22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
ސީރިއާގައި ވަނީ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 22) - ސީރިއާ ސަރުކާރު ސިފައިން މިދިޔަ އަހަރު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ސަލާމަޖީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިއްރު ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
އިޒްރޭލުގެ އަމަލުތަކަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ: ފަލަސްތީން

ގުދުސް (އޮކްޓޯބަރު 20) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކަށް ގޮންޖަހާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް އިޒްރޭލުން ގެދޮރު އަޅައިދޭ މައްސަލާގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އދ. އިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފަލަސްތީނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
ސީރިއާ އަށް ދޭ ހަމަލާ ހުއްޓުވުމަށް އދ. ނުކުޅެދިފައި

އަންކާރާ (އޮކްޓޯބަރު 14) ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ އަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީ އެ ސިޓީ ފުނޑުފުނޑު ކުރަމުންދާ އިރު އެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި އދ. ނުކުޅެދިފައިވާތީ ތުރުކީން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ހަލަބަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމުގެ ގަރާރު ވީޓޯކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ސީރިއާގެ ހަލަބް ސިޓީ އަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް އދ. އިން ޑްރާފްޓްކޮށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯ ކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 31
ނަޝީދުގެ "ނިގުޅައިގަތް" ހައްގުތައް ހޯދަން އދ. އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިންސާނީ އަދި މަދަނީ ހައްގުތަކެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ހައްގުތައް އެމަނިކުފާނަށް އަނބުރާ ހޯދައިދޭން އެދި އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ...

October 07, 2016 12
އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބާރު ހަނިކުރި މައްސަލަ އދ. އަށް

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ހިލާފުވެ ހިންގާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އދ. ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައި ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 1
ހަލަބުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ވަނީ ސުންނާފަތިކޮށްލާފައި

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހު ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އެ ސަރަހައްދު އެކުގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ކަމަށް ސީރިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އދ.ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ސްޓެފަން ޑި މިސްތުރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 4
އދ.ގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް ޕޯޗުގަލްގެ ގުޓަރޭޒް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 5) - އދ.ގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ހޮވާނީ ޕޯޗުގަލްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ކަމަށް އދ.ގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

October 05, 2016 2
އދ. އިން މަޝްވަރާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭން އެދިއްޖެ

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގައި އދ. އިން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްދިނުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 35
ވާހަކަތައް ދައްކަން ފަށަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް)އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ސަލާމަތްވާން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަން ފަށަން އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 5
އދ.ގެ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސަފާތު

ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން އދ. އިން ކަނޑައެޅި ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސަފާތު އަހުމަދު ޒާހިރު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

September 21, 2016 40
އދ.އަށް ރައީސް ވަޑައިނުގަންނަވާ ހާއްސަ ސަބަބެއް ނެތް

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ތަގުގީރުކުރައްވަން މި އަހަރު ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިނުގަންނަވަނީ ވަކި ހާއްސަ ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 16
އދ. މަޖިލީހަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފުރާވަޑައިގެންފި

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އެމެރިކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 54
އދ. އަށް މިފަހަރު ވެސް ރައީސް ވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެ މަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގެން ބާއްވާ ތިން ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ބަންކީ މޫންގެ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އދ.ގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 6
މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލަ އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލަ އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 21, 2016 8
އދ. އިން ވަކިވާން ޖެހިދާނެ: ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 21) - އދ. އިން ވަކިވާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓް ދެއްވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
އދގެ އިސްވެރިއަކަށް އަންހެނަކު އަންނަން ބޭނުން: ބާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 16) - އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަންހެނަކު އަންނަތަން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށް މިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ-މޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 2
ގާޒާގައި އދ.ގެ މުވައްޒަަފު ވަނީ ހަމާސް އަށް އެހީވެފައި: އިޒްރޭލް

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 10) - ގާޒާގައި މަސައްކަތް ކުރި އދ. ގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ހަމާސް ޖަމާއަތަށް އެހީވެދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން މައްސަލަ ޖައްސައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 20
ޝަރީއަތް އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން، ހުމާމް ނުމަރާތި: އދ

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ މަރާލިކަން ސާބިތުވެ މަރަން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ހ. ލޮބީ، ހުސެން ހުމާމުގެ ޝަރީއަތް އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް މި ވަގުތު ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް އދ. އިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 15
އދ. ގެ އާ މަގާމަކަށް ޑރ. ޝަހީދު

އދ. އިން އީރާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ހާއްސަ މަންދޫބު، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދު އދ.ގެ އާ މަގާމަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް...

June 30, 2016 8
މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި މަރުވުމުން ބަދަލަށް 1684 ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 30) - އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރު ސަމަންތާ ޕަވާ ކެމަރޫން އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެކަމަނާގެ މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި މަރުވި ކުއްޖާގެ އާއިލާ އަށް ބަދަލެއްގެ...

27 ޖޫން

June 27, 2016 44
ޕާޓީތަކުން ނިންމާ މީހުންނަށް 2018ގައި ވާދަކުރެެވޭނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 1
އާބާދީގެ 113 މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކީ ރެފިއުޖީއެއް

ދުނިޔޭގައި ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު ވަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އަރާފައި. މިއީ ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު 65 މިލިއަން ފަހަނަޅާ ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު. މީގެ ތެރޭން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ރެފިއުޖީންނަކީ ހަނގުރާމަ ހިނގާ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ އަފްޣާނިސްތާން، ސީރިއާ އަދި ސޯމާލިއާގެ މީހުން.