02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 5
އާ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވީ އިންޑިއާގައި

ޖެނުއަރީ، 1، 2019 ގައި އުފަންވި ކުދިންގެ އަދަދު 395،000 އަށް ވުރެ ގިނަ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 18
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާ އެކު ސްކޫލްތަކުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބައެއް ސްކޫލްތަކުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 198
ނާސްތާއަށް 10 މެނޫއެއް، ފުރަތަމަ 25 ސްކޫލެއްގައި

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އެކަން ފަށާނީ 25 ސްކޫލުގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018
ބައްޕަ އާއި ދަރިފުޅުގެ ހާއްސަ ގުޅުން ފޮޓޯއިން

ބައްޕައިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ކައިރީގަ އެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
ދުވުންތެރިޔާ ބޯލްޓް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 28) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ދުވުންތެރިޔާ ޖެމެއިކާގެ އުސެއިން ބޯލްޓް އަންނަ ޖޫން މަހު އޮންނަ ސެލެބްރިޓީ ޗެރިޓީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 5
ލިޓްރެސީއާ ހިސާބު މާއްދާގެ ގައުމީ ޕްލޭން ނެރެފި

ލިޓްރެސީއާ ހިސާބު އިލްމުން ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަން ގައުމީ ސްޓްރެޓެޖީ ޕްލޭނެއް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017
ކުޑަކުދިން ކުށްތަކުން ދުރުކުރުމާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް

ކުޑަކުދިން ކުށްތަކުން ދުރުކުރަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 4
ރޮހިންޖާގެ މައިންނާއި ތުއްތު ކުދިންގެ ކަރުނަ

މިޔަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި، ދެ ގައުމުން ވެސް މަރުހަބާ ނުކިޔާ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައި، މާބަނޑު ސުރައްޔާ ސުލްތާން ހުއްޓެވެ. ވިހެއުމުގެ ރިހުން އައިއިރު ބަންގްލަދޭޝް އަށް ވީ ފަޅިއާ އޭނާއާ ދެމެދު އޮތީ ކިސަޑުން ފުރިފައިވާ 500 ޔާޑުގެ ސަރަހައްދެކެވެ. އޭނާގެ ރިހުން ގަދަވުމާ އެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރަހައްދު...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 4
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މަހާސިންތާއެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެ ކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

August 15, 2017 2
ޔުނިސެފާއެކު ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ އެއްބަސްވުމެއް

ކުޑަކުދިންނަށާއި ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތައުލީމާއި ސިއްހަތު ފަދަ އެކި ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެ އިން ޔުނިސެފާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 10
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތަށް ހާއްސަ ސިސްޓަމެއް

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރައްކާކޮށް، މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ބެލޭނެ ސިސްޓަމެއް މިރޭ ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 2
ޔަމަނުން ކޮލެރާ ނައްތާލަން ސައޫދީން އެހީ ވަނީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އާންމު ނިޒާމު މުޅިން ގެއްލިފައިވާ ޔަމަންގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮލެރާގެ ވަބާއިން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން 66.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 1
ޕްރިޔަންކާ، ޔުނިސެފްގެ ގްލޯބަލް އެމްބެސެޑަރަކަށް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ނަން ހިނގާ މީހަކަށް ވާން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އދ.ގެ ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޔުނިސެފްގެ ގްލޯބަލް ފެމެލީގެ މެމްބަރަކަށް އޭނާ ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އޭނާ ޔުނިސެފަށް ލީ ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ބެކަމް އެވެ.