12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 2
ޔޫއޭއީގެ ކޯޓްތަކަށް ރަސްމީކޮށް ހިންދީ ބަސް

ގާނޫނީ ކަންކަމުގައި ކޯޓުގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަހަކަށް، ހިންދީ ބަސް ހަމަޖައްސަން ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 7
ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ޔޫއޭއީ އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ރާއްޖެ އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (772.5 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 29
މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ޝާހިދު ތިން ގައުމަކަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ހާރިޖީ ދާއިރާގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ އިން މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 7
ޔޫއޭއީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 3
ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެވޯޑު ރައީސް ދެއްވައިފި

ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ޕްރައިޒް މި އަހަރު ހާސިލްކުރި 10 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ.

January 14, 2019 9
ރާއްޖެ-ޔޫއޭއީ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަނެއް ގާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖެއާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާ ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރު ކުރަން "ޖޮއިންޓް ކޯޕަރޭޝަން ކޮމިޓީ"އެއް އުފައްދަން ދެގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 5
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

January 13, 2019 8
ރައީސްގެ ޔޫއޭއީ ދަތުރުގައި އެހީތަކެއް ލިބޭނެ: ޝާހިދު

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)އާ އެކު ޚާއްސަ ގުޅުމެއް އުފެދެން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ ގައުމަށް މިރޭ ފައްޓަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 5
ޔޫއޭއީ އިން ވެސް ޕާކިސްތާނަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 6) - ޕާކިސްތާނުގެ ބަޖެޓް ދަރަނި ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 6.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަޕޯޓް ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 19
ޔޫއޭއީއަށް ދާން ދިވެހިންނަށް ދެން ވިސާ ބޭނުމެއް ނުވާނެ

މާދަމާ އިން ފެށިގެން، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
ދުބާއީގެ އެއް ބިލިއަން ވަނަ ޕަސިންޖަރަށް ކުޑަ ކުއްޖެއް

ދުބާއީ (ޑިސެމްބަރު 22) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޒީ އެއާޕޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އެއް ބިލިއަން ވަނަ ޕަސިންޖަރަށް ނުވަ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 1
ލޯބިވެރިޔާ އަށް "އިޑިއަޓް" އޭ ކިޔައިގެން ޖަލު ހުކުމެއް

ލޯބިވެރިޔާއާ ދިމާއަށް "އިޑިއަޓް" އޭ ކިޔައިގެން 20،000 ދިރުހަމުން (5،444.90 ޑޮލަރު) ޖޫރިމަނާކޮށް، ދެ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަބޫ ދާބީގެ ފިރިހެނަކަށް އިއްވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 1
މިކާ ސިންގް ޔޫއޭއީގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ބްރެޒިލްގެ ފުރާވަރު އުމުރުގެ މޮޑެލްއަކަށް ބޭއަދަބީ ފޮޓޯތަކެއް ފޮނުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ޔޫއޭއީގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ޔޫއޭއީ އިން މަސައްކަތްކުރީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބިރުދައްކަން

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު އުޅުނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ކުރުމަށް ފަހު ނުކުރާ ކުށަކަށް އެއްބަސް ކުރުވުމަށް ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 42
މާފަރު އެއާޕޯޓް: ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ފެނަށް!

ނ. މާފަރުގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރުމާ އެކު، އެ އަތޮޅާއި އެ ރަށު ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރީ އެ މީހުންގެ އުންމީދުތަކަށް ނިމުމެއް އައީ ކަމަށެވެ! ބޮޑު އަގުގައި އެ މަޝްރޫއު ބިޑްކޮށް މަޝްރޫއުގައި އެހެން ކަންކަން ވެސް ހިމެނޭތީ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އެކަމަކު އާޚިރުގައި އެކަން ނިމިގެން މި ދަނީ ހީ ވެސް ނުކުރާ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 31
ވިސާއާ ނުލައި އެމިރޭޓްސް އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް ދެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 11
ޔޫއޭއީ ދަތުރުގައި ވެސް މާލީ އެހީ ހޯދަން މަޝްވަރާކުރަނީ

ދުބާއީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަމަށް އެހީ ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ޔޫއޭއީ އިން ޖަލަށްލި އިނގިރޭސި ދަރިވަރަށް މައާފް ދީފި

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 26) - ޖާސޫސްކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި ޔޫއޭއީން އުމުރަށް ޖަލަށްލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރަށް މިއަދު މައާފްދީފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ޔޫއޭއީ އިން އުމުރަށް ޖަލަށްލި ދަރިވަރު ދޫކޮށްލަނީ

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 23) - ޖާސޫސްކުރި ކަމަށް ބުނެ އުމުރަށް ޖަލަށްލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް އަށް މައާފް ދިނުމާ މެދު ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއޭއީ އިން ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 4
ޖާސޫސް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރި ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު ޖަލަށް

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 22) - ޖާސޫސް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖާސް އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 3
ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރަށް ކުރަނީ ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ދައުވާ

ދުބާއީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ފަސް މަސް ވަންދެން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް އަށް ކުރަނީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ދައުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 1
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރަކު ޔޫއޭއީގައި ހިފަހައްޓާފައި

އަބޫދާބީ (އޮކްޓޯބަރު 13) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރަކު ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ފަސް މަސް ވަންދެން ހިފަހައްޓައިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އަންހެނުން ބުނެފި އެވެ.