20 މާޗް

March 20, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ދޮގު މައުލޫމާތާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ފްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދައުރުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ އިން ވެސް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
24 ގަޑިއިރު ފަހުން ޓްވީޓްތައް ގެއްލޭ ފީޗާއެއް

ޓްވީޓްކުރާ ޕޯސްޓްތައް 24 ގަޑިއިރު ފަހުން ނުފެންނަ ފީޗާއެއް ޓްވިޓާ އިން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 3
މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަންހެނުންނަށް

މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދިރަ މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަންހެނުންނަށް ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ޓްވިޓާގެ ކޮންޓްރޯލް ޓްރަމްޕުގެ އެކުވެރިއަކަށް؟

ޓްވިޓާ އަށް ދެވިހިފާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަޑްލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ރިބަޕްލިކަން ޕާޓީ އަށް ހަރަދުކުރާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޕޯލް އެލިއަޓް ސިންގާ ޓްވިޓާގެ ހިއްސާގެ "ބޮޑު ބައެއް" ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީގެ އަތުން ކޮންޓްރޯލް ނަގަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
ޕާކިސްތާނުގެ ސެންސާޝިޕުން އިންޓަނެޓް ކުންފުނިތައް ދުރަށް

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 1) - ޕާކިސްތާނުން ތައާރަފްކުރާ ހަރުކަށި ސެންސާޝިޕް ގާނޫނުތަކާ ގުޅިގެން އިންޓަނެޓް ކުންފުނިތައް ކަމަށްވާ ގޫގްލް، ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުގައި ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 5
ގްރެޓާގެ ޓްވިޓާގެ ނަން ޝެރޯނަށް، ކީއްވެ؟

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓަކީ ކޮބައިތޯ ޓީވީ ގޭމް ޝޯ އެއްގެ ބައިވެރިއަކާ ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ޝެރޯންއޭ ބުނުމުން، މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބާގް އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގެ ނަން ޝެރޯން އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނަ ޑައުންލޯޑް ފޭސްބުކަށް

ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑްކުރި އެޕަކީ ފޭސްބުކް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 25
ފަނޑިޔާރުކަމާ އެކު ސުއޫދު ޓްވިޓާ އިން ގެއްލިއްޖެ

ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވައި ގާނޫނީ ބަހުސްތަކުގައި ރައުޔު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު، އޭނާގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 15
އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަން އެ ޕާޓީން ފުލުހުންނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
އެންޑްރޮއިޑް "ފޯކަސް މޯޑް" ބީޓާ މަރުހަލާއިން ބޭރަށް

އެންޑްރޮއިޑް "ފޯކަސް މޯޑް" އަކީ ސްމާޓްފޯން ފީޗާއެކެވެ. މަސައްކަތްކުރަނީ "ޑު ނޮޓް ޑިސްޓާބް"އާ ދާދި އެއް ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުމަކީ އޮފީސް މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ނުވަތަ އެ ޒާތުގެ މުހިންމު ކަމެއްގައި ޝާމިލްވެވިފައި ވަނިކޮށް، ވައިބާ، ޓްވީޓާ، ޓެލެގްރާމް އަދި ފޭސްބުކް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުން އަންނަ ނޮޓިފިކޭޝަންތައް އަދި މެސެޖްތައް...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019
އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކުރުން ޓްވިޓާ އިން މަޑުޖައްސާލައިފި

ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަތާ ހަ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަން ފެށުމުން އެކަން މި ވަގުތަށް މަޑުޖައްސައިލަން ޓްވިޓާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
ބޭނުން ނުކުރާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކޮށްލަނީ

ޓްވީޓާގައި ބޭނުންނުކޮށް ހަ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައި ހުރި އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އެކައުންޓް ބޭނުން ނަމަ އަދި ބޭނުންކުރަން ވިސްނާ ނަމަ، ޑިސެމްބަރު 11ގެ ކުރިން، އެކައުންޓަށް ވަދެ، ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ޓްވީޓާ އިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
"ޑަބްލިއުޓީ: ސޯޝަލް" ބޮލަށް ފަސޭހަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކެއް

ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ ކަހަލަ ފްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމާއި ފޭކް ނިއުސް ނުވަތަ ތެދު ނޫން މައުލޫމާތުގެ ތެރެއަށް މީހާ ގަންބާލުމެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
ވަޒީފާއަށް އެދޭއިރު ފޮޓޯ ހުށަހަޅަން ޖެހުމުން ފާޑުކިޔަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލީޑްސްގައި ހިންގާ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވައިލި އިރު، ވަޒީފާ އަށް އެޕްލައިކުރާ މީހުން ސީވީއާ އެކު ފޮޓޯއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާތީ އެއީ ތަފާތުކުރުންތަކަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް ޓްވިޓާގައި މަނާކުރަން ނިންމައިފި

ޓްވިޓާގައި ސިޔާސީ އިޝްތިހާރުތައް ކޮށްދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 33
ސީޕީ ހަމީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯގެ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ޓްވިޓާގެ ކޯ-ފައުންޑާ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019
އާއިލާ އަށް އިންޒާރު ދޭތީ އަނޫރާގް ޓްވިޓާއާ ދުރަށް

މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދަރިފުޅަށް އަދި އޭގެ ފަހުން މައިންބަފައިންނަށް ވެސް ބައެއް މީހުން އެކި ގޮތްގޮތުން އިންޒާރު ދީ، ބިރު ދައްކާ މައްސަލާގައި، ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 4
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެން "މުސްކުޅި ވަނީ"

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބައެއް ފްލެޓްފޯމްތައް މިހާރު ހާވާލާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ އެއް ކަމަކީ ގިނަ ބަޔަކު މުސްކުޅިކޮށް ތިބުމެވެ. މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިންނާއި އެ ނޫން ވެސް ނުފޫޒު ގަދަ މީސްމީހުންގެ އިތުރަށް ބައެއް އާންމުންގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގެ ފޮޓޯ އަހަރުތަކެއް ފަހުން އޭނާ މުސްކުޅިވުމުން ހުންނާނެ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ހަދަނީ...

21 ޖޫން

June 21, 2019
ޓްވީޓްތަކުގައި "ލޮކޭޝަން" ޓެގް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކުރާ ޓްވީޓްތަކުގައި، އެ މީހަކު އެ ވަގުތަކު ހުރި ތަނެއް ގިނަ ބަޔަކު ޓެގް ނުކުރާތީ އެ ފީޗާ އާންމުކޮށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.