06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 2
އެކްޓަރު ސަމީރު ޝަރުމާ މަރުވެއްޖެ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު" ގެ ރޯލެއް ކުޅެމުން ދިޔަ އެކްޓަރު ސަމީރު ޝަރުމާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
"ޝާދީ މުބާރަކް" ސްޓާ ޕްލަސް އަށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުނު ޓީވީ ޝޯތައް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ފެށި އިރު ސްޓާ ޕްލަސް އިން "އަނޫޕަމާ" ގެ ނަމުގައި ވަނީ އާ ސިލްސިލާއެއް ފަށައިފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަނެއްކާވެސް އެ ޗެނެލުން އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި އެކަން ވެސް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020
"ނާގިން 5" ގެ ކާސްޓަށް ހީނާ އާއި މޯހިތު

ހީނާއާ އެކު މިހާރު ވަނީ "ނާގިން 5" ގެ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ދައްކާލާފައި

30 ޖުލައި

July 30, 2020 1
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން: ޔޫއްޕެގެ ސީރީޒެއް

"ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" އަކީ ތިން ސީޒަނަކަށް ގެނެސްދޭނެ އެއްޗެއް. ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި ހިމެނޭނީ 26 އެޕިސޯޑް

28 ޖުލައި

July 28, 2020 1
"ނާގިން 5" ގެ ބަތަލަކީ ދީރަޖް ދޫޕަރް

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ނާގިން 5" ގެ ބަތަލަކީ ދީރަޖް ދޫޕަރްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 1
"ކުމްކުމް ބަގިއާ" ގެ ރޯލެއް ޕޫޖާ އަށް

ޒީޓީވީން ގެނެސްދޭ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ކުމްކުމް ބަގިއާ" ގެ ރޯލަކަށް ޕޫޖާ ބެނަޖީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020
"ޔޭ ޖާދޫ ހޭ ޖިން ކާ" އަލުން މި މަހުގެ 27 ގައި

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ހުއްޓުމަކަށް އައި ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްޓާ ޕްލަސްގެ "ޔޭ ޖާދޫ ހޭ ޖިން ކާ" އަލުން މި މަހުގެ 27 ގައި ފަށަން ނިންމައި، ޝޯގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 4
ސުޝާންތުގެ ހަނދާނަށް "ޕަވިތުތަ ރިޝްތާ" ގެ ސީކްއެލްއެއް

މިދިޔަ މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް ދޭ ޓްރިބިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި، އޭނާ އެކްޓިން އަށް ނުކުތް މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ޕަވިތުރަ ރިޝްތާ" ގެ ސީކްއެލްއެއް އޭގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020
"ނާގިން 4" މި މަހުގެ 18 ގައި

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ "ނާގިން" ގެ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަން ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 18 ގައި އަލުން ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އާ...

July 14, 2020
އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ވާނީ ކައްކާއަކަށް: ދީރަޖް

އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އިހުތިޔާރުކުރާނީ ކެއްކުމާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ޒީޓީވީގެ ސިލްސިލާ "ކުންދަލީ ބަގިއާ" ގެ ބަތަލު ދީރަޖް...

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
މިތުންގެ ޅީދަރިފުޅު ޓީވީ ސިލްސިލާއަކުން

ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މިތުން ޗަކްރަބަތީގެ ޅީ ދަރިފުޅު މަދަލްސާ ޝަރުމާ ޓީވީ ސިލްސިލާއަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020
"މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" ގެ ރޯލެއް ޝާލިން އަށް

ސަލްމާން ރުޝްދީގެ ވާހަކަ "މިޑްނައިޓްސް ޗިލްރެން" އަށް ބިނާކޮށް، ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރަދްވާޖް ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިގެން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ވެބް ސީރީޒްގެ ރޯލަކަށް މަޝްހޫރު ޓީވީ...

July 10, 2020
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް މާލީ އެހީ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުނިފޫހި އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މާލީ އެހީދޭން...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 2
އީޝާ ޑިއޯލް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް؟

ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ނަމަވެސް ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުލިބި، މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެކްޓިން ކެރިއަރު ނިމުމަކަށް އައި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އީޝާ ޑިއޯލް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 06, 2020
ގިނަ ސިލްސިލާތައް މި މަހު 13 އަށް ތައްޔާރު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ހުއްޓުމަކަށް އައި އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުގެ ގިނަ ސިލްސިލާތައް މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ދައްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ...

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ގިނަ ޓީވީ ޝޯތައް މި މަހުގެ އަލުން ދައްކަން ފަށާނެ

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ހުއްޓިފައިވާ އިންޑިއާގެ ޓީވީ އުފެއްދުންތަކުގެ މަސައްކަތައް މިހާރު އަލުން ފަށާފައިވާތީ ގިނަ ޗެނެލްތަކުން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ޝޯތައް މި މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ދައްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 4
"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ބައިސްކޯފުން

"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި.

June 28, 2020 2
"ފުރަބަންދު" އަންނަމަހު 3 ގައި؛ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޕްރޮޑިއުސަަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ގެ ފިލްމު ކުންފުނި ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން ގެނެސްދޭ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ފުރަބަންދު" އަންނަ މަހުގެ 3 ގައި ދައްކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައި،...

June 28, 2020
ބަޖާޖްގެ ރޯލް ލިބުނީ ކަރަން ޕަޓޭލަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ބަޖާޖްގެ ރޯލު ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި އެކި ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން ދަނިކޮށް އެ ރޯލަށް ސޮއިކުރިކަން ކަރަން ޕަޓޭލް...

25 ޖޫން

June 25, 2020
ހީނާ އާއި ކުޝާލްގެ "އަންލޮކް" ހޮނިހިރު ދުވަހު

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ހީނާ ޚާނާއި ކުޝާލް ޓަންޑަންގެ ޖޯޑު އެކީގައި ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "އަންލޮކް" އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
"ކަސޯޓީ" ގެ ބަޖާޖްގެ ރޯލަށް ކަރަން ކުންދްރާ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ އާ ސީޒަން ލޮކްޑައުނަށް ފަހު އަލުން ގެނެސްދޭ އިރު، އެ ސިލްސިލާގެ ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެން ކަރަން ކުންދުރާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
"ނާގިން 4" ގެ ފިނާލޭ ޕްރޮމޯއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން ދިޔަ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސުޕަނެޗްރުލް ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ނިންމައިލަން ނިންމާފައިވާތީގެ އޭގެ ފިނާލޭ އެޕިސޯޑްގެ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ، އެހީވީ ރައްޓެހިން: އަޝިޝް

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން އާއިލާގެ ބަޔަކު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި މަރުވުމުން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ރައްޓެހިންގެ އެހީ އާއި މަދަދާ އެކު ކަމަށް އެކްޓަރު އަޝިޝް ޗައުދަރީ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
"ނާގިން 5" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ބަހުސްތަކެއް

އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ނިންމައިލުމަށް ފަހު، އެ ސިލްސިލާގެ ފަސް ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ބަހުސްތަކެއް ކުރެވެން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020
ކުރީގެ ދެ ސިލްސިލާއެއް މިރޭ ސޮނީ ޓީވީ އަށް

ލޮކްޑައުނާ އެކު އިންޑިއާގެ މުނިފޫހި އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި އާ އުފެއްދުންތައް ނުގެނެސްދެވޭތީ ސޮނީން ޓީވީން އެ ޗެނެލުން ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ދެ ސިލްސިލާއެއް އަލުން މިރެއިން ފެށިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.