02 ޖުލައި

July 02, 2020 28
ފޭކް ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން ހުޅަހަޅާނަން: ނަޝީދު

ނަމާދުތަކުގެ ރަކުއަތް މަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދުގެ ނަންފުޅުގައި ކޮށްފައިވާ ފޭކް ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 3
އުމުރު ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ޓްވީޓްކުރާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލި އިނގިރޭސި އަންހެނަކު އެންމެފަހުން އުމުރު ދުވަހަށް އެ ޕްލެޓްފޯމުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020
ކިޔާފައި ނޫނީ ލިޔުންތައް ޓްވީޓް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ތެދު ނޫން ޚަބަރުތަކާއި އޮޅުންބޮޅުން އަރާ ފަދަ މައުލޫމާތުތައް ޓްވިޓާގައި ޝެއާކުރުން ގިނަކަމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަންނަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 3
ޗައިނާއާގުޅޭ 170000 ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހުރި 170،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖޫން 19 ބަންދު

އަޅުން ގެންގުޅުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރާ ޖޫން 19 ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަޕްމް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުއްވި ރިޔާސީ އަމުރާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ވޮޝިންޓަންގެ ފެޑެރެލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 2
ހޫނުގަނޑުތެރޭ ޓްވިޓާއިން ޓްރަމްޕްގެ ޓްވީޓެއް ފޮރުވައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި އޭގެ ސައްހަކަން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާ އިން ޓެގްކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެ، ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭ ގާނޫނީ ބައެއް ހިމާޔަތްތައް ކުޑަކުރަން ރިއާސީ އަމުރެއް ނެރުއްވާފައި ވަނިކޮށް ޓްވިޓާ އިން ޓްރަމްޕުގެ ދެ ޓްވީޓެއް ނުފެންނަ ގޮތަށް ފޮރުވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 2
ޓްރަމްޕާއި ޓްވިޓާގެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވެ އަމުރެއް ނެރެނީ!

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ޓްވީޓްކުރައްވައި ވާދަވެރިންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވީޓްތަކެއްގައި އޭގެ ދޮގުތެދު ބެލުމަށް ޓްވިޓާ އިން "ފެކްޓް-ޗެކް" ޓެގްކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ޓްވިޓާގެ ސްޓާފުންނަށް އަބަދު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ޓްރެންޑާ އެކު ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަބަދު ވެސް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020
ރިޕްލައި ޓްވީޓަށް ވިސްނާލަން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދެނީ

ޓްވިޓްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޓްވީޓް ޕޯސްޓްކުރުމުގެ ކުރިން އެއާ މެދު ދެވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނައިލަން ޖެހޭ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 17
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާގައި ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ދިޔަ ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 2
ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ ޖެކް ޑޯޒީގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ ޕޭމަންޓް ކުންފުނި ސްކެއާގައި އޮތް އޭނާގެ ހިއްސާގެ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހައިރާތަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ދޮގު މައުލޫމާތާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ފްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދައުރުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ އިން ވެސް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
24 ގަޑިއިރު ފަހުން ޓްވީޓްތައް ގެއްލޭ ފީޗާއެއް

ޓްވީޓްކުރާ ޕޯސްޓްތައް 24 ގަޑިއިރު ފަހުން ނުފެންނަ ފީޗާއެއް ޓްވިޓާ އިން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 3
މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަންހެނުންނަށް

މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދިރަ މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަންހެނުންނަށް ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ޓްވިޓާގެ ކޮންޓްރޯލް ޓްރަމްޕުގެ އެކުވެރިއަކަށް؟

ޓްވިޓާ އަށް ދެވިހިފާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަޑްލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ރިބަޕްލިކަން ޕާޓީ އަށް ހަރަދުކުރާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޕޯލް އެލިއަޓް ސިންގާ ޓްވިޓާގެ ހިއްސާގެ "ބޮޑު ބައެއް" ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީގެ އަތުން ކޮންޓްރޯލް ނަގަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
ޕާކިސްތާނުގެ ސެންސާޝިޕުން އިންޓަނެޓް ކުންފުނިތައް ދުރަށް

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 1) - ޕާކިސްތާނުން ތައާރަފްކުރާ ހަރުކަށި ސެންސާޝިޕް ގާނޫނުތަކާ ގުޅިގެން އިންޓަނެޓް ކުންފުނިތައް ކަމަށްވާ ގޫގްލް، ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުގައި ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 5
ގްރެޓާގެ ޓްވިޓާގެ ނަން ޝެރޯނަށް، ކީއްވެ؟

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓަކީ ކޮބައިތޯ ޓީވީ ގޭމް ޝޯ އެއްގެ ބައިވެރިއަކާ ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ޝެރޯންއޭ ބުނުމުން، މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބާގް އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގެ ނަން ޝެރޯން އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނަ ޑައުންލޯޑް ފޭސްބުކަށް

ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑްކުރި އެޕަކީ ފޭސްބުކް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 25
ފަނޑިޔާރުކަމާ އެކު ސުއޫދު ޓްވިޓާ އިން ގެއްލިއްޖެ

ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވައި ގާނޫނީ ބަހުސްތަކުގައި ރައުޔު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު، އޭނާގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.