23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 20
ޔޫކޭގައި ވަކީލުކަން ކިޔަވާ ދިވެއްސަކަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވަކީލު ކަން ކިޔަވާ 23 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ނައުފާ އަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް، އެ ގައުމުގެ ވަކީލުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "އެސްޕައަރިން ސޮލިސިޓާސް" އިން ދީފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 29
މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ޝާހިދު ތިން ގައުމަކަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ހާރިޖީ ދާއިރާގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ އިން މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުން މެއި ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 17) - އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއިގެ މައްޗަށް ރޭ ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުން އެކަމަނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުމަށް ޕާލަމެންޓުގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 16) - އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ވަކިވުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ހުށަހެޅުއްވި އެއްބަސްވުމަށް ޕާލަމެންޓުގައި ލިބުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ އެކު ބޮޑު ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018
އިނގިރޭސި ޕްރޮފެސަރު އީރާނޫން ދޫކޮށްލައިފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 25) - އީރާނުން ހައްޔަރުކުރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރޮފެސަރު އައްބާސް އަދާލާތު މިނިވަންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018
އެއާޕޯޓް ކައިރީ ޑްރޯން އެރުވުމުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 22) - ލަންޑަންގެ ގެޓްވިކް އެއާޕޯޓް ކައިރީ ޑްރޯން އެރުވި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
ޑްރޯންއާ ހެދި އެއް ދުވަހަށް އެއާޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 21) - ޑްރޯންގެ ބިރާ ހެދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގެޓްވިކް އެއާޕޯޓް އެއް ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 2
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ސްޕައިސް ގާލްސް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ފެޝަން ލައިން ވިޔަފާރިއަށް މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 35
ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރި ޔޫކޭ އެމްޕީއަކަށް އަގުބޮޑު ދަތުރެއް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ދިފާއުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިއާން ޕެއިޒްލީ އަށް ރާއްޖޭގެ އަގުބޮޑު ރިސޯޓަކުން ދަތުރެއް ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
ޑްރޯނެއްގައި މަތިންދާ ބޯޓެއް ނުޖެހުނީ ކިރިޔާ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 16) - ހުއްދަކޮށްފައިވާ އުސްމިނަނަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް 20 ގުނަ މަތިން އުދުހުނު ޑްރޯނެއް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސްޓެންސްޓެޑް އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ މަތިންދާ ބެއްޓެއްގައި ނުޖެހި ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 3
500 އަހަރުވީ ގަބުރެއް، އަރައިގެން ހުރި ބޫޓާ އެކު

މީގެ 500 އަހަރު ކުރިން މަރުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ފިރިހެނެއްގެ ކަށިގަނޑު ލަންޑަންގެ ކޯރެއްގެ އަޑިން ފެނުނު އިރު އޭނާ އަރައިގެން ހުރި ލެދާ ބޫޓު އެއްކޮށް ހަލާކު ނުވެ ހުރުމަކީ ޝައުގުވެރި ކަމަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ޔޫއޭއީ އިން މަސައްކަތްކުރީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބިރުދައްކަން

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު އުޅުނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ކުރުމަށް ފަހު ނުކުރާ ކުށަކަށް އެއްބަސް ކުރުވުމަށް ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 33
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަށް އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
މުއްސަނދިންނަށް ވުރެ ފަގީރުންގެ އުމުރު ކުރު: ދިރާސާ

އުފަންވާ އިރު، ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު ފަގީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ތަފާތުކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ޔޫއޭއީ އިން ޖަލަށްލި އިނގިރޭސި ދަރިވަރަށް މައާފް ދީފި

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 26) - ޖާސޫސްކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި ޔޫއޭއީން އުމުރަށް ޖަލަށްލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރަށް މިއަދު މައާފްދީފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ޔޫއޭއީ އިން އުމުރަށް ޖަލަށްލި ދަރިވަރު ދޫކޮށްލަނީ

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 23) - ޖާސޫސްކުރި ކަމަށް ބުނެ އުމުރަށް ޖަލަށްލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް އަށް މައާފް ދިނުމާ މެދު ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއޭއީ އިން ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 4
ޖާސޫސް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރި ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު ޖަލަށް

ދުބާއީ (ނޮވެމްބަރު 22) - ޖާސޫސް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖާސް އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 80
ބޭރުގައި ހުރެ ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލެވުނު: ނަޝީދު

ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނަވައި ކުރެއްވި އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގެވި ކޮރަޕްޝަނާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ފަޅާއަރުވާލެއްވުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 1
އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާ އިން ސައުދީ ސަމިޓް ބޮއިކޮޓް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ވިޔަފާރި ސަމިޓް އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ މިނިސްޓަރުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 3
ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރަށް ކުރަނީ ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ދައުވާ

ދުބާއީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި ފަސް މަސް ވަންދެން ހިފަހައްޓައިފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް އަށް ކުރަނީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ދައުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.