07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ވިހަ ދިން ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސްގެ ހާލު ރަނގަޅު

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 7) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ބޭރުގައި މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ނުރައްކާތެރި ނާވް އެޖެންޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހާލު ދެރަކޮށްލި ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އެޖެންޓް ސާގީ ސްކްރިޕަލް ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 2
އިނގިރޭސިން ދަނީ އަލިފާނާ ކުޅެމުން: ރަޝިޔާ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 6) - އިނގިރޭސި ވިލާތުން "ފޭކް ވާހަކައެއް" އުފައްދައިގެން "އަލިފާނާ ކުޅެމުންދާ ކަމަށް" ރަޝިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 2
ކިހުނުގެ މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ނުރައްކާ ވައްތަރެއް!

ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ގޮނޯރިއާ (ކިހުނު) ގެ މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ވަރުގެ ނުރައްކާ ވައްތަރެއް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހަކަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 6
ޕާތުން ލަންޑަނަށް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް، 17 ގަޑިއިރު

ލަންޑަން (މާޗް 25) - އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެމެދު ނުހުއްޓި ފުރަތަމަ ސީދާ ޝެޑިއުލް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 1
ފޭސްބުކުގެ ސީއީއޯ އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 21) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުގެ ޕާސަނަލް ޑޭޓާ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ބޭނުންކުރި ގޮތެއް ސާފު ކުރުމަށް ފޭސްބުކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު މާކް ޒުކަބާގް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރު ކުރަން ބައެއް މެމްބަރުން އެދިއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 9
އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތު މީހެއް

ދުބާއީ (މާޗް 20) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރުގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ހިސާބުގެ ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ އަންދުރިއާ ޒަފިރަކޫ ހޮވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018
ވިހަ ދިން މައްސަލަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީމަކުން ތަހުގީގުކުރަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 19) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ އަށް ދިން ނާވް އެޖެންޓް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީމަކުން ތަހުގީގު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 1
ރަޝިޔާއިން ވެސް އިނގިރޭސި 23 ޑިޕްލޮމެޓުން ފޮނުވާލަނީ

މޮސްކޯ (މާޗް 17) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ މަރާލުމުގެ ބޭނުގައި ރަޝިޔާ އިން ވިހަ ދިން ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަވަސްކަމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 23 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
ރަޝިޔާގެ 23 ޑިޕްލޮމެޓުން އިނގިރޭސިވިލާތުން ބޭރުކުރަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 14) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ މަރާލުމުގެ ބޭނުގައި ރަޝިޔާ އިން ވިހަ ދިން ގޮތް ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާތީ އެ ގައުމުގެ 23 ޑިޕްލޮމެޓުން އިނގިރޭސި ވިލާތުން ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 1
ވިހަ ދިނީ ކީއްވެކަން ސާފުކޮށްދޭން ރަޝިޔާއަށް އަންގައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 13) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ މަރާލުމުގެ ބޭނުގައި ރަޝިޔާގައި އުފައްދާފައިވާ ނާވް އެޖެންޓެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސަބަބު މިއަދުގެ ނިޔަލަށް މޮސްކޯ އިން ސާފުކޮށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018
ރަޝިޔާގެ ޖާސޫސް: 240 ހެކިވެރިއަކު ފާހަގަކޮށްފި

ލަންޑަން (މާޗް 11) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ މަރާލުމުގެ ބޭނުގައި ވިހައެއް ދިން މައްސަލާގައި 240 ހެކިވެރިއަކު ފުލުހުން މިހާތަނަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހޯމް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 1
ޖާސޫސް މަރާލަން ވަނީ ނާވް އެޖެންޓެއް ބޭނުންކޮށްފައި

ލަންޑަން (މާޗް 8) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ މަރާލުމުގެ ބޭނުގައި ވަނީ ނާވް އެޖެންޓެއް ބޭނުންކޮށްފައި ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 1
ގަދަފިނީގައި ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލާފައި

ލަންޑަން (މާޗް 3) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިގަދަވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް މިސްކިތްތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 19
މޫސާ އަންވަރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތް ދީފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ މޫސާ އަންވަރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހިމާޔަތްދީ، ސިޔާސީ ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ޔޫކޭގެ ގިނަ މީހުން ބިރުން ޑޮކްޓަރަކަށް ނުދައްކާ

ޑޮކްޓަރުން ބިރުވެރި ޚަބަރެއް ދީފާނެތީ ބިރުން، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެ ބައި މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 1
ކުކުޅު ނުލިބިގެން ކޭއެފްސީ ބައެއް ތަންތަން ބަންދު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޭއެފްސީގެ ގިނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ކުކުޅު ލިބުން ދަތިވުމުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 27
އީޔޫގެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވި

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނޭ އިސް ވަފުދާ ބައްދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 17
ޕްރެޝަރުކުރާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވި:ޑޯރިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޮޑެތި ޕްރެޝަރުތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 17
ޗައިނާ، ޔޫކޭ މީހުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާންއެދެފި

ޗައިނާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އަންގައި އެ ދެެ ގައުމުން ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 25
އުގައިލްގެ ފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓް: މޫނުން އަސަރު ދެނެގަތުން

ވާހަކަ ދައްކާއިރު މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ އަސަރުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ ސޮފްޓްވެއާއެއް ރާއްޖޭގެ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް އީޖާދު ކުރައްވައިފި އެވެ.