21 މެއި

May 21, 2020 2
ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ޓިކްޓޮކްގެ ވެރިއަކަށް

އެމެރިކާ އިން އެކި ކަންކަމުގައި ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރާ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކާ ގުޅެން ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 7
ވެކްސިން ރިސާޗް ޗައިނާއިން ދަނީ ހެކްކުރަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިން (މެއި 12) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ތައްޔާރު ކުރާ ވެކްސިންއާ ބެހޭ ރިސާޗް ޗައިނާ އިން ހެކްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއެސް ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން އަދި ސައިބަސެކިއުރިޓީ ތަޖްރިބާކާރުން ގަބޫލްކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 16
ކޮރޯނާވައިރަސް: އެމެރިކާ އަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޗައިނާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 4
ވައިރަހަކީ ލެބުގައި އުފެއްދި އެއްޗެއްކަމުގެ ހެއްކެއްނެތް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 6) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއެއްގައި އުފެއްދި އެއްޗެއްކަމުގެ ސައެންޓިފިކް އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލާޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 1
ވައިރަހާ ގުޅޭ ހެކި އެމެރިކާ އިން ދައްކައިފައެއް ނުވޭ

ޖެނީވާ (މެއި 5) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ލެބްގައި އުފެއްދި އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވައި ތުހުމަތަށް ވޮޝިންޓަނުން އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 5
ވޫހާން ލެބާ ގުޅުން އޮންނަ ޔުނިވާސިޓީގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2) - ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ވޫހާން އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ވައިރޮލޮޖީ ލެބާ ގުޅުން އޮންނަ އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ޔުނިވާސިޓީގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެޑެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 7
އެމެރިކާއިން ދަނީ "ލަދެއް ނެތި" އޮޅުވާލަމުން: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (އެޕްރީލް 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އެމެރިކާ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވިކަން އޮއްބާލުމުން އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ފާޅުގައި، އެއްވެސް ލަދެއް ނެތި...

April 29, 2020
އެމެޒޯނުން ގަތް ބެޓެރިއެއް ގޮވި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ

އެމެޒޯނުން ވިއްކި ޗައިނާގައި އުފެއްދި ބެޓެރިއެއް ގޮވައި، ގަރާޖެއްގައި ރޯވި މައްސަލައެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 1
އެޕަލް ވެސް ޓިކްޓޮކަށް

މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ޝެއަރިން އެޕް ޓިކްޓޮކްގެ ނުފޫޒު ނެތް ދިމާލެއް މިހާރު ނެތޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. އެންމެ އާދައިގެ މީހާ އިން ފެށިގެން ގޮސް، ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒު ގަދަ ޝަހުސިއްޔަތުން ވެސް މީގެ ތެރޭގައި އެބަތިއްބެވެ. ހަމަމިއާ އެކު މަޝްހޫރު ބޮޑެތި އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ވެސް އެ މީހުންގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޓޫލެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 6
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓަކުން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

މިސޫރީ (އެޕްރީލް 22) - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޅުވައި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވަބާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ރޯގާ ފެތުރިފައިވާތީ ޗައިނާ ސަރުކާރާއި އެ ގައުމުގައި ވެރިކަންކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ މިސޫރީ ސްޓޭޓުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ކޮވިޑް-19:ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 13 ދުވަހުން މިލިއަނެއް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 15) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100000 އަށް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 10) - މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ 100،000 އަށް އަރައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 3
އަގުހެޔޮ އައިފޯން މި މަހު ނެރެފާނެ

އެޕަލް އިން އައިފޯނުގެ އަގުހެޔޮ މޮޑެލްތަކެއް ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކަމަށް އިންތިޒާރުކުރަން ފެށި އެވެ. އެކަމަކު ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ފެކްޓްރީތައް ބަންދުކުރަން ޖެހި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން އަގުހެޔޮ ފޯނުގެ މަސައްކަތަށް އޮތީ ހިޔަނި އެޅިފަ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 600،000 އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 28) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 600،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ބައި މިލިއަނަށް

ޕެރިސް (މާޗް 27) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 97
"ރާއްޖޭގެ މަސަައްކަތް އެމެރިކާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު"

"ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ރެސްޕޮންޑް އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާ ސަފީރު ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 11
ޗައިނާގެ އޮފިޝަލް ދެއްކި ވާހަކައަށް ސަފީރު ހާޒިރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އުފައްދާ ޗައިނާ އަށް ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ޗައިނާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވުމާ...

March 16, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ޖެކް މާގެ އެހީ އެމެރިކާ އަށް

އެމެރިކާގައި ވަރަށް ބާރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތެރެމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ މަހުޖަނު އަދި އަލީބާބާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ޖެކް މާ 500،000...

12 މާޗް

March 12, 2020
ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ރިސޯޓް އަލުން ހިދުމަތަށް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަންދުކުރި ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ޑިޒްނީ ރިސޯޓްގެ ބައެއް ތަންތަން، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ޗައިނާގައި މިހާރު މައިތިރިވަމުން އަންނާތީ އަލުން އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 2
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރެވެނީ 3 ސްޓޭޓުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާގައި ޓެސްޓް ކުރެވެނީ އެންމެ ތިން ސްޓޭޓުގައި ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ލެބޯޓްރީސް (އޭޕީއެޗްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި "އައިފޯން 9" ނެރުން ލަސްވެދާނެ

އެޕަލް އިން ނެރެން ނިންމާފައިވާ އަގުހެޔޮ އަދި ސައިޒްގެ ގޮތުން ކުޑަ މެދުފަންތީގެ އައިފޯން ކުރިން ނެރެން އޮތް މުއްދަތުގައި ނުނެރެވިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ކްރޫޒް ލައިނާގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުން ގެންދަނީ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 17) - ޖަޕާނުގައި މިހާރު ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ކްރޫޒް ލައިނާ، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސްގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުން އަނބުރާ ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.