11 މާޗް

March 11, 2018 57
ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލައަކީ ބޮޑު ރޭވުމެއް: މިނިސްޓަރު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލަ އަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގި ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 32
ނޯތުކޮރެއާއެކު ވިޔަފާރި ކުރިޔަސް ފިޔަވަޅު ނާޅަން އެދެފި

ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބާއްވާ ބޯޓު ފަހަރާއި އެކި ފަރާތްތަކާ މެދު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، އެމެރިކާއިން އދ.އަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް...

March 10, 2018 80
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާ ފަށަން އެދިއްޖެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން، މަޝްވަރާތައް ފަށަން ދޫދިނުމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން...

09 މާޗް

March 09, 2018 89
ގައުމުތައް ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އަސްލެއް ނެތް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އދ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި 41 ގައުމަކުން ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ.

March 09, 2018 96
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވާތީ ނިހާން ސުވާލެއް ގައުމުތަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ފަލަސްތީނާއި ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރި ކުރަން ނުކުރިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ...

04 މާޗް

March 04, 2018 2
އދ.ގެ އެހީވެސް އިރުމަތީ ޣޫތާއަށް ވެއްދޭ ގޮތެއް ނުވި

ދިމިޝްގު (މާޗް 4) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާ އަށް ދޭ ވައިގެ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާ ނުލުމުގެ ސަބަބުން އދ. އިން ފޮނުވި އެހީގެ ޝިޕްމަންޓް ވެސް އެ ސިޓީ އަށް ވެއްދޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018
ސީރިއާގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމުގެ ގަރާރަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ: އދ

ޖެނީވާ (ފެބްރުއަރީ 26) - ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ 30 ދުވަހަށް ހުއްޓާލުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރަށް ވަގުތުން އަމަލު ކުރަން އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޓް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 1
ސީރިއާގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އދ. އިން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 25) - ސީރިއާގައި ދޭ ހަމަލާތައް 30 ދުވަހަށް ހުއްޓާލަން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާގުން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 33
މަޝްވަރާގައި އދ ބައިވެރިކުރަން ދެކޮޅެއް ނޫން: ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ބާއްވަން އުޅޭ މަޝްވަރާތަކުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އދ. އިން އަދާކުރަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 1
ބައިނަލްއަގުވާމީ ސުލްހައިގެ ސަމިޓަކަށް އަައްބާސް ގޮވާލައްވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ބައިނަލްއަަގުވާމީ ސުލްހައިގެ ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

February 21, 2018 9
ވޯކިން ގްރޫޕްގެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރިތޯ ސާފުކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލާގައި އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕުން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރިތޯ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 3
އެމެރިކާގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އައްބާސް އދ. އަށް

ގުދުސް (ފެބްރުއަރީ 20) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަތުމާ ދެކޮޅަށް ގައުމުތަކުން ތެދުވުމަށް ބާރު އެޅުވުމުގެ ގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 39
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ހިނގައިދާނެ: އދ

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އދ. ގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 68
ރާއްޖެއަށް ބޭނުމީ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ހައްލެއް: ޗައިނާ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމުގައި، އދ. އިން އިސްނަގައިގެން ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް ޗައިނާ އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

February 08, 2018 84
ރާއްޖޭގެ މައްސަލާގައި ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުތަކަކާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނު ކުރައްވައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކުރި...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 13
ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ވާނީ ބޭރުގެ އެހީއާ އެކު: ދުންޔާ

އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުރު ވިލޭރޭ ކުރި އަމުރަށް ސަރުކާރުން އަމަލު ނުކުރާ މައްސަލަ...

February 03, 2018 18
ކޯޓު އަމުރާ އެކު ސަރުކާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރެޝަރަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމަށް، މިދިޔަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރެޝަރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 2
އިޒްރޭލާ ގުޅުން އޮންނަ 206 ކުންފުނީގެ މައްސަލަބަލަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 1) - ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުމަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ މަޝްރޫއާ ގުޅުން އޮންނަ 206 ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުންދާ ކަމަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
ފަލަސްތީނަށް ކުއްލި އެހީ ދިނުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 31) - ފަލަސްތީނާއި ސީރިއާގައި ހިންގާ އިމަޖެންސީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ އަވަސް އެހީ ހޯދުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 51
ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް އދ. އިން ކަނޑައަޅާނެ

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމަށް، އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް، އދ. އިން އީރާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ދީނީ އަދި ފިކުރީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ޚާއްސަ މަންދޫބު ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 9
އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ދޭ އެހީ މަދުކުރަނީ

އެމެރިކާ އިން އދ. މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 285 މިލިއަން ޑޮލަރު އުނިކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން ނިންމައި އިއްޔެ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 44
"ގުދުސްއާ މެދު ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތަށް ސާބަސް"

ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސްގެ މައްސަލާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަށް "ހަމަ ސާބަސް" ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 12
ގުދުސްގެ ގަރާރު އެމެެރިކާ އިން ވީޓޯ ކޮށްފި

ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމަކީ ގުދުސްގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަނޑައެޅުމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިސްރުން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށާހެޅި ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ވީޓޯ ކޮށް ބާތިލު ކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
އދ.ގެ އޮފިޝަލަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނޯތު ކޮރެއާ އަށް

ޕިއޮންޔޮން (ޑިސެމްބަރު 5) - އދ.ގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފޯ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ޖެފްރީ ފެލްޓްމަން ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.