14 މެއި

May 14, 2019 1
"ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެލިސިޓީ ހަފްމަން އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޔުނިވަސިޓީއަކުން ޖާގަ ހޯދަން ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ހަތަރުގެ މަހުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 1
ދެން އޮތީ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމްސް އޮތް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ނިމުން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް، ސިލްސިލާގެ ފަހު އެޕިސޯޑްގެ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން އިންޑިއާގެ ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
"ކަސަމް ތޭރޭ ޕިޔާރް ކީ 2" އަށް ތަފާތު ކާސްޓެއް

ކަލާޒް އިން ގެނެސްދިން، އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސަމް ތޭރޭ ޕިޔާރް ކޭ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
އޮބާމާ އާއި މިޝޭލްގެ 7 އުފެއްދުމެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި އަނބިކަނބަކުން މިޝޭލް އޮބާމާ، މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ކުންފުނި ނެޓްފްލިިކްސް އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން 7 އުފެއްދުމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
އަލަތު ފިލްމާ އެކު ހީނާ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް

ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ހާންގެ އަލަތު ފިލްމު "ލައިންސް" މި އަހަރު ބާއްވާ 72 ވަނަ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ޕްރިމިއާކުރަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
ސުރްބީ ދެން ފެންނާނީ "ސަންޖިވަނީ"ގެ ރިމޭކުން

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "އިޝްގްބާޒް" އިން ވަކިވި ބަތަލާ ސުރްބީ ޗަންދުނާ ދެން ފެންނާނީ އެ ޗެނެލުން ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ސަންޖިވަނީ" ގެ ރިމޭކުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގެ ނިމުން ދިމާކޮށްގެން ހިލޭ ދަތުރެއް

އެޗްބީއޯ އިން މިހާރު ދައްކާ "ގޭމްސް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ނިމުން ދިމާކުރާ މީހަކަށް ކްރޮއޭޝިއާ އިން ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބޭ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
"ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ސީޒަން ދޭއް ޖޫން 9 ގައި

އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭ އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 6
އޭކް ބްރަމް: މި ސިލްސިލާގެ ކޮންސެޕްޓް ތަފާތު ވާނެ

ސްޓާ ޕްލަަސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރުގެ ސިލްސިލާއަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއް ގެނެސް ދޭނެ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ޕްރޮމޯ ވެސް މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއްވީ ނަމަވެސް، މި ސިލްސިލާ އަކީ ސީދާ ކިހިނެއް ވާނެ އެއްޗެއްކަން އަދި އޮތީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
ސްޓެލޯން ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މިހާތަނަށް ހަތް ފީޗާ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ތަރި ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯން ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ތީމްގެ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް

އެޗްބީއޯގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް (ޖީއޯޓީ) ގެ ފަހު ސީޒަން ގެނެސް ދޭން ފަށާ ތާރީހު ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ސިލްސިލާ ޕްރޮމޯޓްކުރަން ތަފާތު ކަންކަން ވެސް އަންނަނީ...

March 24, 2019
ޓީރިއަން ލެނިސްޓާއާ ވައްތަރު މީހެއް ޕާކިސްތާނުގައި

މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ ވައްތަރުވެގެން، ނޭނގި ތިއްބައި ބައެއް މީހުން ބޮޑެތި ސެލެބްރިޓީންނަށްވުމަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މި ޒަމާނުގައި އާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ކާސްޓަށް މިރަންޑާ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މީގެ ކާސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަޖުރިބާކާރު ބަތަލާއަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
"ދަ ސަޕްރާނޯސް" ގެ ފީޗާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު

އެޗްބީއޯ އިން ކުރިން ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު ކްރައިމް ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ދަ ސަޕްރާނޯސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ފީޗާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 18, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިރޭ އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ.

March 18, 2019 3
ހީނާ ހާން ކޮމޮލިކާގެ ރޯލުން ގެއްލެނީ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" އާ ސީޒަނުގައި ކޮމޮލިކާގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ހީނާ ހާން އެ ސިލްސިލާ އިން ވަކިވާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އެޕިސޯޑްތައް މި ފަހަރު ދިގުވާނެ

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އަހުލުވެރިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އަންނަ މަހުގެ 14 އަށެވެ. އެއީ މި ސިިލްސިލާގެ ފަހު ސީޒަން ދައްކަން ފަށަން ނިންމާފައި އޮތް ތާރީހެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
މޯނީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިލްމެއް

ޓީވީ ސިލްސިލާތައް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ފަހު، މިހާރު ބޮލީވުޑަށް ވަދެފައިވާ ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި އަށް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއްގެ ލީޑް ބަތަލާއެއްގެ ރޯލް ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދު ވެސް ވަރަށް ތަފާތު އަދި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅުން ހުރި ކޮންޓެންޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތައް ކުޅެން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަޔޫޝަމަން ކުރާނާ، ޑައިރެކްޓަރު އަނޫބަވް ސިންހާގެ އައު ފިލްމަށް ސޮއިކޮށް އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލައިފިންތަ؟

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. އެޕްރީލް 14 އަށް ކައުންޓްޑައުން ފަށައިގެން ތިބި މީހުންނަށް އޮތް އުފާވެރި ކަމަކީ މި ސިލްސިލާގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވުމެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 1
ސްޓާ ޕްލަސްގެ "އިޝްގްބާޒް" ހުއްޓައިލަނީ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "އިޝްގްބާޒް" ގެ މަގުބޫލުކަން ދަށްވާތީ މި ސިލްސިލާ ހުއްޓާލަން ނިިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 4
ޕްރޭނާގެ ދަރިފުޅު ވެސް ސިލްސިލާއަކަށް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅުނު ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ ދަރިފުޅު ޕަލަކް ތިވާރީ ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން އަޑު އަރާފައިވާ ގޮތުން މަންމަ ގޮތަށް ޓީވީ ބަތަލާއަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޕަލަކް ޝައުގުވެރިކަން ހުރީ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއަކަށްވާށެވެ.