23 ޖޫން

June 23, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފީކަޅާ 8 ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލާފައިވާ އިރު، ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަނުޖެހިފަ އެވެ. އަދި ފަހު ސީޒަނާ ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 8 ވަނަ ސީޒަން އަލުން ހަދަން ގޮވާލައި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގައި ފެށި މި އަހަރުގެ ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިންޑިއާ" ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ލަވަ ކިޔަން ވެސް ބޭނުންވޭ: ޕާލް

މިއުޒިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި ލަވަކިިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކެރިއަރެއް ބިނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓީވީ އެކްޓަރު ޕާލް ވީ ޕޫރީ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހަތަރު ހިއްސާދަރުންވެގެން ހިންގި ފިލްމު ކުންފުނި ފެންޓަމް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުވާލާފައި ވަނިކޮށް، އެ ކުންފުނީގައި ހިއްސާވި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019
އެކްތާ ކަޕޫރްގެ "ނާގިން 4" ނޮވެމްބަރުގައި

ކަލާޒުން ގެނެސްދިން، އެކްތާ ކަޕޫރުގެ ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަން މި ހަފުތާގައި ނިންމައިލުމާ އެކު، އެ ސިލްސިލާ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 2
"ކަސޯޓީ"ގެ ބަޖާޖްގެ ރޯލް ބިޕާޝާގެ ފިރިމީހާ އަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ" ގައި ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެން ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫގެ ފިރިމީހާ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަަ އާ ސިލްސިލާ "ކަހާ ހަމް ކަހާ ތުމް" ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ހާނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

May 21, 2019 3
އެރިކާ ވެސް "ކަސޯޓީ" ދޫކޮށްލަނީ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކާ އެކްތާ ކަޕޫރުގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނުގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބުމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށް ބުނި އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ވެސް އެ...

19 މެއި

May 19, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގެ ފަހު ސީޒަން އަލުން ހަދަން އެދެނީ

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" 8 ވަނަ އަދި ފަހު ސީޒަން ނިންމައިލި އިރު، އެޕިސޯޑްތައް ފީކަޅާކަމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، ފަހު ސީޒަން އަލުން ހެދުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސަށް ސްޕޮއިލާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކެޖެއް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ފަހު އެޕިސޯޑް ދޫކޮށްލާ އިރު، އެ އެޕިސޯޑުން ވާނެ ގޮތް ކިޔައިދީ، ބެލުންތެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް...

May 18, 2019 3
މެއިޒީ ވެސް ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

މަޝްހޫރު މީހުންނަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހީވެދާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިވާ އަދި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ...

14 މެއި

May 14, 2019 1
"ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެލިސިޓީ ހަފްމަން އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޔުނިވަސިޓީއަކުން ޖާގަ ހޯދަން ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ހަތަރުގެ މަހުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 1
ދެން އޮތީ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމްސް އޮތް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ނިމުން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް، ސިލްސިލާގެ ފަހު އެޕިސޯޑްގެ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން އިންޑިއާގެ ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
"ކަސަމް ތޭރޭ ޕިޔާރް ކީ 2" އަށް ތަފާތު ކާސްޓެއް

ކަލާޒް އިން ގެނެސްދިން، އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސަމް ތޭރޭ ޕިޔާރް ކޭ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
އޮބާމާ އާއި މިޝޭލްގެ 7 އުފެއްދުމެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި އަނބިކަނބަކުން މިޝޭލް އޮބާމާ، މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ކުންފުނި ނެޓްފްލިިކްސް އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން 7 އުފެއްދުމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
އަލަތު ފިލްމާ އެކު ހީނާ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް

ޓީވީ ބަތަލާ ހީނާ ހާންގެ އަލަތު ފިލްމު "ލައިންސް" މި އަހަރު ބާއްވާ 72 ވަނަ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ޕްރިމިއާކުރަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
ސުރްބީ ދެން ފެންނާނީ "ސަންޖިވަނީ"ގެ ރިމޭކުން

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "އިޝްގްބާޒް" އިން ވަކިވި ބަތަލާ ސުރްބީ ޗަންދުނާ ދެން ފެންނާނީ އެ ޗެނެލުން ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ސަންޖިވަނީ" ގެ ރިމޭކުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގެ ނިމުން ދިމާކޮށްގެން ހިލޭ ދަތުރެއް

އެޗްބީއޯ އިން މިހާރު ދައްކާ "ގޭމްސް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ނިމުން ދިމާކުރާ މީހަކަށް ކްރޮއޭޝިއާ އިން ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބޭ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
"ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ސީޒަން ދޭއް ޖޫން 9 ގައި

އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭ އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 6
އޭކް ބްރަމް: މި ސިލްސިލާގެ ކޮންސެޕްޓް ތަފާތު ވާނެ

ސްޓާ ޕްލަަސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރުގެ ސިލްސިލާއަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއް ގެނެސް ދޭނެ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ޕްރޮމޯ ވެސް މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއްވީ ނަމަވެސް، މި ސިލްސިލާ އަކީ ސީދާ ކިހިނެއް ވާނެ އެއްޗެއްކަން އަދި އޮތީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
ސްޓެލޯން ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މިހާތަނަށް ހަތް ފީޗާ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ތަރި ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯން ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.