23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
ޓިކްޓޮކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރަމްޕްގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް އޮޕަރޭޓްކުރަން އެ ގައުމުގެ ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އޮރޭކަލް ކޯޕަރޭޝަނާއި ވޮލްމާޓްގެ މުއާމަލާތް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ފަހު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 1
ވީޗެޓް އެމެރިކާގައި މަނާކުރުން ހުއްޓުވައިފި

ޗައިނާގެ ޓެންސެންޓުން ހިންގާ ވީޗެޓަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ބުނެ އެމެރިކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު މަނާކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ކޯޓުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

September 22, 2020
ބައިޓްޑާންސްގެ ސަބްސިޑަރީއަކަށް "ޓިކްޓޮކް ގްލޯބަލް"

ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން އޮރޭކަލް ކޯޕަރޭޝަނާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމާ އެކު، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސްގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި "ޓިކްޓޮކް ގްލޯބަލް"...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
ވަންޕްލަސް ހެޑްފޯނާއި އެއާޕޮޑްސް އޮޅިއްޖެ

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަންޕްލަސް ހެޑްފޯންތަކެއް، އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެއާޕޮޑްގެ ފޭކް އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށް ހީކޮށް އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމްސް އިން ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ކަސްޓަމްސް އަށް ބައެއް މީހުންގެ މަލާމާތް ރައްދުވެއްޖެ އެވެ.

September 16, 2020
ޔޫޓިއުބް "ޝޯޓްސް" އެންމެ ފުރަަތަމަ އިންޑިއާގައި

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޖޫން މަހު އެ ގައުމުގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަޅުކަން ފިލުވައިދޭން...

September 16, 2020
ޓިކްޓޮކާއި އޮރޭކަލްގެ މުއާމަލާތް ބަލައިނުގަނަވޭނެ

ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން އެ އެޕް ހިންގާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސާއި އެމެރިކާގެ އޮރޭކަލް ކޯޕަރޭޝަން ހެދި މުއާމަލާތް ބަލައިނުގަންނަން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓެކް ދާއިރާ އިން އެމެރިކާ ފަހަތަށް ހިނގައިދާނެ

ޗައިނާ އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ރިސާޗަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް މިހާރު އެމެރިކާ އަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ އެމެރިކާ އަށް ޓެކް ދާއިރާގެ ކުރި ގެއްލުމުން ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު އެރިކް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 23
ރާއްޖެ-އެމެރިކާ އެއްބަސްވުމަށް އިންޑިއާގެ ތާއީދު

ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި ސެކިއުރިޓީ އެއްބަސްވުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު ސާފުކޮށް ދައްކައިދޭ ނިންމުމެއް ކަމަށް ސިފަކޮށް އިންޑިއާ އިން އެ އެއްބަސްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ވާވޭގެ އޯއެސް އަންނަ އަހަރު ސްމާޓްފޯނުތަކަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ބްލެކްލިސްޓްކުރުމުން، ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުންޏާ އެކު ހިންގަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް މިދިޔަ އަހަރު ހުއްޓާލުމުން އެންޑްރޮއިޑްގެ ބަދަލުގައި ވާވޭގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އުފެއްދި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ހާމަނީ އޯއެސް (ހާމަނިއޯސް) އަންނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީ ސްމާޓްފޯންތަކަށް ގެންނަން...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ޗައިނާގެ ބޮޑު ޗިޕް ކުންފުނި އެމެރިކާގެ ބްލެކްލިސްޓަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޗިޕް ކުންފުނި ސެމީކޮންޑަކްޓާ މެނުފެކްޗަރިން އިންޓަނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސްމިކް) އެމެރިކާގައި ބްލެކްލިސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
ޓިކްޓޮކް ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޓްރިލާ އާއި ސެންޓްރިކަސް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުގައި އިތުރު ކުންފުނިތަކެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ވޮލްމާޓުން ވެސް ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ނުކުމެއްޖެ

ވޮލްމާޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ބޭނުން ވަނީ މައިކްރޮސޮފްޓާ ޕާޓްނަޝިޕް ހަދާ ގޮތަށް

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ކެވިން ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ޓިކްޓޮކްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ ކޯޅެމުން ދަނިކޮށް ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާއި އެ އެޕް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސްގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ކެވިން މޭޔާ މަގާމުތައް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 1
ޓިކްޓޮކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑްންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާ އަށް ވިއްކައިނުލާ ނަމަ އެ ގައުމުގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ބިރު ދައްކަވާ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރަން ފެޑެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ވީޗެޓް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކު އެމެރިކާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކާ އެއްގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ވީޗެޓަކީ ވެސް އެމެރިކާ އަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ ވީޗެޓް އެމެރިކާގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި އިންޒާރާ ގުޅިގެން، އެ އެޕް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކު އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 3
ޓިކްޓޮކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކުރަނީ

ޓިކްޓޮކުން މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 1
އެޕަލް އިން ޗައިނާގެ 47،000 އެޕް ސްޓޯރުން ނެރެފި

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެޕް ސްޓޯރުން ޗައިނާގެ 47،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެޕް ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020
ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ އިތުރު ކުންފުންޏެއް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް އެމެރިކާގެ އެހެން ކުންފުންޏަކުން ވެސް އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 1
ޗައިނާ މީހުން އައިފޯން ދޫކޮށްލަފާނެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރަކަށް، އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ވީޗެޓް ބަންދުކޮށްފި ނަމަ އައިފޯނުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފޯނެއް ހޯދާނެ ކަމަށް، 1.2 މިލިއަން މީހުން ބުނެފައި ވާ ކަމަށް، ޗައިނާގެ މައިކްރޮ ބްލޮގިން ވެބްސައިޓް، ވީބޯ އިން ދާދިފަހުން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ޓިކްޓޮކް ވިއްކައިލަން ދިން މުހުލަތު 90 ދުވަހަށް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ގަތުމުގެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތު ހުކުރު ދުވަހު 90 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް ދީފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
އެންމެ އަގުބޮޑު ފޭސް މާސްކު 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

މާސްކްގައި 18 ކެރަޓްގެ ރަނާ އެކު 3،600 ޖަވާހިރު ހިމެނޭ

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ޓްވިޓާ އިން ޓިކްޓޮކާ ގުޅެނީ؟

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، ޓްވިޓާ އިން ވެސް ޓިކްޓޮކާ ގުޅެން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން ޓިކްޓޮކާ އުޅޭތީ ގޭޓްސްގެ ފާޑުކިޔުން

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބިރު ދައްކަވައިގެން، ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންދަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ވާގިދޭތީ އެކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ބިލް ގޭޓްސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.