04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 53
އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއް ދައްކާނީ ކޮން އިރަކުން؟

ގާނޫނުއަސާސީގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ހިނގަމުންދާ ރިއާސީ ދައުރު ހަމަވުމުގެ 30-120 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ރިއާސީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު، އަދި ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނުގެ ފަސް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ނަމަ، މި އަހަރުގެ ޖުލައި 12 އާއި 21 ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު ރިއާސީ އިންތިޚާބު...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 28
"ވަކި މީހަކު އައުމުން ގުޅުމަށް ބުރޫއަރައިގެން ނުވާނެ"

ވަކި ފަރުދަކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އާ ގުޅުމަކުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ވިޔަކަ ވެސް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 18, 2017 28
މިއީ އުމަރު އަންނަން ޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން: މުސްތަފާ

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހުދުމުހުތާރު ބޭފުޅެއް ކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)...

December 18, 2017 32
އުމަރު ޕާޓީ ނިޒާމާ ވަރަށް ބީރައްޓެހި: މާރިޔާ

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ޕާޓީ ނިޒާމާ އަދިވެސް ވަރަށް ބީރައްޓެހި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 88
އުމަރު އެމްޑީޕީއާ ވައި އެޅުނަ ނުދޭނަން: ހަސަން ލަތީފް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އުމަރު ނަސީރު، އެމްޑީޕީއާ ވައިވެސް އެޅުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 36
ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް އުމަރު ފުރުސަތެއް ނުދެއްވި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނޫސްވެރިންނަށް ނުދިން މައްސަލަ މިއަދު ހޫނުވެއްޖެ...

December 14, 2017 29
އުމަރު ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 32
މިނިވަން 50 ކޮމެޓީގައި ނުތިބެން: އޭސީސީ، އޮޑިޓް

ރާއްޖޭގެ މިިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އުފެއްދި އެއްވެސް ކޮމެޓީއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ...

December 11, 2017 29
އެއީ އަޅުގަނޑަށް އަމާޒުވާ ތުހުމަތެއް ނޫން: އުމަރު

މިިނިވަން 50ގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ، އޮޑިޓް އޮފީހުން ނެރުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހުރި...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 20
ކޮންމެ މީހެއް ވެސް ޖޭޕީ އަށް މުހިންމު: ރިޔާޒް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ ޕާޓީއަށް މުހިންމު ކަމަށް ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 10, 2017 93
އުމަރަކީ "ތޫފާނެއް"؟

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް މި ހަފުތާގައި ސޮއިކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމާ އެކު، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް، ޚާއްސަކޮށް އެ ޕާޓީ އަށް ވަނީ "ތޫފާނެއް"...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 66
އުމަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ އުމަރު ނަސީރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 29
މަޝްވަރާ އަށް ކުރީގެ ތިން މިނިސްޓަރަކު ލަންޑަނަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާ މަޝްވަރާކުރުމަށް، މި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ތިން މިނިސްޓަރަކު މިއަދު ލަންޑަނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 120
އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ގާސިމް: އުމަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާންޖެހޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 28
"ޕީޕީއެމް ހަލާކުވީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވި ދުވަހު"

ޕީޕީއެމް ހަލާކުވީ، 2013 ވަނަ އަހަރު އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާނެ މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު އޮޅުވާލި ހިސާބުން ފެށިގެން ކަމަށާއި މިއަދު މި ފެންނަނީ އޭގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ޕްރައިމަރީގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 45
އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން އުމަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް ރިޔާޒާއެކު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 9
16 މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގު އަޅުވަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ

މޮނިކޮން އަމުރުގެ ދަށުން، ބޮޑެތި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 16 މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގު އަޅުވައި ދިނުމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 30
އުމަރުގެ އަބުރުގެ މައްސަލައިން ޗެނެލް13 ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރާ ބެހުނުކަން ސާބިތުވެ ޕީއެސްއެމް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހަމަ އެ މައްސަލާގައި ޗެނެލް13، ޖޫރިމަނާއެއްނުކޮށް، އިންޒާރެއް ދިނުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކަން ނިންމާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 9
ޕީއެސްއެމް އިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރާ ބެހިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ޖޫރިމަނާ ކުރި ފައިސާ އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ދައްކައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 81
މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ ބޮން ގޮއްވާލި ފަހުން: އުމަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް، ހުސެއިން ހުމާމު މާފުށީ ޖަލުން ނެރެގެން ރިސޯޓަކަށް ގެންގޮސް ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރަނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފެށީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދަތުރުފުޅުފުޅު ކުރެއްވި ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި...

25 ޖުލައި

July 25, 2017 26
އުމަރުގެ އަބުރާ ބެހިގެން ޕީއެސްއެމް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރާ ބެހިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއިން، ބްރޯޑް ކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 24
އުމަރުގެ އަބުރާ ބެހުނު މައްސަލަ ބަލައި ނުނިމޭ

ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި، މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ވާހަކަތައް ޓީވީއެމާއި ޗެނަލް 13 އިން ވަގުތުން ގެނެސްދިން މައްސަލަ ބަލައި ނުނިމޭ ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 41
ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހެދުމުން ސިޔާސީ އޮއިވަރު ގަދަވާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެ މަގާމަށް ހޮވޭ އިރު ނިސްބަތްވި ޕާޓީން ވަކިވުމުން މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހަދައިފި ނަމަ، ސިޔާސީ އޮއިވަރު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 41
މަސީހު ވަކިކޮށް ރައީސްކަމަށް އައްޔަންކުރަންވީ ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މަޖިލީހުގެ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރަން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 250
ރައީސް ނަޝީދު އޮތީ އެމްޑީޕީ ހިސޯރުކޮށްފައި: އުމަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އޮތީ "ލާދީނީ ފިކުރުގެ މަދު ބަޔަކު" ހިސޯރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހުރީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.