20 ޖުލައި

July 20, 2019
ސޮނީގެ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" ހުއްޓާލާކަށް ނޫޅޭ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސިލްސިލާ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" ހުއްޓާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އޭގެ ޓީމުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

July 20, 2019
ސިލްސިލާ "ޖަމާއީ ރާޖާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ޒީޓީވީން ގެނެސް ދީފައިވާ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ޖަމާއީ ރާޖާ" ވެބް ސީރީޒެއް ހަމަ ކުރީީގެ ލީޑް ތަރިންނާ އެކީ ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
އެމީ އެވޯޑްސް: "ތުރޯންސް" އަށް 32 ނޮމިނޭޝަން

ދާދި ފަހުން ނިންމައިލި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އަށް ވަނަ ސީޒަން ފީކަޅާކަމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 71 ވަނަ އެމީ އެވޯޑްސްގައި އެ ސިލްސިލާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ނޮމިނޭޝަންތައް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާގެ އާ ފިލްމު "ހެޕީ ހާޑީ އެންޑް ހީރް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމު "ބަތުލާ ހައުސް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
"ކިޓީ ޕާޓީ" އަށް ފަހު "ދިއްލީ ޑާލިންސް"

އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ސިލްސިލާ "ކިޓީ ޕާޓީ" އަށް ފަހު، ޒީޓީވީން އަނެއްކާ ވެސް މި ޒާތުގެ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
އެކްތާގެ "ހައިވާން" ޒީޓީވީ އަށް

ޒީޓީވީ އަށް މިހާރު ވެސް "ކުމްކުމް ބަގިޔާ" އާއި "ކުންދަލީ ބަގިޔާ" ހަދައި ދެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް، އެ ޗެނެލްގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަނެއްކާ އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ފިލްމުތަކުން ވެސް ހުށަހެޅުންތައް ލިބޭ: ޝަހީރު ޝެއިހް

މިހާރު ވެސް ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ސްކްރިޕްޓަކާ ލައްވާލި އިރަކުން ފިލްމު ކުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި ޝަހީރު ޝެއިހް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 1
ޒީޓީވީގެ "އިޝްގް ސުބުހާނަﷲ" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް

އިންޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ އެއް ކަމަކީ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާތަކުގެ ވާހަކަތަކުން ކުރި ފަޅުވައިގެން އިތުރު ސިލްސިލާތަކެއް ގެނެސް ދިނުމެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ މަގުބޫލު ހުރިހާ ޗެނެލްތަކެއްގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިފަދަ ސިލްސިލާތައް މިހާރު އެބަ ހުއްޓެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފީކަޅާ 8 ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލާފައިވާ އިރު، ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަނުޖެހިފަ އެވެ. އަދި ފަހު ސީޒަނާ ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 8 ވަނަ ސީޒަން އަލުން ހަދަން ގޮވާލައި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގައި ފެށި މި އަހަރުގެ ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިންޑިއާ" ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ލަވަ ކިޔަން ވެސް ބޭނުންވޭ: ޕާލް

މިއުޒިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި ލަވަކިިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކެރިއަރެއް ބިނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓީވީ އެކްޓަރު ޕާލް ވީ ޕޫރީ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހަތަރު ހިއްސާދަރުންވެގެން ހިންގި ފިލްމު ކުންފުނި ފެންޓަމް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުވާލާފައި ވަނިކޮށް، އެ ކުންފުނީގައި ހިއްސާވި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019
އެކްތާ ކަޕޫރްގެ "ނާގިން 4" ނޮވެމްބަރުގައި

ކަލާޒުން ގެނެސްދިން، އެކްތާ ކަޕޫރުގެ ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަން މި ހަފުތާގައި ނިންމައިލުމާ އެކު، އެ ސިލްސިލާ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 2
"ކަސޯޓީ"ގެ ބަޖާޖްގެ ރޯލް ބިޕާޝާގެ ފިރިމީހާ އަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ" ގައި ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެން ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫގެ ފިރިމީހާ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަަ އާ ސިލްސިލާ "ކަހާ ހަމް ކަހާ ތުމް" ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ހާނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

May 21, 2019 3
އެރިކާ ވެސް "ކަސޯޓީ" ދޫކޮށްލަނީ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކާ އެކްތާ ކަޕޫރުގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނުގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބުމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށް ބުނި އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ވެސް އެ...

19 މެއި

May 19, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގެ ފަހު ސީޒަން އަލުން ހަދަން އެދެނީ

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" 8 ވަނަ އަދި ފަހު ސީޒަން ނިންމައިލި އިރު، އެޕިސޯޑްތައް ފީކަޅާކަމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، ފަހު ސީޒަން އަލުން ހެދުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސަށް ސްޕޮއިލާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކެޖެއް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ފަހު އެޕިސޯޑް ދޫކޮށްލާ އިރު، އެ އެޕިސޯޑުން ވާނެ ގޮތް ކިޔައިދީ، ބެލުންތެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް...

May 18, 2019 3
މެއިޒީ ވެސް ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

މަޝްހޫރު މީހުންނަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހީވެދާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިވާ އަދި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ...

14 މެއި

May 14, 2019 1
"ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެލިސިޓީ ހަފްމަން އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޔުނިވަސިޓީއަކުން ޖާގަ ހޯދަން ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ހަތަރުގެ މަހުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 1
ދެން އޮތީ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމްސް އޮތް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ނިމުން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް، ސިލްސިލާގެ ފަހު އެޕިސޯޑްގެ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން އިންޑިއާގެ ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.