމު "ޖާން ތެރެ ނާމް" އިން ލީޑިން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ނަމަވެސް އެ ފިލްމު ފްލޮޕްވުމުން، ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް ނުލިބުމުން އާމްދަނީ ހޯދަން، އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ ބޮޑީގާޑަކަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން އުޅުނު ކަމަށް، ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަަޝްހޫރުވި ރޯނިތު ރޯއި ބުނެފި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
ޓީވީ ބަތަލު އަލީ އަށް ބޯނީގެ ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު އަލީ ގޯނީ، ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރްގެ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ކޮކީލާބެންގެ ރޯލުން ރޫޕަލް އަލުން ފެންނާނެ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ މައިދަތައެެއްގެ ރޯލް ކުޅުނު ރޫޕަލްް ޕަޓޭލް އެ ސިލްސިލާގެ ސީޒަނުން ވެސް ވެސް ކޮކީލާބެން މޯދީގެ ރޯލުން ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އޭގެ ޝޫޓިން ލަވައަކާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 1
ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" އިން ޕާތު ބޮލީވުޑަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ބަތަލު ޕާތު ސަމްތާން ވަކިވާން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ވަނިކޮށް، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" އިން ޕާތު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ޝަމީތާ އަށް "ބްލެކް ވިޑޯޒް" ގެ އިންޑިއާ ވާޝަން

ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ކޮއްކޮ ޝަމީތާ ޝެޓީ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 07, 2020
އެކްތާގެ "ބްރައްމަރަކްޝަސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އެކްތާ ކަޕޫރް ޒީޓީވީން ގެނެސްދިން ސުޕަނެޗްރަލް ސިލްސިލާ "ބުރައްމަރަކްޝަސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

September 07, 2020
ޓީވީގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބަތަލާ އަކީ ހީނާ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ބަތަލާގެ މަގާމު ހީނާ ޚާނަށް އަނެއްކާ ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

މި ފަހަރު ވެސް ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ޑެވޮލީނާ

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
"ކަސޯޓީ" ނޮވެމްބަރުގައި ހުއްޓާލަނީ؟

"ކަސޯޓީ" ގެ އާ ސިލްސިލާ ދައްކަން ފެށީ 2018 ގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ޔޫއްޕެގެ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ސިލްސިލާ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

September 01, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގެ ބަތަލަކަށް ސިދާތު؟

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ސިދާތު ޝުކްލާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިއާ 2" އިން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: ރޫޕަލް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ސިލްސިލާ އިން ހުށަހެޅުމެއް ނާންނަ ކަމަށް ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ކޮކީލާބެން މޯދީގެ ރޯލް ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ބަތަލާ ރޫޕަލް ޕަޓޭލް ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ދެވަނަ ސީޒަނަކަށް

"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ދައްކަން ފަށާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 1
ޒީޓީވީގެ "އިޝްގް ސުބާނަﷲ" ހުއްޓައިލަނީ

ޒީޓީވީން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "އިޝްގް ސުބާނަﷲ" ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ކަލާޒްގެ އާ ސިލްސިލާ އަކީ "ޕިންޖާރާ"

މިރޭ ދައްކަން ފަށާ "ޕިންޖާރާ" ދައްކާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 8:30 ގައި

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
ވިވެކާއި ޕާލް "ކަސޯޓީ" ގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" އިން އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ އެކްޓަރު ޕާތު ސަމްތާން ވަކިވާތީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެ ރޯލް ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނާ ތިން އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ދެ ތަރިއަކު އެކަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 1
"ކަސޯޓީ" ގެ އަނޫރާގްގެ ރޯލަށް ތިން އެކްޓަރެއް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ބަތަލު ޕާތު ސަމްތާން އެއިން ވަކިވާން ނިންމާފައިވާތީ އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ އަނޫރާގް ބާސޫގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ ބެހޭ ބަހުސްތައް މީޑިއާތަކުގައި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020
ސިލްސިލާއަކަށް "ލޮކްޑައުން ކީ ލަވް ސްޓޯރީ"

ސްޓާ ޕްލަސް އިން "ލޮކްޑައުން ކީ ލަވް ސްޓޯރީ" ގެ ނަމުގައި އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭންް ނިންމައި، އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 18, 2020
އެރިކާ ވެސް "ކަސޯޓީ" ދޫކޮށްލަނީ؟

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ބަތަލާ އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ވެސް އެއިން ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 1
ޕާތު އާއި ސާހިލް "ކަސޯޓީ" އިން ވަކިވަނީ؟

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކާ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ބަތަލު ޕާތު ސަމްތާން އެ ސިލްސިލާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމު "ޕަތާން" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
"ނާގިން 5" އަށް އިތުރު ކާސްޓުންތަކެއް

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނަލުން ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ ފަސް ވަނަ ސީޒަންގެ ސުރުހީ އަޅާފައިވާ އިރު، އާ ސީޒަންގެ ކާސްޓާ އިތުރު ތަރިންތަކެއް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ހައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަލަތު ވެބް ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.