07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 1
"ޔޭ ޖާދޫ ހޭ ޖިން ކާ" ސްޓާ ޕްލަސް އަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
"ނާގިން 4" ގައި ކްރިސްޓަލް އާއި ނިއާ؟

އެކްތާ ކަޕޫރު ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ އާ ސިލްސިލާއެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޝްވޭތާ ތިވާރީ އާ ސިލްސިލާއަކުން ބެލުންތެރިންނަށް...

October 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި ވިދުޔަތު ޖަމްވަލް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު ސީރީޒް "ކޮމާންޑޯ" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
އާމްނާއާ އެކު "ކަސޯޓީ" ގެ ޕްރޮމޯއެއް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ނެގަޓިވް ކެރެކްޓާ ކޮމަލިކާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ބަތަލާ އާމްނާ ޝަރީފް ޔަގީންކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ފެނިލުމަކާ އެކު، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ކޮމަލިކާގެ ރޯލު ދިނީ އާމްނާ އަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކާތާ މިހާރު އަހަރެއް ވެފައިވާ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ކޮމަލިކާގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނީ ޖޭސްމިން ބާސިން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ބުނި ނަމަވެސް، އެ ރޯލަށް އާމްނާ ޝަރީފް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ އިތުރު ޕްރިކްއެލްއެއް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމައިލި އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއްގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާފައި ވަނިކޮށް، ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ޕްރިކްއެލްއެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019
ޕްރޭނާ ވެސް ވެބް ސީރީޒަކަށް

ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ އާއި ޖެނިފާ ވިންގެޓާއި ސާކްސީ ތަންވަރާއި އަދި މޯނާ ސިންގް ފަދަ މަޝްހޫރު އެތައް ޓީވީ ބަތަލާއިންނެއް ވެބް ސީރީޒްތަކަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް، އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ވެސް ވެބް ސީރީޒަކޮށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 2
"ކަސޯޓީ" ގެ ކޮމަލިކާގެ ރޯލް ޖޭސްމިނަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ކޮމަލިކާގެ ރޯލުން ދެން ފެންނާނީ ޒުވާން ބަތަލާ ޖޭސްމިން ބާސިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
"ބްރޭކިން ބޭޑް" އޮކްޓޯބަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އޭއެމްސީން ފަސް އަހަރު ވަންދެން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

August 27, 2019
ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް

ސޮނީ ޓީވީން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ވެސް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 1
ޕްރޭނާ އާއި އަނޫރާގް ރާއްޖޭގައި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ: ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި އަނޫރާގާއި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭ އެރިކާ ފެނަންޑޭޒާއީ ޕާތު ސަމްތާން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތަކަށް އިސްކަން ދޭ އަދި މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އާ ފިލްމު "ޑްރީމް ގާލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 2
ޕްރޭނާގެ ފިރިމީހާ ގެވެށި އަނިޔާކުރާ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކީ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅުމަކާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
ހީނާގެ "ހެކްޑް" ގައި ތިން ބަތަލުން

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ބަތަލާ ހީނާ ހާން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓްގެ ފިލްމު "ހެކްޑް" އަށް ތިން ބަތަލަކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ސިލްސިލާ "ޝަކްތީ" އިން ވިވިއަން ވަކިވަނީ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ކަލާޒް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ޝަކްތީ: އަސްތިތުވާ ކޭ އެހްސާސް ކީ" ގެ ބަތަލު ވިވިއަން ޑިސޭނާ އެ ސިލްސިލާ އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި...

August 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" ގެ ޓީޒާ މާދަމާ ދައްކައިލަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ވެބް ސީީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019
އަނީތާ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމުތަކަށް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބަތަލާ އަނީތާ ހަސަނަންދާނީ އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑު ސްކްރީނަށް އައުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019
ގޯޕީ ބަހޫ ވެސް ބޮލީވުޑަށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ކުޅެގެން ގޯޕީ ބަހޫގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޑެވޮލީނާ ބަޓަޗަރްޖީ ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019
ސޮނީގެ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" ހުއްޓާލާކަށް ނޫޅޭ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސިލްސިލާ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" ހުއްޓާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އޭގެ ޓީމުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

July 20, 2019
ސިލްސިލާ "ޖަމާއީ ރާޖާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ޒީޓީވީން ގެނެސް ދީފައިވާ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ޖަމާއީ ރާޖާ" ވެބް ސީރީޒެއް ހަމަ ކުރީީގެ ލީޑް ތަރިންނާ އެކީ ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
އެމީ އެވޯޑްސް: "ތުރޯންސް" އަށް 32 ނޮމިނޭޝަން

ދާދި ފަހުން ނިންމައިލި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އަށް ވަނަ ސީޒަން ފީކަޅާކަމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 71 ވަނަ އެމީ އެވޯޑްސްގައި އެ ސިލްސިލާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ނޮމިނޭޝަންތައް ލިބިއްޖެ އެވެ.