30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
"ޔޭ ހޭ ޗާހަތޭ" އަކީ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ސްޕިން-އޮފް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ނިންމައިލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ސިލްސިލާގެ ވާހަކައިން ކުރިފަޅުވައިގެން ގެނެސްދޭ އާ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ ޗާހަތޭ" އަންނަ މަހު ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ޖެނިފާގެ "ބޭހަދު 2" އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 26, 2019
"ނާގިން 4" އަންނަ މަހު؛ އާ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ނެރެފި

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ، އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭން ފަށާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާ އެކު، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ކްރިސްޓަލަށް ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ކްރިސްޓަލް ޑި ސޫޒާ ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާގެ ފިލްމު "ހެކްޑް" ޖެނުއަރީގައި

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ދޫކޮށްލާފައި މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ކުޅުނު، ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓްގެ ފިލްމު "ހެކްޑް" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތޭ" ގެ ކާސްޓަށް ވަތުސަލް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކާ ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތޭ ހޭ ޕިޔާރު ކޭ" ގެ ރޯލަކަށް ވަތުސަލް ސޭތު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
"ނާގިން 4" ގެ ދެވަނަ ބަތަލާ އަކީ ޖޭޒްމިން

ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ، އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ 4 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަނުން އަންނަ އިރު، މި ސިލްސިލާގައި މި ފަހަރު ހަރުފައެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ދެވަނަ ބަތަލާ އަކީ ޖޭޒްމިން ބާސިންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 4
"ޔޭ ރިޝްތާ" 20 އަހަރު ކުރިއަށް، ލީޑް ތަރިން ވަކިވަނީ

އިންޑިއާގެ ޗެނެލަކުން މިހާރު ދައްކާ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ސިލްސިލާ، ސްޓާ ޕްލަސްގެ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާ ހޭ" ގެ ވާހަކަ 20 އަހަރު ކުރިއަށް ޖައްސައިލަން ނިންމާފައިވާތީ، މިހާރު އޭގެ ލީޑް ދެ ތަރިން ސިލްސިލާ އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ކާމިޔާ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ކާމިޔާ ޕަންޖާބީ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ދޯސްތާނާ 2" ގެ ޝޫޓިން ޗަންދީގަރްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
ބަޖާޖްގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނީ ވިވާން ބަޓޭނާ؟

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކީ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެމުން ދިޔަ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އެ ރޯލް ދޫކޮށްލުމުން، ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ އިން ދެން ފެންނާނީ ވިވާން ބަޓޭނާ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ތުރޯންސްގެ ޕްރީކްއެލް އަކީ ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން

ބަތަލާ ނިއޯމީ ވަޓްސްއާ އެކު ހަދަން ފެށި "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރި ދެވަނަ ޕްރިކްއެލްއާ ބެހޭ ބައެއް...

October 31, 2019
ޕްރިތީ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް

އެމެރިކާ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
"ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، ދެ ކެރެކްޓާއަކަށް ނިމުން

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ، ސޮނީ ޓީވީގެ ސިލްސިލާ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ މުހިއްމު ދެ ކެރެކްޓާއަކަށް ނިމުން ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުން އިންޑިއާ އަށް މެޑެލްތައް ހޯދައިދީފައިވާ އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019
ކަރަން، ބަޖާޖް ކެރެކްޓާ ދޫކޮށްލައިފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެމުން އަންނަ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އެ ރޯލް ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މި ވަގުތަށް އޭނާގެ ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ އަށް ނިމުމެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 1
"ޔޭ ޖާދޫ ހޭ ޖިން ކާ" ސްޓާ ޕްލަސް އަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
"ނާގިން 4" ގައި ކްރިސްޓަލް އާއި ނިއާ؟

އެކްތާ ކަޕޫރު ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ އާ ސިލްސިލާއެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޝްވޭތާ ތިވާރީ އާ ސިލްސިލާއަކުން ބެލުންތެރިންނަށް...

October 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި ވިދުޔަތު ޖަމްވަލް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު ސީރީޒް "ކޮމާންޑޯ" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
އާމްނާއާ އެކު "ކަސޯޓީ" ގެ ޕްރޮމޯއެއް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ނެގަޓިވް ކެރެކްޓާ ކޮމަލިކާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ބަތަލާ އާމްނާ ޝަރީފް ޔަގީންކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ފެނިލުމަކާ އެކު، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ކޮމަލިކާގެ ރޯލު ދިނީ އާމްނާ އަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކާތާ މިހާރު އަހަރެއް ވެފައިވާ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ކޮމަލިކާގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނީ ޖޭސްމިން ބާސިން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ބުނި ނަމަވެސް، އެ ރޯލަށް އާމްނާ ޝަރީފް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ އިތުރު ޕްރިކްއެލްއެއް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމައިލި އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއްގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާފައި ވަނިކޮށް، ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ޕްރިކްއެލްއެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށައިފި އެވެ.