10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 2
"ކަސޯޓީ" ގެ ކޮމަލިކާގެ ރޯލް ޖޭސްމިނަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ކޮމަލިކާގެ ރޯލުން ދެން ފެންނާނީ ޒުވާން ބަތަލާ ޖޭސްމިން ބާސިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
"ބްރޭކިން ބޭޑް" އޮކްޓޯބަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އޭއެމްސީން ފަސް އަހަރު ވަންދެން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

August 27, 2019
ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް

ސޮނީ ޓީވީން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ވެސް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 1
ޕްރޭނާ އާއި އަނޫރާގް ރާއްޖޭގައި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ: ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި އަނޫރާގާއި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭ އެރިކާ ފެނަންޑޭޒާއީ ޕާތު ސަމްތާން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތަކަށް އިސްކަން ދޭ އަދި މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އާ ފިލްމު "ޑްރީމް ގާލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 2
ޕްރޭނާގެ ފިރިމީހާ ގެވެށި އަނިޔާކުރާ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކީ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅުމަކާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
ހީނާގެ "ހެކްޑް" ގައި ތިން ބަތަލުން

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ބަތަލާ ހީނާ ހާން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓްގެ ފިލްމު "ހެކްޑް" އަށް ތިން ބަތަލަކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ސިލްސިލާ "ޝަކްތީ" އިން ވިވިއަން ވަކިވަނީ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ކަލާޒް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ޝަކްތީ: އަސްތިތުވާ ކޭ އެހްސާސް ކީ" ގެ ބަތަލު ވިވިއަން ޑިސޭނާ އެ ސިލްސިލާ އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި...

August 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" ގެ ޓީޒާ މާދަމާ ދައްކައިލަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ވެބް ސީީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019
އަނީތާ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމުތަކަށް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބަތަލާ އަނީތާ ހަސަނަންދާނީ އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑު ސްކްރީނަށް އައުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019
ގޯޕީ ބަހޫ ވެސް ބޮލީވުޑަށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ކުޅެގެން ގޯޕީ ބަހޫގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޑެވޮލީނާ ބަޓަޗަރްޖީ ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019
ސޮނީގެ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" ހުއްޓާލާކަށް ނޫޅޭ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސިލްސިލާ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" ހުއްޓާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އޭގެ ޓީމުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

July 20, 2019
ސިލްސިލާ "ޖަމާއީ ރާޖާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ޒީޓީވީން ގެނެސް ދީފައިވާ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ޖަމާއީ ރާޖާ" ވެބް ސީރީޒެއް ހަމަ ކުރީީގެ ލީޑް ތަރިންނާ އެކީ ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
އެމީ އެވޯޑްސް: "ތުރޯންސް" އަށް 32 ނޮމިނޭޝަން

ދާދި ފަހުން ނިންމައިލި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އަށް ވަނަ ސީޒަން ފީކަޅާކަމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 71 ވަނަ އެމީ އެވޯޑްސްގައި އެ ސިލްސިލާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ނޮމިނޭޝަންތައް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާގެ އާ ފިލްމު "ހެޕީ ހާޑީ އެންޑް ހީރް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމު "ބަތުލާ ހައުސް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
"ކިޓީ ޕާޓީ" އަށް ފަހު "ދިއްލީ ޑާލިންސް"

އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ސިލްސިލާ "ކިޓީ ޕާޓީ" އަށް ފަހު، ޒީޓީވީން އަނެއްކާ ވެސް މި ޒާތުގެ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
އެކްތާގެ "ހައިވާން" ޒީޓީވީ އަށް

ޒީޓީވީ އަށް މިހާރު ވެސް "ކުމްކުމް ބަގިޔާ" އާއި "ކުންދަލީ ބަގިޔާ" ހަދައި ދެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް، އެ ޗެނެލްގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަނެއްކާ އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ފިލްމުތަކުން ވެސް ހުށަހެޅުންތައް ލިބޭ: ޝަހީރު ޝެއިހް

މިހާރު ވެސް ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ސްކްރިޕްޓަކާ ލައްވާލި އިރަކުން ފިލްމު ކުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި ޝަހީރު ޝެއިހް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 1
ޒީޓީވީގެ "އިޝްގް ސުބުހާނަﷲ" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް

އިންޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ އެއް ކަމަކީ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާތަކުގެ ވާހަކަތަކުން ކުރި ފަޅުވައިގެން އިތުރު ސިލްސިލާތަކެއް ގެނެސް ދިނުމެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ މަގުބޫލު ހުރިހާ ޗެނެލްތަކެއްގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިފަދަ ސިލްސިލާތައް މިހާރު އެބަ ހުއްޓެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފީކަޅާ 8 ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލާފައިވާ އިރު، ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަނުޖެހިފަ އެވެ. އަދި ފަހު ސީޒަނާ ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 8 ވަނަ ސީޒަން އަލުން ހަދަން ގޮވާލައި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.