23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
ޗައިނާ ކުންފުނީގެ ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލް 4 ގައުމެއްގައި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 23) - ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ބަޔޯޓެކް ގްރޫޕް (ސީއެންބީޖީ) އިން އުފެއްދި، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްތައް ހަތަރު ގައުމެއްގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.