07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 6
އާ ތިން އެމްބަސީއަކާއި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

އިތުރު ތިން ގައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައ އާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ވެސް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 29
މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ޝާހިދު ތިން ގައުމަކަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ހާރިޖީ ދާއިރާގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ އިން މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 10
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުމަށް އެމެރިކާއިން މަރުހަބާކިޔައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މި ހަފުތާގައި އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުފުޅާ އެކު، ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގުޅުން ކުރިއަށް ވުރެ ބަދަހި ވެފައި ވާތީ އެމެރިކާ އިން އިންޑިއާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 6
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: އެމެރިކާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމަށް އެމެރިކާއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 7
އެމެރިކާގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް އެލައިސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ދެކުނު އަދި މެދުތެރޭ އޭޝިއާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ބިއުރޯގެ އިސްވެރިޔާ އެލައިސް ވެލްސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 20
އެމެރިކާގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓަކު މި ހަފުތާގައި ރާއްޖެއަށް

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ދެކުނު އަދި މެދު ތެރޭ އޭޝިއާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ބިއުރޯގެ އިސްވެރިޔާ އެލައިސް ވެލްސް މި ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 4
އިބޫއަށް އެމެރިކާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މަރުހަބާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 25
އިބޫއާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން: އެމެރިކާ

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ސަރުކާރާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 66
އެމެރިކާ-އިންޑިއާ އެއްކޮޅުގައި، އަނެއް ކޮޅުގައި ޗައިނާ

ރާއްޖެ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ މުހިންމު ވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކަނޑު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރާ މުހިންމު ޕޮއިންޓެކެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު ރާއްޖެއާ އޮތީ...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 1
އެމެރިކާގެ 755 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލަނީ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 31) - ރަޝިޔާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެމެރިކާގެ 755 ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓާފުން އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމަށް ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އަންގަވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 2
ގަތަރަށް ފިޔަަވަޅު އެޅުމުން ސައުދީ ވަލީ އަހުދަށް ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 13) - ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާތީ ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށް އެމެރިކާގެ ނުފޫޒުގަދަ ސެނޭޓަރެއް ކަމަށްވާ ބޮބް ކޯކާ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 7
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ގަތަރާއި އެމެރިކާ އެއްބަސްވުމަކަށް

ދޯހާ (ޖުލައި 12) - ޓެރިޒަމަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ގަތަރާއި އެމެރިކާ އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 3
ގަތަރު މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕާއި ޓިލަސަންގެ ބަސްމަގު ތަފާތު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 11) - ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ތަފާތުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 10
މަޝްވަރާ އަށް ގަތަރުގެ އަމީރު އެމެރިކާ އަށް ނުދާނެ

ދޯހާ (ޖޫން 9) - ގަތަރާ ބައެއް ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ދައުވަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެކަން ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ ގަބޫލް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 7
ގަތަރު މައްސަލަ ފެންމަތި ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ރަޝިޔާ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 7) - ގަތަރާ ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލައިގެ އަސްލު ކަމަށްވާ އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓުގައި ގަތަރުގެ އަމީރާ ހަވާލާ ދީ ފޭކް ނިއުސް ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ހެކަރުން ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 34
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެހީ ކުޑަކުރަނީ

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީ ކުޑަކުރަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ކޮންގްރެސް އަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެހީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން ދަށްކޮށްފި އެވެ.