30 މާޗް

March 30, 2019
އެޗްއައިވީ ހުރި މީހެއްގެ ކިޑްނީން ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދައިފި

ފަރުވާއެއް ނެތް އެއިޑްސްގެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކިޑްނީ އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އެހެން މީހަކަށް ހަދިޔާކޮށް މިފަދަ ފުރަތަމަ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އެމެރިކާގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
އެމެރިކާއަށް އެޗްއައިވީ ގެނައި ކަމަށް ބުނާ މީހާ

އެމެރިކާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެޗްއައިވީ ގެނައި ކަމުގެ ތުހުމަތު މި ހުރިހާ ދުވަހު ކޮށްފައި ވަނީ ރަނގަޅު މީހާއަށް ނޫންކަން ޔަގީން ވެއްޖެ އެވެ.