11 ޖޫން

June 11, 2016
އީޔޫ އިން ޔޫކޭ ވަކިވުމަށް ސައެންސްވެރިން ވެސް ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 11) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކި ނުވުމަށް އެދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 13 ސައެންސްވެރިއަކު ސިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016 2
އީރާނުގެ ދުޝްމަނުން: އިޒްރޭލް، އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިން

ތެހެރާން (ޖޫން 3) - އީރާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނުންނަކީ އަދިވެސް އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
200 ކުދިން ރޭޕް ކުރި މީހަކަށް ހުކުމް ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 2) - މެލޭޝިޔާގައި ކުޑަ ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކަށް ހުކުމް ކުރުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 3
ބާރަށް ހިނގަން ލިވަޕޫލްގައި ހާއްސަ މަގުތަކެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މަގު ހިނގާ މީހުންގެ ތެރެއިން 47 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ މާ މަޑުން ހިނގާ މީހުން ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދެއްކުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ލިވަޕޫލްގައި، ބާރަށް ހިނގާ މީހުންނަށް މަގުތަކުގައި ބައެއް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
ޖެނީ: މަރުބަލީގައިވާ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެއް

މާގިނަ ދުވަހު ދިރިހުންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ޖެނީ ޕްރައިޑް، 65، އަކީ ދިރިތިބީންނަށް މިސާލެކެވެ. ޖެނީ އަށް އޭނާގެ ބަލިހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އަދި މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ހުޅުވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި ވާހަކަދައްކަން އޭނާ ބޭނުންވެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 8
"ފިލި" ނާޒިމް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ސަރުކާރަށް އަދި ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް "ފިއްލެވުމަށް" ބޭރުގެ ގައުމަކުން އެހީތެރިވެ ދިން ކަމަށާއި އޭނާ ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ މަގެއް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 18
"ނަޝީދުގެ 'ހިމާޔަތް' އެއީ ލިބޭ ޕްލަސް ޕޮއިންޓެއް"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިފި ނަމަ އެއީ ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ޕްލަސް ޕޮއިންޓެއް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ އަށް ލިބޭނެ "ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް" ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.