30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ނިއޯމީ އަށް "ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް ޝަރަފަކަށް

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް: ގެ ޕްރިކްއެލް އިން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް ބަތަލާ ނިއޯމީ ވަޓްސް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް 8" އެޕްރީލް 14 ގައި

އެޗްބީއޯގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ދައްކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
ކަލާޒްގެ "ދާސްތާނޭ މުހައްބަތު" ހުއްޓާލައިފި

ކަލާޒް ޗެނަލުން ދައްކަމުން ދިޔަ ތާރީހީ ސިލްސިލާ "ދާސްތާނޭ މުހައްބަތު" ގެ މަގުބޫލުކަން އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުޑަވާން ފެށުމުން އެ ސިލްސިލާ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

January 10, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް އަށް ތައްޔާރު

އެޗްބީއޯގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު މި އަހަރު ނިންމައިލިޔަސް، މީގެ ފޭނުން އެހާ މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެޗްބީއޯ އިން މިހާރު އަންނަނީ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
"އިސް ޕިޔާރް ކޯ ކިޔާ ނާމް ދޫ" އަލުން ޓީވީ އަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން އެންމެ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "އިސް ޕިޔާރް ކޯ ކިޔާ ނާމް ދޫ" އަލުން ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ޓީވީ އަށް މި ވަގުތު އެނބުރި އައުމެއް ނެތް: މޯހިތު

މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ޔޫރީ: ދަ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް" ގެ ބޮޑު ރޯލަކުން ބޮޑު ސްކްރީނުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރާ އިރު، މި ވަގުތު އަލުން އެނބުރި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެކްޓަރު މޯހިތު ރައިނާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018
ނަކްޝް "ޔޭ ރިޝްތާ" އިން ވަކިވަނީ

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާ ހޭ" ގައި ނަކްޝްގެ ރޯލް ކުޅެމުން އަންނަ އެކްޓަރު ރިޝީ ދޭވް ސިލްސިލާ އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
ބަތަލާ އަންކިތާ އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރަނީ

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ޓީވީ ބަތަލާ އަންކިތާ ލޯކަންދޭ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
މީޑިއާތަކުން ފެތުރީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ޑެވޮލީނާ

މުމްބާއީގެ ޖަވާހިރު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރާޖޭޝްވަރު އުދާނީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސްޓާ ޕްލަސްގެ ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލް ކުޅުނު ބަތަލާ ޑެވޮލީނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ސާރާ ހައިލަންޑް އަނެއްކާވެސް ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޭބީސީން ނިންމައިލި މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މޮޑަން ފެމިލީ" ގެ ބަތަލާ ސާރާ ހައިލަންޑް ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ދެވަނަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 6
ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލް ކުޅުނު ބަތަލާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސް ދިން ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލް ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ޓީވީ ބަތަލާ ދެވޮލީނާ ބަޓަޗަރުޖީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ނެގަޓިވް ރޯލްތައް މާ ޝައުގުވެރި: ކުމްކުމް

ސިލްސިލާތަކުގައި މާ މައުސޫމް މީހެއްގެ ރޯލް ކުޅުމަށް ވުރެ، ނެގަޓިވް ރޯލްތައް ކުޅެން މާ ޝައުގުވެރި ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުމްކުމް" އިން ވިދާލި ބަތަލާ ޖޫހީ ޕަރްމަރު ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ހީނާ ވެސް ބޮލީވުޑް ދަތުރު ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ހާނަށް ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ކަލާޒްގެ ސިލްސިލާ "ބޭޕަނާ" ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން އަންނަ ލޯބީގެ ސިލްސިލާ "ބޭޕަނާ" ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 26, 2018 1
ކިޓް ހެރިންޓަނަށް މޮޑެލް އެއްގެ އުނދަގޫ ޖެހިއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ޖޮން ސްނޯގެ ރޯލް ކުޅޭ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކިޓް ހެރިންގްޓަންއާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަހުން އޭނާ ބޭވާފަތެރިވެފައިވާ...

November 26, 2018
ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް: މައިންނާ ގުޅޭ ސިލްސިލާއަކަށް ވާނެ

ސޮނީ ޓީވީން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނެ އާ ސިލްސިލާއަކީ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" އެވެ. މިއީ ގެވެހި މަޔަކާއި ޒުވާން އުމުރަށް އަޅާފައިވާ އަންހެން ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ ތަފާތު ގޮތަކަށް ކިޔައިދޭ...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
ސުރުބީ ދެން ފެންނާނީ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ކުނާލްއާ އެކު

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "އިޝްގްބާޒް" އިން ވަކިވި ބަތަލާ ސުރްބީ ޗަންދްނާ އެ ޗެނެލްގެ އެހެން ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018
ސްޓާ ޕްލަސްގެ "އިޝްގްބާޒް" ގެ ތަރިން ޝޯ ދޫކޮށްލަނީ؟

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ އަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ބޮޑު ބަދަލާ ގުޅިގެން އެ ސިލްސިލާގެ މައިގަނޑު ކާސްޓް އެއްކޮށްހެން އެއިން ވަކިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 1
ވެބް ސީރީޒަކަށް ފަހު ސަނާޔާ އަށް ވިކްރަމްގެ ފިލްމެއް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އިސް ޕިޔާރު ކޯ ކިޔާ ނާމް ދޫ" ގެ ބަތަލާ ސަނާޔާ އިރާނީއަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް އާ މީހެއް މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ މިހާރު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އެޕްރީލްގައި

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައި އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފު ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" ފިލްމަކަށް ފައްކާކުރަނީ

އޭއެމްސީ ނެޓްވާކުން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ނިންމައިލި ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 4
ހީނާ ހާން ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓްގައި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ އާ ސީޒަނުގައި ކޮމޮލިކާގެ ރޯލް އަދާކުރާ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހީނާ ހާން ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
"ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ" އިން ދުރަޝްތީ ވަކިވެއްޖެ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސިލްސިލާ ބަދަލްދޭ ރިޝްތޯން ކާ" ގައި ނަންދިނީގެ ރޯލް ކުޅެމުން އަންނަ ބަތަލާ ދުރަޝްތީ ދާމީ އެ ސިލްސިލާ އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.