15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020
ބިގް ބޮސް އިން ބޭރުކޮށްލުމުން މަދުރިމާއަށް ސިލްސިލާއެއް

ކަލާޒުން ދައްކާ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" ގައި ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު ވިޝާލް އަދިތިޔާ ސިންގްގެ ގައިގައި ތަވައަކުން ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލާގައި ޝޯ އިން ބޭރުކޮށްލި ބަތަލާ މަދުރިމާ ތުލީ ކަލާޒްގެ ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ސީރީޒްގެ ރޯލެއް ރަފަލޯ އަށް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގައި އެންމެ ވިދައިލި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރައިސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްބީއޯ އިން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ރޯލެއް އެކްޓަރު މާކް ރަފަލޯ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 3
އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީންގެ ސީރީޒެއް

އެމެރިކާގައި އެކި ދުވަސްވަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އެންތޮލޮޖީ ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ޝޯޓައިމުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
ގޯތަމްގެ ދެމަފިރިން ކުރުނބާގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރިން ކަމަށްވާ ގޯތަމް ރޯޑާއި އަންހެނުން ޕަންކްޅީ އަވަސްތީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި މަހުގެ 21 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު: ޕާޓް ވަން-ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅޭ ފިލްމު "ބޮބް ބިސްވާސް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 2
ޓީވީ އެކްޓަރު ޕާލް ވީ ޕޫރީ ރާއްޖޭގައި

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ދައްކާ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބޭޕަނާ ޕިޔާރު" ގެ ބަތަލު ޕާލް ވީ ޕޫރީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

January 23, 2020
ޓީވީ ބަތަލާ ޝިވާންގީ މި އަހަރުގެ ކާންސަށް

މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ލައިންސް" އާ އެކު ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، މި އަހަރު ވެސް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާއަކު ފިލްމަކާ އެކު،...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ހީނާ އާއި ކުޝާލަށް ބިރުވެރި ފިލްމެއް

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ހީނާ ޚާނާއި ކުޝާލް ޓަންޑަން ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ރޮކްގެ ކުޑައިރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް

ރެސްލިން ރިންގް ދޫކޮށްލައި، ހޮލީވުޑަށް ނުކުމެ މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވެސް ލިބޭ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަންގެ ކުޑައިރުގެ ވާހަކަކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން އެންބީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ސަންޖީދާއި އާމިރުގެ ކައިވެނީގައި ކުނިޖެހި، ވަކިވަނީ؟

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ސަންޖީދާ ޝެއިޚާއި އާމިރު އަލީގެ ކައިވެނީގެ ކުނިޖެހި ދެ މީހުން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
ހީނާގެ "ހެކްޑް" އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމު "ހެކްޑް" މި މަހު ރިލީޒްނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އަންނަ މަހަށް ފިލްމު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 1
ދިވްޔަންކާ މިހާރު ބޭނުމީ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވާން

އެންމެ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ރޯލްތައް ކުޅެން މިހާރު ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އަމާޒަކީ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 5
އެކްޓަރު ކުޝާލް ޕަންޖާބީ މަރުވެއްޖެ

ބައެއް ފިލްމުތަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތައް ކުޅެފައިވާ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ކުޝާލް ޕަންޖާބީ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 1
ކަރިޝްމާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރީ ފުރަވެރީގައި

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ތަންނާގެ 36 ވަނަ ދުވަހު އުފަން ދުވަސް ރާއްޖޭގެ ފުރަވެރި ރިސޯޓްގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ސިލްސިލާ "ބަހޫ ބޭގަމް" އަންނަ މަހު ނިންމާލަނީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން ފެށި ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ސިލްސިލާ "ބަހޫ ބޭގަމް" ގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެ، ޓީއާރްޕީ ހީވެސް ނުކުރާ ވަރަށް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސިލްސިލާ ނިންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 3
މި ފަހަރު ހީނާގެ ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާނަކީ ރާއްޖޭގެ ޗުއްޓީ އަށް މިހާރު އެންމެ ފަރިތަ އެއް ބަތަލާ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. މިހާރު ވެސް ހީނާ ހުރީ ރާއްޖޭގަ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
"ސޫޓަބަލް ބޯއި" އިން ރަންދީޕް ބޭރެއް ނުކުރޭ

ލަކްނޫގައި މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ މީރާ ނައިރްގެ ސިލްސިލާ "އަ ސޫޓަބަލް ބޯއި" ގެ ސެޓްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަކާ ގުޅިގެން އޭގެ ކާސްޓުން އެކްޓަރު ރަންދީޕް ހޫޑާ ބޭރުކޮށްލި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ މޯނާ ކައިވެނި ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ މޯނާ ސިންގް ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ޖަޔޭޝްބާއީ ޖޯރްދާރު" ގެ ޝޫޓިން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
"ޔޭ ހޭ ޗާހަތޭ" އަކީ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ސްޕިން-އޮފް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ނިންމައިލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ސިލްސިލާގެ ވާހަކައިން ކުރިފަޅުވައިގެން ގެނެސްދޭ އާ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ ޗާހަތޭ" އަންނަ މަހު ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.