31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯގެ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ޓްވިޓާގެ ކޯ-ފައުންޑާ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019
އާއިލާ އަށް އިންޒާރު ދޭތީ އަނޫރާގް ޓްވިޓާއާ ދުރަށް

މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދަރިފުޅަށް އަދި އޭގެ ފަހުން މައިންބަފައިންނަށް ވެސް ބައެއް މީހުން އެކި ގޮތްގޮތުން އިންޒާރު ދީ، ބިރު ދައްކާ މައްސަލާގައި، ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 4
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެން "މުސްކުޅި ވަނީ"

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބައެއް ފްލެޓްފޯމްތައް މިހާރު ހާވާލާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ އެއް ކަމަކީ ގިނަ ބަޔަކު މުސްކުޅިކޮށް ތިބުމެވެ. މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިންނާއި އެ ނޫން ވެސް ނުފޫޒު ގަދަ މީސްމީހުންގެ އިތުރަށް ބައެއް އާންމުންގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގެ ފޮޓޯ އަހަރުތަކެއް ފަހުން އޭނާ މުސްކުޅިވުމުން ހުންނާނެ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ހަދަނީ...

21 ޖޫން

June 21, 2019
ޓްވީޓްތަކުގައި "ލޮކޭޝަން" ޓެގް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކުރާ ޓްވީޓްތަކުގައި، އެ މީހަކު އެ ވަގުތަކު ހުރި ތަނެއް ގިނަ ބަޔަކު ޓެގް ނުކުރާތީ އެ ފީޗާ އާންމުކޮށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 30
ޓުވީޓު ކުރީ އޮޅިގެން، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފެނަކަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ރަސްމީ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ނުގުޅޭ ޓުވީޓެއް ކުރީ އެ އެކައުންޓު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ކަމަށާއި އޭނާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފެނަކަ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
ޔޫކޭގެ "ލަޝް" ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންނާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއަކީ މިހާރު އެހާ ފަސޭހަ ވަސީލަތަކަށް ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނި "ލަޝް" އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
ރިޕޯޓް ކުރާ ޓްވީޓްތަކަށް އިތުރު ތަފުސީލު މިހާރު ދެވޭނެ

ފަރުވާތެރިވެގެން ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ ހަތުރަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ފާޅުކޮށްލާ ހިޔާލަކުން އެތައް ބައެއްގެ ދުއްތުރާތަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ އެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މީހާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް އާންމުވުމުގެ ބިރު ވެސް ބޮޑެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ބްލެކްބެރީން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޓްވިޓާ އިން، ކެނެޑާގެ ބްލެކްބެރީ ކުންފުނީގެ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
ޓްވީޓްގެ ރިޕްލައިތައް ނުފެންނަ ގޮތް ހެދޭ ފީޗާއެއް

ޓްވީޓަށް ރިޕްލައިކޮށްފައި ކުރާ ޓްވީޓަތައް ފޮރުވޭ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
ޓްވީޓްތައް އެޑިޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ އަބަދުވެސް އޭގައި އެކުލެވޭ ފީޗާތައް މަދުވުމެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޓްވީޓެއްކޮށްލާފައި ދޫކޮށްލާ ފަހުން، އެ ޓްވީޓެއް ދެން އެޑިޓް ނުކުރެވުމަކީ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއެކެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 34
ހަމަލާދިނީ އިލްމު ފަތުރަން ހުރަސްއަޅަން: މަންދު ކޮލެޖް

މަންދު ކޮލެޖަށް ހަމަލާ ދިނީ ރާއްޖޭގައި އިިލްމު ފަތުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަން އުޅޭ ބަޔަކު ކަމަށާއި އެކަން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް އެ ކޮލެޖުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 82
އިބްރާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

January 20, 2019 45
ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރާއިރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ: ޖަމީލް

ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ލާދީނީ ވާހަކަތައް ދައްކާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ފުލުހުން ނާޅާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް...

January 20, 2019 52
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވާނަން: މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއި ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުން ހޯދައި އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 35
ޝެއިހު ޒައިދު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ލާދީނީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނާއި އެފަދަ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނިކޮށް ޝެއިހު އަލީ ޒައިދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 29
ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ ސަލާމަތްވުމުގައި ޓްވިޓާގެ ދައުރު

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - ޖެނުއަރީ 5، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވުޖޫދުވި ޓްވިޓާގެ އާ އެކައުންޓަކުން ބޮޑު ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާން އުޅޭކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުން ދިޔަ އެވެ. ކުވޭތުގައި ތިބި އާއިލާގެ މެންބަރުން ދޫކޮށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ރަހަފް މުހައްމަދު އަލް ގުނޫން ބެންކޮކަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ފަހު އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވަމުން...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 27
ފުލުހުން އާނިޔާއާ ވެސް ސުވާލުކޮށްފި

ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކައި މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ މައްސަލަަތައް ބަލަން ފުލުހުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި މިނިވަން ރޭޑިއޯގެ ނޫސްވެރިޔާ އާއިޝަތު އާނިޔާއާ ވެސް މިއަދު ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 214
ސިރޫ އާޓްސް ހިންގާ ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފާޅުކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "ސިރޫ އާޓްސް" ހިންގާ މުހައްމަދު ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 1
މަހުޖަނެއްގެ ޓްވީޓަކަށް ހަތަރު މިިލިއަން ރިޓްވީޓް

ޖަޕާނުގެ މަހުޖަނެއް ކަމަށްވާ ޔުސާކާ މައެޒްވާ ޓްވީޓެއް ކޮށް، އެ ޝެއާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވައިލެވޭ 100 މީހަކަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ކުރި ޓްވީޓެއް އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ރިޓްވީޓްކޮށް، މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ރިޓްވީޓް ކުރި ޓްވީޓުުގެ މަގާމު ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 30
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރުދޭ ލިޔުންތައް ފުލުހުން ބަލަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރުދޭ ގޮތަށް ހުންނަ ލިޔުންތައް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

January 07, 2019 2
އައިފޯނުން ޓްވީޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ބަޔަކަށް އަދަބު ދީފި

އެޕަލްގެ އައިފޯނުން ވާވޭ ޓެކްކޮލޮޖީޒްގެ ނަމުގައި އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ޓްވިޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކާ ދޭތެރޭ އެ ކުންފުނިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ މިއަންމާ "ޕްރޮމޯޓް" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔާތާ ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މިއަންމާ ޕްރޮމޯޓްވާ ގޮތަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާ އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.