18 މެއި

May 18, 2020 11
73 ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅަން، މެމްބަރު ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ސިއްހީ އިސްވެރިން ބައިވެރިިކޮށްގެން ބާއްވާ 73 ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 4
ކޮރޯނާވައިރަސް: އާދައިގެ ފިޔަވަޅުތަކުން ރައްކާތެރިކަން

މިހާރު ނުރައްކަލަކަށް ވެފައިވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަރުދީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް، މީގެ ކުރިން މި ބާވަތުގެ އެހެން ވައިރަސްތައް ފެތުރުނު އިރު އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
ފެނުގައި ހުންނަ "މައިކްރޮޕްލާސްޓިކް" ނުރައްކަލެއް ނޫން

ބޯ ފެނުގައި އެކުލެވޭ މައިކްޕްރާސްޓިކަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް މިހާތަނަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ނުދައްކާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.