15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
ފެން ފުޅީގެ ބަދަލުގައި "ފެން ގުޅަ"

އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އެކައްޗަކީ، ފެން ހުސްކުރި ފުޅި އެވެ. އެހެންވެ މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެ ފަދަ އީޖާދެއް ކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމަކީ "ފެން ގުޅަ" އެކެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 1
އާއިލާގެ ނުރުހުމުގައި ލައިފްސަޕޯޓް ނައްޓާލަން ހުއްދަދީފި

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޖެނެޓިކް ބައްޔެއްގައި ސިކުނޑި އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބި ހަރަކާތް ހުއްޓިފައި އޮތް ތުއްތުކުއްޖެއްގެ ލައިފް ސަޕޯޓް ނައްޓާލަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައި ކޯޓުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. އަށް މަހުގެ ޗާލީ ގާޑްގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ނުދީ ދޫކޮށްލުގެ ހުއްދަ ލަންޑަންގެ ގްރޭޓް އޯމަންޑް ސްޓްރީޓް ހޮސްޕިޓަލަށް ފަނޑިޔާރަކު...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 13
ޑިމޮކްރަސީ ފައްކާވާ މަންޒަރު ދެކެން ބޭނުން: ޑޯރިސް

އެކުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ފައްކާވާ މަންޒަރު ދެކެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވާ ކަން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ އަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސް މަންދޫބު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ހަނދާން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރޭ...

30 މާޗް

March 30, 2017 2
އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 3
ޔޫކޭ ޕާލިމެންޓު ކައިރީ ހަމަލާދީ ތިން މީހަކު މަރާލައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކައިރީގައި ހަމަލާދީ ތިން މީހަކު މަރާލައި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ފުލުހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުމާ އެކު އެ ގައުމު ކުއްލި ހާލަތަށް...

March 22, 2017 5
ޕާލިމެންޓުގައި ބަޑިޖެހިއިރު މިނިސްޓަރު ސައީދު ހުންނެވި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކައިރީގައި މިއަދު ބަޑިޖަހައި ތިން މީހަކު މަރާލި ހާދިސާ ހިންގިިއިރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް...

01 މާޗް

March 01, 2017 2
ދަރިންގެ ހަމުގެ ކުލައިން ހައިރާންކަން

ކެތަރީން ހޯވާތު ދެ ފަހަރު ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ ދެ ދަރިން ފެނިފައި ވެސް ޑޮކްޓަރުން ތިބީ ހައިރާން ވެފަ އެވެ. ހަމާއި ލޮލުގެ ކުލައިން ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތު ކަމެކެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 4
އެކުގައި 27 އަހަރު: ފިރިމީހާއާ ވަކިކޮށް ފޮނުވާލައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން 27 އަހަރު ވަންދެން އެ ގައުމުގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ސިންގަޕޫރުގެ އަންހެން މީހާ އެންމެ ފަހުން ޑިޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 6
އަޖުމަ ބަލަން ދިން ބޭހަކުން ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް

ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯޑެއްގެ ތެރޭގައި ތިބި ބަލި މީހުންތަކެއް އެމީހުންގެ ގައިގައި އަޅާ ވޭނުން ހަޅޭއްލަވައި ރޮމުން ދިޔަ އެވެ. އެމީހުންގެ ގުނަވަންތައް ފޭލް ވަނީ އެވެ. އެމީހުންގެ ބޯ ވަނީ ދުޅަވެފަ އެވެ. ދިފާއީ ނިޒާމް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާތީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހޮޑުލެވެމުން ދިޔަ އެވެ. ސިފަވަނީ ބިރުވެރި ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެކެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
ދެ ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ޑީލަށް ޔުނިލެވާ ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 20) - އެމެރިކާގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ކްރާފްޓް ހެއިންޒް އިން ހުށަހެޅި 143 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑު ޑީލަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިލެވާ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 12
"ލަދު ކުޑަ މަންމަ" 13 ވަނަ ދަރިއަށް ބަލިވެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުރި އެންމެ ދަރިން ގިނަ މީހާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ، 12 ދަރިންގެ މަންމަ ޝެރީލް ޕްރުދަމް 13 ވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިންކަން އެނގުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން އޭނާއަށް އަނެއްކާވެސް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 1
މި ކުއްޖާގެ ސިފަޔާއި އުމުރު ހާސްބައި ތަފާތު

އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގައި ވެސް މި އަންހެންކުއްޖާއަށް ޖެހުނީ މޫނުގައި ހުރި ރޫތައް ގިނަކަމުން ފޭސްލިފްޓް ސާޖަރީ ހަދާށެވެ. ވަރަށް މަދުން ނޫނީ މީހުންނަށް ނުޖެހޭ މި ބަލީގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސިފަ ހުންނަނީ 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 154
ނަޝީދަށް ކުޑަ ވެސް ފުރުސަތެއް އެބަ އޮތްތަ؟

އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އެމަނިކުފާނަށް ވާދަނުކުރެއްވޭ ނަމަ، އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ވާދަ ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 7
ގެމްބިއާ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެނީ

ބަންޖުލް (ފެބްރުއަރީ 15) - ގެމްބިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔަހުޔާ ޖަމޭގެ ވެރިކަމުގައި ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވި ނަމަވެސް، 52 ގައުމު ހިމެނޭ ޖަމާއަތާ ވަރަށް އަވަހަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް އާ ރައީސް އަދަމާ ބަރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
ޔޫކޭގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރެއްގައި އަލަށް ބުރުގާ ވިއްކަނީ

ބުރުގާ ވިއްކަން ފަށާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޕާޓްމެންޓް ސްޓޯރު ކަމަށް ވުމަށް "ޑެބެންހޭމްސް" ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 35
ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 2
އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގައި ޓްރަމްޕް ތަގްރީރުކުރަން ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޕާލަމެންޓުގައި ތަގްރީރު ކުރެއްވުމަށް ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގެ ރައީސް ޖޯން ބާކޯ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު އަނބުރާދިނުމަށް އަސާންޖް އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 6) - ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ސްވިޑަންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 3
27 އަހަރު ފަހުން އަންހެނަކު ޑިޕޯޓްކޮށްލަނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 4) - އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން 27 އަހަރު ވަންދެން އެ ގައުމުގައި އުޅުނު ސިންގަޕޫރުގެ އަންހެނަކު ޑިޕޯޓްކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 6
ޔޫކޭގައި ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 3) - އައިސްބާގު ލެޓޫސް އާއި ބްރޮކޮލީ ފަދަ ބާވަތްތައް ލިބުން ދަތިވެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސުޕަމާކެޓްތަކުގައި މި ބާވަތްތައް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 7
ޓްރަމްޕް ޔޫކޭ އަށް ވަނުމާ ދެކޮޅަށް 1.5 މިލިއަން ސޮއި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 31) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަނުގައި 1.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.