23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 1
ކަރިޝްމާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރީ ފުރަވެރީގައި

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ތަންނާގެ 36 ވަނަ ދުވަހު އުފަން ދުވަސް ރާއްޖޭގެ ފުރަވެރި ރިސޯޓްގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ސިލްސިލާ "ބަހޫ ބޭގަމް" އަންނަ މަހު ނިންމާލަނީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން ފެށި ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ސިލްސިލާ "ބަހޫ ބޭގަމް" ގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެ، ޓީއާރްޕީ ހީވެސް ނުކުރާ ވަރަށް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސިލްސިލާ ނިންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 3
މި ފަހަރު ހީނާގެ ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާނަކީ ރާއްޖޭގެ ޗުއްޓީ އަށް މިހާރު އެންމެ ފަރިތަ އެއް ބަތަލާ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. މިހާރު ވެސް ހީނާ ހުރީ ރާއްޖޭގަ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
"ސޫޓަބަލް ބޯއި" އިން ރަންދީޕް ބޭރެއް ނުކުރޭ

ލަކްނޫގައި މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ މީރާ ނައިރްގެ ސިލްސިލާ "އަ ސޫޓަބަލް ބޯއި" ގެ ސެޓްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަކާ ގުޅިގެން އޭގެ ކާސްޓުން އެކްޓަރު ރަންދީޕް ހޫޑާ ބޭރުކޮށްލި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ މޯނާ ކައިވެނި ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ މޯނާ ސިންގް ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ޖަޔޭޝްބާއީ ޖޯރްދާރު" ގެ ޝޫޓިން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
"ޔޭ ހޭ ޗާހަތޭ" އަކީ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ސްޕިން-އޮފް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ނިންމައިލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ސިލްސިލާގެ ވާހަކައިން ކުރިފަޅުވައިގެން ގެނެސްދޭ އާ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ ޗާހަތޭ" އަންނަ މަހު ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ޖެނިފާގެ "ބޭހަދު 2" އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 26, 2019
"ނާގިން 4" އަންނަ މަހު؛ އާ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ނެރެފި

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ، އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭން ފަށާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާ އެކު، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ކްރިސްޓަލަށް ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ކްރިސްޓަލް ޑި ސޫޒާ ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާގެ ފިލްމު "ހެކްޑް" ޖެނުއަރީގައި

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ދޫކޮށްލާފައި މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ކުޅުނު، ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓްގެ ފިލްމު "ހެކްޑް" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތޭ" ގެ ކާސްޓަށް ވަތުސަލް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކާ ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު ކޭ" ގެ ރޯލަކަށް ވަތުސަލް ސޭތު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
"ނާގިން 4" ގެ ދެވަނަ ބަތަލާ އަކީ ޖޭޒްމިން

ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ، އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ 4 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަނުން އަންނަ އިރު، މި ސިލްސިލާގައި މި ފަހަރު ހަރުފައެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ދެވަނަ ބަތަލާ އަކީ ޖޭޒްމިން ބާސިންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 4
"ޔޭ ރިޝްތާ" 20 އަހަރު ކުރިއަށް، ލީޑް ތަރިން ވަކިވަނީ

އިންޑިއާގެ ޗެނެލަކުން މިހާރު ދައްކާ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ސިލްސިލާ، ސްޓާ ޕްލަސްގެ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާ ހޭ" ގެ ވާހަކަ 20 އަހަރު ކުރިއަށް ޖައްސައިލަން ނިންމާފައިވާތީ، މިހާރު އޭގެ ލީޑް ދެ ތަރިން ސިލްސިލާ އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ކާމިޔާ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ކާމިޔާ ޕަންޖާބީ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ދޯސްތާނާ 2" ގެ ޝޫޓިން ޗަންދީގަރްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
ބަޖާޖްގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނީ ވިވާން ބަޓޭނާ؟

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކީ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެމުން ދިޔަ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އެ ރޯލް ދޫކޮށްލުމުން، ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ އިން ދެން ފެންނާނީ ވިވާން ބަޓޭނާ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ތުރޯންސްގެ ޕްރީކްއެލް އަކީ ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން

ބަތަލާ ނިއޯމީ ވަޓްސްއާ އެކު ހަދަން ފެށި "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރި ދެވަނަ ޕްރިކްއެލްއާ ބެހޭ ބައެއް...

October 31, 2019
ޕްރިތީ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް

އެމެރިކާ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
"ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، ދެ ކެރެކްޓާއަކަށް ނިމުން

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ، ސޮނީ ޓީވީގެ ސިލްސިލާ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ މުހިއްމު ދެ ކެރެކްޓާއަކަށް ނިމުން ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުން އިންޑިއާ އަށް މެޑެލްތައް ހޯދައިދީފައިވާ އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019
ކަރަން، ބަޖާޖް ކެރެކްޓާ ދޫކޮށްލައިފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެމުން އަންނަ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އެ ރޯލް ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މި ވަގުތަށް އޭނާގެ ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ އަށް ނިމުމެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.