08 ޖުލައި

July 08, 2020 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތް ނެރުން އަވަސްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ގޮތުން އާއިލާގެ މެމްބަރަކު ލިޔުނު ފޮތް "ޓޫ މަޗް އެންޑް ނެވަ އިނަފް: ހައު މައި ފެމިލީ ކްރިއޭޓެޑް ވޯލްޑްސް މޯސްޓް ޑޭންޖަރަސް މޭން" ނެރުން ހުއްޓުވަން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެފައި ވާއިރު، ކުރިން ނެރެން ނިންމި ތާރީހަށް ވުރެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އެ ފޮތް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 8
މިހާ ބޮޑަށް ވައިރަސް ފެތުރުނީ ޗައިނާގެ މަކަރުވެރިކަމުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 5) - މުޅި ދުނިޔެ އަށް މިހާބޮޑަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނީ ޗައިނާގެ މަކަރުވެރިކަމާއި ހީލަތްތެރިކަން އަދި ކަންކަން ފޮރުވަން އުޅުމުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ފޮތާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން، އޭނާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މޭރީ ޓްރަމްޕް ލިޔުއްވި ފޮތް ނެރުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނިއު ޔޯކްގެ ދަށު ކޯޓަކުން ނެރުނު...

July 02, 2020 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓް އަމުރެއް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މޭރީ ޓްރަމްޕް ލިޔެފައިވާ ފޮތް ނެރުން ވަގުތީ މަޑުޖައްސައިލަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން އަންގާރަ...

30 ޖޫން

June 30, 2020 7
ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެފި

ތެހެރާން (ޖޫން 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެ، ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އިންޓަޕޯލްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

June 30, 2020 1
ރޯލިން ސްޓޯންސް އިން ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭނުތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ދަ ރޯލިން ސްޓޯންސްގެ ލަވަތައް...

21 ޖޫން

June 21, 2020 2
ބޯލްޓަންގެ ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯން ބޯލްޓަން ވައިޓް ހައުސްގައި ހޭދަކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އޭނާ ލިޔުއްވި ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވަން ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކޯޓަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިނެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 1
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތެއް އާއިލާގެ ތެރެއިން

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބު ވެސް ބޯމަތިވެ، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވާ އިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެއްކޮޅުން މުޅި އެމެރިކާގައި ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަރްކުރަން ގޮވައިލާ އަޑުގަދަ ވަނީ އެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕް ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ވެސް...

14 ޖޫން

June 14, 2020 3
ކަންބޮޑުވުމަކީ ޓްރަމްޕް އިންތިޚާބު ވަގަށް ނަގައިފާނެތީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 14) - އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަގަށް ނަންގަން އުޅުއްވަފާނެތީ ނުވަތަ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ވައިޓް ހައުސް އިން ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަފާނެތީ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން...

12 ޖޫން

June 12, 2020 9
ޓްރަމްޕާއެކު ފައްޅިއަށް ދެވުނީތީ ހިތާމަކުރަން: ޖެނެރަލް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ވައިޓް ހައުސް އިން ނުކުމެވަޑައިގެން ކައިރީގައިވާ ފައްޅިއަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަރިހު ވަޑައިގެންނެވުނީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް މާކް މިލޭ...

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ފްލޮއިޑުގެ މަރުން އެމެރިކާގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ

ތެހެރާން (ޖޫން 5) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ...

June 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަޕްމް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުއްވި ރިޔާސީ އަމުރާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން އަންގާރަ...

04 ޖޫން

June 04, 2020 4
ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމު ބައިބައި ކުރަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 4) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލާފައިވާތީ މުޅި އެމެރިކާގައި ފަށާފައިވާ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ގައުމު ބައިބައި ކުރުން ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޖޭމްސް މަޓިސް ވިދާޅުވެއްޖެ...

30 މެއި

May 30, 2020 8
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެމެރިކާ އިން ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 30) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެމެރިކާ އިން ގުޅުން ކަނޑާލިކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
"ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާ އިން ލިބުނު ގޯސް ހަދިޔާއެއް"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 29) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ފަރާތުން ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު "ވަރަށް ގޯސް ހަދިޔާއެއް" ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 20
އެންމެ ގިނަ މީހުން އެމެރިކާއިން ޕޮޒިޓިވްވުމަކީ ފަޚުރެއް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 20) - ކޮވިޑް-19 އެންމެ ގިނައިން ޖެހުނު މީހުން ތިބި ގައުމަކީ އެމެރިކާ ކަމަށްވުމަކީ ލިބުނު "ޝަރަފުގެ ބެޖެއް" ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ދިދަ ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައި، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފެއްދެވި ސްޕޭސް ފޯސްގެ ދިދަ ދައްކާލައިފި އެެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 16
ކޮރޯނާވައިރަސް: އެމެރިކާ އަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޗައިނާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 11
މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދާ މެދު ހަދަނީ ދޮގު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މަރުވާ މީހުންގެ ސައްހަ އަދަދު އެހެން ގައުމުތަކުން ހާމަނުކުރާ ކަމަށާއި އަދަދުތައް އޮޅުވާލަމުން ގެންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

April 16, 2020 7
ކޮވިޑް-:19: އެމެރިކާ ޕީކަށް އަރައިފި: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - ކޮރޯނާވައިރަހުގައި އެމެރިކާ މިހާރު ވަނީ ޕީކަށް އަރާފައި ކަމަށާއި މި މަސް ތެރޭ ބައެއް ސްޓޭޓްތައް ހުޅުވެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 7
"ޓްރަމްޕަކީ ރަސްކަލެއް ނޫން، މަޖްބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ"

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 15) - އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދަނިކޮށް ސްޓޭޓްތައް ހުޅުވާލަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓަރްމަޕަށް މަޖްބޫރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާ ރަސްކަލެއް ނޫން ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގެ ގަވަރުނަރު އެންޑްރޫ ކޫމޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 5
މެލޭރިއާ ބޭސް ފޮނުވައިދޭން އިންޑިއާގައި އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 7) - މެލޭރިއާގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން އިންޑިއާ އިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި "މެސެޖަކާ" އެކު އެ ބޭސް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 1
ކުރިއަށް އޮތީ އެންމެ އުނދަގޫވާނެ ހަފުތާ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 5) - ކުރިއަށް އޮތީ އެންމެ އުނދަގޫ އަދި އެންމެ ނުރައްކާ ހަފުތާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 12
ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް ދަތި ދުވަސްތަކެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 1) - ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް، ވަރަށް ދަތި، އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އެ ދުވަސްތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.