25 މާޗް

March 25, 2017 41
މަސީހަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހޭ: އުމަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 73
ހާސްކަމެއް ނެތް، ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އުމަރު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި...

March 20, 2017 137
އުމަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލު ކުރުމުގައި، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 47
އުމަރުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަން އިއުލާންކުރައްވާފައިވާ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ ކެމްޕޭނަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 142
އަޅުގަނޑު ނެތް ނަމަ ރައީސަކީ އަދީބު: އުމަރު

ދެހާސް ތޭރަވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރެއްވިއިރު، ޔާމީނަށް އޭރު އުމަރު ދެއްވި ބަހުގެ ހަމަލާތަކާއި ކުރެއްވި ތުހުމަތަކަށް ފަހު، ގިނަ ބަޔަކަށް ހީވީ އޭނާ އަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަރަށް ބޮޑު ހަތުރަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުގައި ފެނުނީ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 167
އެކަންޏެއް ނުވާނެ، ފަހަތުގައި އެތައް ބައެއް: އުމަރު

ދެހާސް އަށްވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 2،472 ވޯޓާ އެކު އުމަރަށް ނާކާމިޔާބުވި އެވެ. އަދި 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަައި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވައި އަނެއްކާ ވެސް ފެއިލް ވުމުން އުމަރު ނަސީރަކީ ހުސް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެތައް ބަޔަކު ދެކެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 80
މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އުމަރު ވާދަކުރައްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށްލައްވައި، 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނެވުމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ނިންމަވައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 19
ޖަމީލާއި އަލީ ވަހީދާ، އުމަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 29
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަމީލާއި އުމަރު މަޝްވަރާ އަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލްއާ ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 108
އިދިކޮޅު ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ "ތިމަން މަނިކުފާނު"

ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު، އެންމެން ވެސް ދައްކަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެއް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަނީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ވެދާނެ ކަމާ މެދުގަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަނީ ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަ ކުރައްވާނެ...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 17
މައުމޫން ނެތް ނަމަ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ނުވާނެ: އުމަރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނެތް ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2013 ގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 11
"ދައުވާއެއް ގޯސްކަމަށް އުމަރު ދަންނަވާފައެއް ނެތް"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ދެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ނާޒިމާއި ތޮލްހަތު އިބްރާހިމް ކަލޭފާނުގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާތައް ގޯސް ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒު މުހުސިނަށް ދެންނެވި ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 30
ޕީޕީއެމްގެ ބާނީ އަކީ ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން: އުމަރު

ޑީއާރުޕީ ދެ ބައިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ޕީއޭ އިން އޭރު ވެސް އުޅުނީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ "ނަން ފިލާގަނޑު" ބޭނުންކޮށްގެން އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދައި އެ ޕާޓީ އަށް ވެރިވެގަތުމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 30
ދައުވާތައް ގޯސްކަމަށް ޕީޖީ އަށް ދެންނެވިން: އުމަރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ދެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ނާޒިމާއި ތޮލްހަތު އިބްރާހިމް ކަލޭފާނުގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާތައް ގޯސް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުގައި ދެންނެވި ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 32
ނަޝީދު، ނާޒިމް، އިމްރާނަށް ޓެރަރިޒަމް ދައުވާނުކުރެވޭނެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ޓެރަރިޒަމް ހުކުމް އިއްވާފައި ވަނީ އަދުލުވެރިކަމާ އެކު ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 22
ހަފުލާ ހުއްޓުވީ އަސްލު ނަންބަރު ފެނިދާނެތީ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ އެ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އަހަރީ ހަފުލާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅީ، މައުމޫންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ފެނިދާނެތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖެހިލުންވެވަޑައިގެން ކަމަށް، އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 73
އަންހެނުންނަށް ބަދު ބަސް ބުނެގެން އުމަރު އަނދައިިފި

ރަނގަޅު މީހުން ނުބައި ކުރާ ތިން ސަބަބެއް އޮންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 30
ޔާމީނަށް 2018 ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ: އުމަރު

ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދލް ގައްޔޫމާ ނުލައި ކާމިޔާބު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނާ ކޯލިޝަން ހަދާނެ ބަޔަކު މިހާރު ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 41
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަށް އުމަރު އައްުޔަންކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 37
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސަށް ދޭން ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދު

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ގިނަ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވާ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 28
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް އުމަރު އެދިއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތް ނަމަ، އެ އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައް ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.