13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 35
ޝެއިހު ޒައިދު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ލާދީނީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނާއި އެފަދަ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނިކޮށް ޝެއިހު އަލީ ޒައިދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 29
ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ ސަލާމަތްވުމުގައި ޓްވިޓާގެ ދައުރު

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - ޖެނުއަރީ 5، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވުޖޫދުވި ޓްވިޓާގެ އާ އެކައުންޓަކުން ބޮޑު ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާން އުޅޭކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުން ދިޔަ އެވެ. ކުވޭތުގައި ތިބި އާއިލާގެ މެންބަރުން ދޫކޮށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ރަހަފް މުހައްމަދު އަލް ގުނޫން ބެންކޮކަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ފަހު އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވަމުން...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 27
ފުލުހުން އާނިޔާއާ ވެސް ސުވާލުކޮށްފި

ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކައި މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ މައްސަލަަތައް ބަލަން ފުލުހުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި މިނިވަން ރޭޑިއޯގެ ނޫސްވެރިޔާ އާއިޝަތު އާނިޔާއާ ވެސް މިއަދު ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 214
ސިރޫ އާޓްސް ހިންގާ ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފާޅުކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "ސިރޫ އާޓްސް" ހިންގާ މުހައްމަދު ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 1
މަހުޖަނެއްގެ ޓްވީޓަކަށް ހަތަރު މިިލިއަން ރިޓްވީޓް

ޖަޕާނުގެ މަހުޖަނެއް ކަމަށްވާ ޔުސާކާ މައެޒްވާ ޓްވީޓެއް ކޮށް، އެ ޝެއާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވައިލެވޭ 100 މީހަކަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ކުރި ޓްވީޓެއް އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ރިޓްވީޓްކޮށް، މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ރިޓްވީޓް ކުރި ޓްވީޓުުގެ މަގާމު ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 30
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރުދޭ ލިޔުންތައް ފުލުހުން ބަލަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރުދޭ ގޮތަށް ހުންނަ ލިޔުންތައް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

January 07, 2019 2
އައިފޯނުން ޓްވީޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ބަޔަކަށް އަދަބު ދީފި

އެޕަލްގެ އައިފޯނުން ވާވޭ ޓެކްކޮލޮޖީޒްގެ ނަމުގައި އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ޓްވިޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކާ ދޭތެރޭ އެ ކުންފުނިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ މިއަންމާ "ޕްރޮމޯޓް" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔާތާ ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މިއަންމާ ޕްރޮމޯޓްވާ ގޮތަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާ އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 10
މަހްލޫފް ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ޓްވިޓާގެ "ހިތް" ނަގަން ވިސްނަނީ

ގިނަ ބައެއް މެދުގައި މަގުބޫލު ސޯޝަލް ނެޓްވާކް ޓްވިޓާގެ ލައިކް ބަޓަން އުނިކުރުމާ މެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 75
މޯދީ، ދިވެހި ބަހުން ޓުވީޓެއް ކުރައްވައިފި

ސުލްހްވެރިކަމާއެކު އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ބާނީ މަހާތުމާ ގާންދީގެ 150 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދާނުގައި ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިންތަކެއް ކިޔާފައިވާ ލަވައެއް، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ޓުވިޓާގައި ޝެއާ ކުރައްވައި ދިވެހި ބަހުން އެ ލަވައިގެ ތަފްސީލު މިއަދު ލިޔުއްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 56
ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ކޮންގްރެސް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 1
ޕާކިސްތާނުގައި ޓްވިޓާ ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

މުޖުތަމައާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓްތަކާއި ކޮމެންޓްތައް ޓްވިޓާގައި އާންމުކުރާ ނަމަ ޓްވިޓާ ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕާކިސްތާނުގައި ދީފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 144
ނިހާން އާންމުކުރެއްވި ފޮޓޯއާއެކު ހޫނު ފެނަށް!

ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާވެރިއަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ޓްވިޓާގައި އާންމުކުރެއްވި ފޮޓޯއާއެކު އޭނާ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 3
ފޭކް އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކުރާތީ ފޮލޯވާސް މަދުވަނީ

ހަރަކާތްތެރިނުވާ، ފޭކް ކަމަށް ބެލެވޭ އެތައް ހާސް އެކައުންޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓްވިޓާއިން ޑިލީޓްކޮށްލުމާ އެކު އެތައް ބައެއްގެ ފޮލޯވަރުންގެ އަދަދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 47
ނަޝީދަށް އިންޒާރު ދިނީ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްގެން: ފެނަކަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ލަމްއާންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީ ޓްވީޓްކުރީ އެ އެކައުންޓް...

July 12, 2018 2
ޓްވިޓާގެ "ރައީސް" އަކީ ވެސް ޓްރަމްޕް

ދުނިޔޭގެ ގައުމުގެ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ޓްވިޓާގައި އެންމެ ގިނަ ފޮލޯވަރުންނާ އެކު އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ލީޑަރަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލް ޓްރަމްޕްގެ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 49
ރައީސަށް އިންޒާރު ދިން މީހެއްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިން ޑިވައިސްތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

July 04, 2018 11
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު...

19 ޖޫން

June 19, 2018 37
ދެލީޑަރުން ހާޒިރުކުރާ ޓްވީޓުން ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔުން

އިދިކޮޅު ދެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް، ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި ފުލުހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 13
މަހްލޫފްގެ ފަހު ބަސް: އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އިއްވައިދީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އިއްވައިދެއްވުމަށް އޭނާ މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 8
ފާޅުކުރީ ހިތުގެ އުދާސް، ދައުވާއަށް އިންކާރު :މަހްލޫފް

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން މަރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޓުވިޓާގައި ފާޅުކުރެއްވީ ހިތުގެ އުދާސްތައް ކަމަށާއި ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 1
އިރާންގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭރުގެ ސޯޝަލް އެޕްތައް މަނާކޮށްފި

ބިދޭސީ ސޯޝަލް އެޕްތައް އިރާންގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.