30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅުނު ދެބެން ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 30) - ވިހޭ އިރު އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެބެން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފަހު ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 1
ވިހެއުމަކީ ބައެއް ފަހަރު މިހާ ފަސޭހަ ކަމެއް

ވިހެއުމަކީ ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ފަހަރު ދިމާ އިދިކޮޅަށް ވެސް ދިމާވެ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނަކު މިފަދަ ތަފާތު ތަޖުރިބާއަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ. ވިހެއުމަށް ހޭދަވީ މިނެޓަކަށް ވުރެ ވެސް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 12
ސައުދީގައި ބަންދުކުރި އަންހެން ކުއްޖާ ދޫކޮށްލަން އަންގައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - ނުރުހުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގައި ބަންދުކުރި ދަރިފުޅު ދޫކޮށްލާ އެ ކުއްޖާ އަނބުރާ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސެމަށް އިނގިރޭސި ފަނޑިޔާރަކު އެ...

August 04, 2016 7
ލަންޑަނުގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާގައި އެކަކު މަރާލައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - މެދުތެރޭ ލަންޑަނުގެ ރަސެލް ސްކްވެއާގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާއެއްގައި އަންހެނަކު މަރުވެ ފަސް މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 48
"ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ރުޖޫއަވާން އެދެން"

ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއުވާން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ގައުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 7
އިނގިރޭސިންނާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ދައުވާ ކުރަނީ

ގުދުސް (ޖުލައި 27) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިވުމުގެ ހުވަފެނަކަށްވި ބަލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނުގެ މައްސަލާގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ވިސްނާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 1
ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލުމުން ސަލާމަތްވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑީބިލްޑަރަކު އޭނާ ކައިވެނިކުރަން އުޅުނު އަންހެނަކު މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލައިފި އެވެ. ބިރުވެރި މި ހާދިސާ އިން އަމިއްލަ އަށް ސަލާމަތްވި އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ތަޖުރިބާ ކިޔައިދީފަ އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ސަލާމަތް ވެވުނީ ތިލަކޮށް ވަޅުލާފައި އޮތުމުންނެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ބޮރިސް ޖޯންސަން

ލަންޑަން (ޖުލައި 14) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާ ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މޭގެ ކެބިނެޓުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަގާމު ލަންޑަނުގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 6
ތެރޭސާ މޭ ޔޫކޭގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމާ ތެރޭސާ މޭ ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އަންހެން ބޮޑު ވަޒީރެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އަހަރު ތަކަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 7
އިނާޔަތް ލިބޭތީ ދަރިން ހޯދަމުން ގޮސް 12 ހަމަވެއްޖެ

އިނިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ޝެރީ ޕްރޫދަމްގެ 12 ދަރިން އެބަތިއްބެވެ. އޭނާ އަށް ދައުލަތުން އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 40،000 ޕައުންޑް ލިބެ އެވެ. ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް އުޅޭ ޝެރީ އަށް މި ފައިސާ ނުދިނުމަށް އެދި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 3
ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ސުވާލު ކުރަން އުޅުމުން އިޒްރޭލް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ގުދުސް (ޖުލައި 4) - ގާޒާގައި 2008-2009 އަށް ހިންގި އުދުވާނާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޒިޕީ ލިވްނީއާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން އުޅުމުން އިޒްރޭލުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 2
އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ރޭހަށް ދެ ބޭފުޅަކު

ލަންޑަން (ޖޫން 30) - އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމާއި ބޮޑު ވަޒީރުކަން ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 13
"ޔޫކޭ އަށް ދިޔަ ގޮތަށް ނަޝީދު ކެންޑިޑެސީ ހޯއްދަވާނެ"

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާ އަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް 2018 ގެ ރިޔާސީ...

June 28, 2016 3
ނުރަސްމީ ވާހަކަތައް ފަށަން އީޔޫގެ ލީޑަރުން ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 28) - އިނގިރޭސި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އެ ގައުމު ވަކިވުމުގެ ނުރަސްމީ ވާހަކަތައް ފެށުމަށް އީޔޫގެ ލީޑަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 25
އީޔޫން ވަކިވުމުގެ ވޯޓާ އެކު ކެމަރަން އިސްތިއުފާ ދެނީ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން ނިންމުމާ އެކު، ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން ޑޭވިޑް ކެމަރަން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 1
އިނގިރޭސިން ތާރީޚީ ވޯޓަކަަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 23) - ތާރީޚީ ވޯޓެއްގައި އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން މިއަދު ވޯޓުލާން ނުކުންނަ އިރު މިއީ ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުގައި އިނގިރޭސިން އޮނާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިންމު ވޯޓެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 19
ތުހުމަތަށް ހޯދާ މީހުން ދެނެގަންނަ ސިސްޓަމެއް އުގައިލް ހަދައިފި

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މޫނުގެ ސިފަތައް އެއްކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ދިވެހި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ޓީމުން އިނގިރޭސި...

June 22, 2016 6
ސޮރަޔަސިސް: ލަދުވެތިކަމާ ކުރިމަތިވާ ނާދިރު ބައްޔެއް

އީޒީޖެޓްގެ ފްލައިޓަކަށް އަރަންދިޔަ މީހެއްގެ ހަންގަނޑުގައި ހުރި ބިހިތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޗެކިން އެޓެންޑެންޓް ސުވާލުކުރުމުން އެކަން ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ...

20 ޖޫން

June 20, 2016 3
އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫ އިން ބޭރުވާން އިޒްރޭލް ބޭނުން ވަނީ ކީއްވެ؟

ގުދުސް (ޖޫން 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫ އިން ބޭރުވުމަށް އިޒްރޭލުގެ ގްރޫޕްތަކުން ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ.

June 20, 2016 1
ޔޫކޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާއިލާގައި 17 ދަރިން

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ގިނަ ކުދިން ތިބި އާއިލާގެ ރެކޯޑް މިހާރު ވަނީ ނިއޯލް ރެޑްފޯޑާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ލިބިފަ އެވެ. މި ދެމަފިރިންގެ 17 ދަރިން އެބަތިއްބެވެ. އަދި 18 ވަނަ ކުއްޖާ...

19 ޖޫން

June 19, 2016 4
މަންމަގެ ރަހިމުގައި ފިލާ އިން ތުއްތު ކުއްޖެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ސެޑީ ބްރިޓްލް، 32، އާއި ފިރިމީހާ ގެރީ، 36، އަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ ބްރިޓްލްގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އަންނާނެ ވަގުތަކަށެވެ. އެކަމަކު ބަނޑަށް އެންމެ އަށް މަހުގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ބައިގެން ދިޔުމުން އެ މީހުންގެ ހިތް ހަލާކުވި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
މެންބަރުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 18) - އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގެ ލޭބާ ޕާޓީގެ މެންބަރު ޖޯ ކޮކްސް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަދި ވަޅިން ހަމަލާ ދީ މަރާލުމުގެ ކުށުގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 16
ނަޝީދުގެ މައިބަދައިގެ ފަރުވާ އަށް ނިހާންގެ ފާޑުކިޔުން!

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމާ އެކު އެމަނިކުފާނުގެ މައިބަދަ އަށް ކުއްލިއަކަށް ފަރުވާ ލިބިވަޑައިގަތް ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.