05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 4
ހީނާ ހާން ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓްގައި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ އާ ސީޒަނުގައި ކޮމޮލިކާގެ ރޯލް އަދާކުރާ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހީނާ ހާން ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
"ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ" އިން ދުރަޝްތީ ވަކިވެއްޖެ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސިލްސިލާ ބަދަލްދޭ ރިޝްތޯން ކާ" ގައި ނަންދިނީގެ ރޯލް ކުޅެމުން އަންނަ ބަތަލާ ދުރަޝްތީ ދާމީ އެ ސިލްސިލާ އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
އެކްތާގެ އާ ސިލްސިލާއަކަށް ހީނާ ސޮއިކޮށްފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" އާ ސީޒަނުގައި ކޮމޮލިކާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ހީނާ، އަނެއްކާ ވެސް އެކްތާ ކަޕޫރުގެ އިތުރު ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018
ކަލާޒަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ސިލްސިލާއެއް

ގޭތެރޭގައި ޖެހޭ ކޫސަނި މައްސަލަތަކަށް ޓީވީ ސިލްސިލާތައް އުފައްދަން މަޝްހޫރު އިންޑިއާގެ ޗެނެލްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަށް މި ފަހަކަށް އައިސް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ޖޯންރާތަކަށް ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާތައް މި ފަހުން އިތުރުވެ، އެފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 2
ޓީވީ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ވެސް ފިލްމަކަށް

މީގެ ކުރިން ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް އައިޓަމް ލަވައެއް ކުޅެފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ ފިލްމެއްގެ ރޯލަަކަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 1
އަނެއްކާ ވެސް ސަނާޔާ ލޯބީގެ ސިލްސިލާއަކަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އިސް ޕިޔާރު ކޯ ކިޔާ ނާމް ދޫ" އިން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ސަނާޔާ އިރާނީ އެ ސިލްސިލާ ގެނެސްދިން ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް، ފޮ ލަޔަންސް ފިލްމްސްގެ އާ ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018
ސާކްޝީ ތަންވަރު އަންހެން ކުއްޖަކު އެޑޮޕްޓްކޮށްފި

އެޑޮޕްޓްކޮށްގެންނާއި ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދުން ބޮލީވުޑްގައި އާންމުވެފައިވާ އިރު، މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުން ވެސް މިހާރު ފެންނަ ސާކްޝީ ތަންވަރު ވެސް ކުއްޖަކު އެޑޮޕްޓްކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018
"ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ" ވެސް ހުއްޓާލަނީ

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން "ސިލްސިލާ ބަދަލްތޭ ރިޝްތޯން ކާ" އަކީ ފެށިތާ ކުރީކޮޅު ބެލުންތެރިން ވަރަށް ގަޔާވި މަގުބޫލު ޝޯއެކެވެ. އެކަމަކު މި ޝޯގެ ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލި ކަލާޒްގެ ޓީއާރްޕީ އަށް ވެސް މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނެވެ. އެހެންވެ މިހާރު އިވެނީ މި ސިލްސިލާ ހުއްޓާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018
ކޮމޮލިކާގެ ގޮތުގައި ހީނާ ހާން ދައްކާލައިފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ އާ ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ކުޑައެއް ނޫނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރޭނާގެ ރޯލު އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ކުޅޭ އިރު، އަނޫރާގް ބާސޫގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ޕާތު ސަމްތާން އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ސޮނީގެ "ދިލް ހީ ތޯ ހޭ" އަންނަ މަހު ހުއްޓައިލަނީ

ދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބެލުންތެރިން ވަރަށް ބޮޑު އިންތިޒާރެއް ކުރި ސޮނީ ޓީވީގެ ސިލްސިލާ "ދިލް ހީ ތޮ ހޭ" އަށް އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ތަރުހީބެއް ނުލިބޭތީ ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 2
އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް، "ކަސޯޓީ" މިރޭ

އެކްތާ ކަޕޫރް ގެނެސްދިން ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ސިލްސިލާ ކަމަށްވާ ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަން މުޅިން ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު މިރޭ ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ޕަރުލްގެ ކައިވެނި ޑިސެމްބަރު 12 ގައި

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާ ހޭ" ގައި ސުވަރްނާގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ޕަރުލް ޗޯހަން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018
ކަލާޒްގެ "ތޫ އާޝިގީ" ވެސް ހުއްޓައިލަނީ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން އަންނަ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން "އުޅާން" ވެސް ހުއްޓައިލުމަށް ފަހު، އެ ޗެނެލްގެ އިތުރު ސިލްސިލާއެއް އަނެއްކާ ވެސް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކަލާޒު ނިންމައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018
މޯނީ ރޯއި އަލުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި، އަކްޝޭ ކުމާރްގެ "ގޯލްޑް" އަށް ފަހު، މިހާރު ބޮލީވުޑުން ހުށަހެޅުންތައް އޮހެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި އެނބުރި އަނެއްކާ ވެސް ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
ޓީވީ ބަތަލާ ސަނާޔާ ވެސް ވެބް ސީޒީރެއްގައި

މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ނިއާ ޝަރްމާ ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން "ޓްވިސްޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ވެބް ސީރިޒެއް ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު، ވިކްރަމް ބަޓް އަނެއްކާ ވެސް މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާއަކު ހިމަނައިގެން ވެބް ސިރީޒެއް ހަދައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 1
"ކަސޯޓީ 2" ފަސްކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަން ނިންމާފައިވާ، ސްޓާ ޕްލަސްގެ އާ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކީ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ދެއްކުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
ޖަޔާ ޕްރަދާ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގައި

"ތޮހޮފާ" އާއި "ޕިޔާރް ކެ ދޯ ޕަލް" ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖަޔާ ޕްރަދާ ޓީވީ ސިލްސިލާއަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
"ކަސޯޓީ 2" ނެރޭޓްކޮށް ދޭނީ ޝާހްރުކް ހާން

އެކްތާ ކަޕޫރްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ދެވަނަ ސީޒަނާ އެކު އަންނަ މަހު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރާ އިރު، މި ޝޯގެ ވާހަކަ އާއި ކާސްޓުން ތައާރަފުކޮށްދީ ސިލްސިލާ ނެރޭޓްކޮށް ދޭނީ ޝާހްރުކް ހާން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
"ކަސޯޓީ 2" ދައްކަން ފަށާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 10 ގައި

ޓައިޓްލް ލަވައާ އެކު މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފައިވާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާ ތާރީހު ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

August 04, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ސެޓެއް ގަނެލެވިދާނެ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކެއްގެ ތެރެއަށް މިހާރު ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަދެލެވިދާނެ އެވެ. މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ވަކިން...

21 ޖުލައި

July 21, 2018 1
"ކަސޯޓީ" ގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

"ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ އާ ސީޒަން ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މުޅިން ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ މިހާރު ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ.