15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 17
މައުމޫން ނެތް ނަމަ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ނުވާނެ: އުމަރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނެތް ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2013 ގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 11
"ދައުވާއެއް ގޯސްކަމަށް އުމަރު ދަންނަވާފައެއް ނެތް"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ދެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ނާޒިމާއި ތޮލްހަތު އިބްރާހިމް ކަލޭފާނުގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާތައް ގޯސް ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒު މުހުސިނަށް ދެންނެވި ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 30
ޕީޕީއެމްގެ ބާނީ އަކީ ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން: އުމަރު

ޑީއާރުޕީ ދެ ބައިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ޕީއޭ އިން އޭރު ވެސް އުޅުނީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ "ނަން ފިލާގަނޑު" ބޭނުންކޮށްގެން އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދައި އެ ޕާޓީ އަށް ވެރިވެގަތުމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 30
ދައުވާތައް ގޯސްކަމަށް ޕީޖީ އަށް ދެންނެވިން: އުމަރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ދެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ނާޒިމާއި ތޮލްހަތު އިބްރާހިމް ކަލޭފާނުގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާތައް ގޯސް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުގައި ދެންނެވި ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 32
ނަޝީދު، ނާޒިމް، އިމްރާނަށް ޓެރަރިޒަމް ދައުވާނުކުރެވޭނެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ޓެރަރިޒަމް ހުކުމް އިއްވާފައި ވަނީ އަދުލުވެރިކަމާ އެކު ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 22
ހަފުލާ ހުއްޓުވީ އަސްލު ނަންބަރު ފެނިދާނެތީ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ އެ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އަހަރީ ހަފުލާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅީ، މައުމޫންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ފެނިދާނެތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖެހިލުންވެވަޑައިގެން ކަމަށް، އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 73
އަންހެނުންނަށް ބަދު ބަސް ބުނެގެން އުމަރު އަނދައިިފި

ރަނގަޅު މީހުން ނުބައި ކުރާ ތިން ސަބަބެއް އޮންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 29
ޔާމީނަށް 2018 ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ: އުމަރު

ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދލް ގައްޔޫމާ ނުލައި ކާމިޔާބު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނާ ކޯލިޝަން ހަދާނެ ބަޔަކު މިހާރު ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 41
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަށް އުމަރު އައްުޔަންކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 37
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސަށް ދޭން ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދު

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ގިނަ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވާ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 28
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް އުމަރު އެދިއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތް ނަމަ، އެ އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައް ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 51
މަކަރެއް ނުހެދޭނެ، ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރާނަން: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި މަކަރުހެދުމުގެ ފުރުސަތެއް މިފަހަރު ނުދޭނެ ކަމަށާއި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 61
މިއީ އެންމެ ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރު: އުމަރު

މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތީ އެންމެ ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރު ކަމަށް މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 07, 2016 25
"ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ރައީސް މެސެޖެއް ނުކުރައްވާ"

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި "އެހާ ވަރަށް އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އޭނާ އަށް އެއްވެސް...

31 ޖުލައި

July 31, 2016 14
އުމަރަށް ފުލުހުން ސިކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ރޭ ދަންވަރު ބަޔަކު މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ފަހުން، ފުލުހުން އޭނާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

July 31, 2016 22
"ގޭންގަކުން" އުމަރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ބަޔަކު ރޭ މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 49
އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ފަށައި ފުރަތަމަ ފޮޓޯ ނެރެފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭން ރޭ ފައްޓަވައި "ހައްލަކީ އުމަރު" ސްލޯގަން މިފަހަރު ވެސް ބޭނުންކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 54
"އެ ބޭފުޅާ އަތުގައި ކާލާ މަންނައެއް ނޯންނާނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޭނާއާ ވާދަކުރައްވަން ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަތުގައި މިފަހަރު "ކާލާ މަންނަ" ނޯންނާނެ ކަމަށް، އުމަރު ނަސީރު ދާދި ދެންމެއަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 35
ރިޔާސީ ރޭހަށް އުމަރު، ބަލަން ތިބެމާ

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވުމަކީ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އުއްމީދެކެވެ؛ އެކަމަކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އިރު އޭނާ ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ވެރިކަމުގެ ދެ ދައުރު ރައީސް ޔާމީނަށް ފުރިހަމަކޮށްދޭން ކުރެއްވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ ރޭހަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2016 21
ފާރިސްގެ މިވަގުތުގެ އަމާޒަކީ ޕާޓީ އިސްލާހުކުރުން

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މިވަގުތުގެ އަމާޒަކީ އެ ޕާޓީ އިސްލާހުކުރަން ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ...

July 02, 2016 15
ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް އުމަރު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންްވާކަން އުމަރު ނަސީރު އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ސިޓީއަކުން މިރޭ ދަންނަވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 29
ޕީޕީއެމްގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިހުން އުމަރު ވަކިކޮށްފި

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ލަފާއެރުވުމަށް އިއްޔެ އުފެއްދެވި މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ އުމަރު ނަސީރު މިރޭ ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

July 01, 2016 99
އުމަރު 2018ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމަވައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި އުމަރު ނަސީރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަން ދެންމެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 01, 2016 22
މި ހަފުތާގައި ސިޔާސީ މަސްރަހު ބައްޓަން ކުރާނެ: އުމަރު

މިހަފުތާއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އަލުން "ޝޭޕްކުރާނެ" ހަފުތާއެއް ކަމަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އުމަރު ނަސީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 10
ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އެތެރޭގެ ކޯޅުން ބޮޑުވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް މެމްބަރުންނާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބައްދަލުކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވަ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި މައުމޫންގެ ފަޅީގައި މިހާރު އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަަޑައިގަންނަޥާ އުމަރު ނަސީރު ވެސް...