01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 14
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތް ހަދަނީ

ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މާނަކުރާ ގޮތް ފުޅާކޮށް، އެ ކުށް ކޮށްގެން މީހުން ހޯދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 1
އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި އދ. އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރެޒިޑެންޓް ކާޑިނޭޓަރު ކެތުރީން ހަސްވެލް މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 3
އެންގޯލާއާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އެންގޯލާއާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން އިއްޔެ ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 14
ޔޫޕީއާރުގައި ރާއްޖެއަށް ބައެެއްގައުމުތަކުން ތައުރީފުކޮށްފި

އިންސާނީ ހައްގުތައްް ހިމާޔަތް ކުރަން ރާއްޖެ އިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މުރާޖައާ ކުރަން އދ. ގެ ޖެނީވާގެ އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޔުނިވާސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު (ޔޫޕީއާރު) ސެޝަންގައި ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 22
ބިދޭސީންގެ ހައްގު ރާއްޖެ އިން ލިބިދޭނެ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ކަމަށާއި ހުރިހާ އަސާސީ ހައްގުތައް ލިބިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

November 04, 2020 3
ކުރިއެރުން ހާސިލުވިޔަސް ގޮންޖެހުން އެބަހުރި: އައިޝާ

ޖެންޑާގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އިން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު...

November 04, 2020 54
މަރުގެ އަދަބު އުވައިލެވޭނީ ޚިޔާލު ހޯދައިގެން: ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުން މަރުގެ އަަދަބު މުޅިން އުވައި ލެވޭނީ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިތުރުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ވެސް ހޯދައއިގެން ކަމަށް ސަރުކާރުން...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 3
އދ.ގެ މުހިއްމުކަން މި ހާލަތުގައި އިހްސާސްވޭ: ޝާހިދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު އދ.ގެ މުހިއްމުކަން މިހާރު އިތުރަށް އިހުސާސްވާ ކަމަށް ރާއްޖޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 13
އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު ކޮމެޓީއަށް ޝުޖޫން

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އދ.ގެ ސަބް ކޮމެޓީ އޮފް ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗާ (އެސްޕީޓީ) އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު މިއަދު އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 6
ކުއްތާއަކަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު

މި އަހަރުގެ ނޯބެލް އިނާމު އދ.ގެ ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް (ޑަބްލިއުއެފްޕީ) އަށް ލިބިފައިވާ އިރު އެ ޕްރޮގްރާމްގައި މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ކުއްތާއަކަށް ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޯބެލްގެ ސުލްހައިގެ އިނާމު ދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެމެރިކާ ހަނދަށް ދާން ކުރާ މަސައްކަތަށް ފާޑުކިޔައިފި

އަލުން ހަނދަށް ދާން އެމެރިކާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނާސާ އިން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމް މާބޮޑަށް "އެމެރިކާވެފައި"ވާ ކަމަށާއި އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރަޝިއާގެ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމް ރޮސްކޯސްމޮސްގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޑިމިޓްރީ ރޮގޯޒިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 6
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދައީ ނިއު ޒީލެންޑް ޕާސްޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓްގެ އޮންނަ ގައުމުގެ މަގާމު ޖަޕާނަށް އަހަރުތަކެއް ފަހުން ގެއްލި، އެ މަގާމު މުޅިން އަލަށް ނިއު ޒީލެންޑަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 8
ނިއުކްލިއާ ނައްތާލާ މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާން ގޮވާލައިފި

ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު މަނާކުރާ އދ. ގެ މުއާހަދާގައި ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވާން ރާއްޖެއިން މިއަދު ގޮވާލައިިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 20
ކޮވިޑާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ގޮންޖެހުން އިތުރުވި: އައިޝާ

އަންހެނުންނަށް ކުރިއްސުރެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 26
ލިބުުނު ގެއްލުން ގުނާއަދަދު ނުކުރެވޭހާ ބޮޑު: ޝާހިދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ގެއްލުން ގުނާއަދަދު ނުކުރެވޭހާ ބޮޑު ކަމަށް، އދ.ގެ އާންމު ޖަލްސާގައި، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 30, 2020 6
ސޯނޫ އަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ އެވޯޑެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު އެ ގައުމުގެ އާންމުންނަށް ވާން ފެށި އެހީގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ޔޫއެންޑީޕީން އެވޯޑެއް ދީފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 11
މޫސުމީ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީ ރާއްޖެ އަށް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ކުރިމަތިވާނެ ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 18
"އީގަވަމަންޓް ރަނގަޅުކުރަން އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ"

ރާއްޖޭގެ އީ-ގަވަމަންޓްގެ ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވަން އެކަމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
އޮންލައިންކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ގޮންޖެހުން ހުރި: މަލީހު

ކުޑަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެފައި ރަށްރަށް ފެތުރިފައި އޮތް ގޮތުން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އޮންލައިންކޮށް ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވި ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 11
ކަޝްމީރުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 5) - ކަޝްމީރުގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އިންޑިއާ އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމަ އަށް، އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ތަޖްރިބާކާރުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 21
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ދެކޮޅަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން އެކުލަވާލައިފައިވާ ހާއްސަ އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދޭން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 9
ކޮވިޑާ ދެކޮޅު ފިޔަވަޅުތަކުން މަރުވާ ކުދިން މާގިނަ

ކޮވިޑް-19 އާއި އެ ބައްޔާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފަގީރުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް ބަންދުވެ ރަނގަޅު ކާނާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ މަހަކު އިތުރު 10،000 ކުދިން މަރުވަމުންދާ ކަމަށް އދ. އިން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދެވިފައި

މުޅި ދުނިޔެ ކޮވިޑް-19 ގެ މަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އޮތުމުން ގައުމުތަކުގައި ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަަށް ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.