04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 33
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަށް އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
މުއްސަނދިންނަށް ވުރެ ފަގީރުންގެ އުމުރު ކުރު: ދިރާސާ

އުފަންވާ އިރު، ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު ފަގީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ތަފާތުކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ޔޫއޭއީ އިން ޖަލަށްލި އިނގިރޭސި ދަރިވަރަށް މައާފް ދީފި

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 26) - ޖާސޫސްކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި ޔޫއޭއީން އުމުރަށް ޖަލަށްލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރަށް މިއަދު މައާފްދީފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ޔޫއޭއީ އިން އުމުރަށް ޖަލަށްލި ދަރިވަރު ދޫކޮށްލަނީ

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 23) - ޖާސޫސްކުރި ކަމަށް ބުނެ އުމުރަށް ޖަލަށްލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް އަށް މައާފް ދިނުމާ މެދު ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއޭއީ އިން ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 4
ޖާސޫސް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރި ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު ޖަލަށް

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 22) - ޖާސޫސް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖާސް އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 80
ބޭރުގައި ހުރެ ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލެވުނު: ނަޝީދު

ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނަވައި ކުރެއްވި އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގެވި ކޮރަޕްޝަނާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ފަޅާއަރުވާލެއްވުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 1
އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާ އިން ސައުދީ ސަމިޓް ބޮއިކޮޓް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ވިޔަފާރި ސަމިޓް އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ މިނިސްޓަރުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 3
ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރަށް ކުރަނީ ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ދައުވާ

ދުބާއީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ފަސް މަސް ވަންދެން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް އަށް ކުރަނީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ދައުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 2
ސައުދީ އިވެންޓް އެމެރިކާ، އިނގިރޭސި ވިލާތުން ބޮއިކޮޓް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 14) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު އިވެންޓެއް ބޮއިކޮޓްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ދީފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 3
އާސިމާއި މަސީހާ ޔޫކޭގެ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފޮރިން އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މާކް ފިލްޑް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
އަހަރެމެންނަކީ ޓޫރިސްޓުން: ވިހަދިން ކަމަށް ބުނާ މީހުން

މޮސްކޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އެޖެންޓަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވިހަ ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި ރަޝިޔާގެ ދެ މީހުންނަކީ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް އެ ދެ މީހުން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 2
ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައިގެން ސައުދީ ޕްރިންސަކު ޖަލަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 17) - ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕްރިންސަކު އެއް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 1
ދެ ރަހިމުން މީހަކަށް އެއްފަހަރާ ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ

ދެ ރަހިމު އިން، އިނގިރޭސި ވިލާތު މީހަކަށް އެ ދެ ރަހިމުން އެއްފަހަރާ ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 169
އީޔޫގެ ނިންމުމަށް ޔޫކޭ އިން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އޮނިގަނޑެއް ފާސްކޮށްފައިވާތީ އިނގިރޭސިވިލާތުން އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018
އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 9) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކިވުމާ ގުޅޭ ޕްލޭނާ މެދު އުފެދިގެން އުޅޭ ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ އެކު ސަރުކާރަށް އިތުރު ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 18
ފާރިސް އަށް ހުކުމް ކުރުމުން ޑޯރިސް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޝަހްސު އޮޅުވައިލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 24
ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިޔަސް ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަގެން އުޅޭ މީހަކު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018
ފޮއްޓަކަށް ލައިގެން ވިއެޓްނާމް ކުއްޖަކު އިނގިރޭސިވިލާތަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 1) - ފޮއްޓަކަށް ލައިގެން ވިއެޓްނާމުގެ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 28
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ބިރުދައްކާތީ ސަފީރު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އުވާލާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑައުރިސް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން ޔޫކޭ މޯލްޑިވްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
ވިހަ ދިން ކުރީގެ ޖާސޫސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ލަންޑަން (މެއި 18) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަލިސްބަރީގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ބޭރުގައި ނުރައްކާތެރި ނާވް އެޖެންޓެއްގެ އަސަރު ކުރުމުން ހާލު ދެރަވި ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސް ސާގީ ސްކްރިޕަލް އަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދިން ފަރުވާ އަށް ފަހު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.