06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 10
އުމްރާގެ ވިސާ ފީ ސައުދީން ބޮޑެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓްރީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އުމްރާގެ އެއްވެސް ފީއެއް ބޮޑުނުކުރާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީއާ ހަވާލާދީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 16
އުމްރާ އަށް ނަގަމުން އައި ފީތަކެއް ބޮޑުކޮށްފި

އުމްރާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ގަވާއިދަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އިން އުމްރާ އަށް ދާ މީހުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ވެސް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ޕްރޮޕޯޒަލަށް ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 17
ސައުދީގެ އިސް ބޭފުޅުން އިބޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިހާރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން އިބޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 21
އިބޫ، އުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިއަދު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 14
އިބޫ މާދަމާ އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މާދަމާ އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
ޖަމިއްޔަތުލްޚައިރުން ހައްޖު ފޮތާއި ދުއާ ކާޑު ހިލޭ ދެނީ

ހައްޖާ ބެހޭ ފޮތަކާއި ދުއާ ކާޑު ސެޓެއް ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް މި އަހަރު ވެސް ހިލޭ ދޭނެ ކަމަށް "ޖަމިއްޔަތުލް ޚައިރު"ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 1
އިންޑޮނީޝިއާގެ ދެމަފިރިން ބައިސްކަލެއްގައި މައްކާ އަށް

މައްކާ (ފެބްރުއަރީ 16) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ދެމަފިރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބައިސްކަލެއްގައި މައްކާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 7
މުސާފިރީން: އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި

ހައްޖަށް ނުވަތަ އުމްރާ އަކަށް ދިއުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ކުރާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އުންމީދެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު މިކަމުގެ އަގުތައް މިވަނީ ހައްދު ފަހަނަ އަޅައިގެން ގޮސް، ބޮޑު ވިޔަފާރި އަކަށް ބަަދަލުވެފަ އެވެ. މިއީ އާންމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއެކެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 17
ހައްޖާއި އުމްރާގެ ވިސާ ދޫކުރާނީ ސައުދިއާއަށް އެކަނި

ހައްޖަށާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެއިން ވިސާ ދޭނީ ހަމައެކަނި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017
ރޯދަމަހު މިހާތަނަށް 5.7 މިލިއަން މީހުން އުމްރާކޮށްފި

މައްކާ (ޖޫން 16) - މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް 5.7 މިލިއަން މީހުން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 4
ތިން ހަރަމަށް ކުރާ އުމްރާ ދަތުރަށް ހުޅުވާލައިފި

ތިން ހަރަމަށް ކުރާ ހާއްސަ އުމްރާ ދަތުރުގެ ފުރުސަތު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
އަސްކޮއި ގްރޫޕުގެ މީހުންނަށް ވިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ

ވިސާ ނުޖެހިގެން، އުމްރާ އަށް ނުފުރުނު އަސްކޮއި ގްރޫޕުގެ މީހުންގެ ވިސާގެ ކަންކަން މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މާދަމާ ހެނދުނު އެމީހުން ފުރާނެ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 5
ޒަމްޒަމް ގުރޫޕުގެ 199 މީހަކު ފުރައިފި

ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްގެ ހަވާލުގައި ދެ ހަރަމްގެ އުމްރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހި، އޭގެ ތެރެއިން 199 މީހަކު މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 22
ވިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ، ބޯޓު ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް ފުރާނެ

ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްގެ ހަވާލުގައި މިއަދު ހެނދުނު އުމްރާ އަށް ފުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ ވިސާ މިހާރު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށާއި މަތިންދާބޯޓެއް ޗާޓަރު ކުރުމުގެ ކަންކަން...

December 02, 2016 22
ޒަމްޒަމް ގުރޫޕުގެ މީހުންނަށް އުމްރާ އަށް ނުފުރިފައި

ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ ބަޔަކަށް ވިސާ ނުލިބިގެން ފުރޭ ގޮތް ނުވެ، ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 1
ކުރު އުމުރާގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ މާޗްގައި އޮންނަ ކުރު އުމުރާގެ ދަތުރުގެ އަގު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހެޔޮކޮށް، ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 10
ވިސާ ފީ އަށް ބަދަލުތަކެއް، ހައްޖުގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ

ހައްޖާއި އުމުރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ވިސާ ފީ އަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ގެނައި ބަދަލުތަކާ އެކު ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.