21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 6
މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލަ އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލަ އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 21, 2016 8
އދ. އިން ވަކިވާން ޖެހިދާނެ: ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 21) - އދ. އިން ވަކިވާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓް ދެއްވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
އދގެ އިސްވެރިއަކަށް އަންހެނަކު އަންނަން ބޭނުން: ބާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 16) - އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަންހެނަކު އަންނަތަން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށް މިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ-މޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 2
ގާޒާގައި އދ.ގެ މުވައްޒަަފު ވަނީ ހަމާސް އަށް އެހީވެފައި: އިޒްރޭލް

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 10) - ގާޒާގައި މަސައްކަތް ކުރި އދ. ގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ހަމާސް ޖަމާއަތަށް އެހީވެދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން މައްސަލަ ޖައްސައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 20
ޝަރީއަތް އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން، ހުމާމް ނުމަރާތި: އދ

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ މަރާލިކަން ސާބިތުވެ މަރަން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ހ. ލޮބީ، ހުސެން ހުމާމުގެ ޝަރީއަތް އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް މި ވަގުތު ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް އދ. އިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 15
އދ. ގެ އާ މަގާމަކަށް ޑރ. ޝަހީދު

އދ. އިން އީރާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ހާއްސަ މަންދޫބު، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދު އދ.ގެ އާ މަގާމަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް...

June 30, 2016 8
މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި މަރުވުމުން ބަދަލަށް 1684 ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 30) - އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރު ސަމަންތާ ޕަވާ ކެމަރޫން އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެކަމަނާގެ މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި މަރުވި ކުއްޖާގެ އާއިލާ އަށް ބަދަލެއްގެ...

27 ޖޫން

June 27, 2016 44
ޕާޓީތަކުން ނިންމާ މީހުންނަށް 2018ގައި ވާދަކުރެެވޭނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 1
އާބާދީގެ 113 މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކީ ރެފިއުޖީއެއް

ދުނިޔޭގައި ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު ވަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އަރާފައި. މިއީ ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު 65 މިލިއަން ފަހަނަޅާ ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު. މީގެ ތެރޭން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ރެފިއުޖީންނަކީ ހަނގުރާމަ ހިނގާ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ އަފްޣާނިސްތާން، ސީރިއާ އަދި ސޯމާލިއާގެ މީހުން.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
އެމެރިކާ ގޮވައިގެން އީރާނުން އދ.ގެ މަތީ ކޯޓަށް

ތެހެރާން (ޖޫން 16) - ފްރީޒްކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެސެޓްތައް ތެހެރާނުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވި އެމެރިކާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ތެހެރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 7
ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދޭ ކޯލީޝަން އދ. ގެ ކަޅު ލިސްޓަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 4) - ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ އަރަބި ކޯލީޝަން އދ. އިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފި އެވެ.