20 މެއި

May 20, 2019 5
މަހުޖަނަކު 400 ދަރިވަރެއްގެ ލޯނާ ހަވާލުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ އެޓްލާންޓާގައި ހިންގާ މޯހައުސް ކޮލެޖުން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓުވާ 400 ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ނެގި ލޯނު ދައްކައިދޭނެކަން، އެ ދަރިވަރުންގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާގައި...

May 20, 2019 1
ދެބަފައިން ގްރެޖްއޭޓްވީ އެކީގައި

އެންޓޯނިއާ ގެދާޒް، 49، އަކީ މާސްޓާއެއް ހަދަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ކައިވެނިކޮށް ދަރިއަކު ލިބުމާއި ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނު މީހެކެވެ....

21 މާޗް

March 21, 2019
ލައިބްރަރީން ގެންދިޔަ ފޮތް ލިބުނީ ބައި ގަރުނު ފަހުން

އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީ ސްކޫލަކުން ގެންދިޔަ ފޮތަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެން އުޅޭތާ ބައި ގަރުނު ފަހުން އެ ފޮތް ސްކޫލާ ހަމައަށް ފޯރައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 1
ދަރިވަރަކަށް ބުލީކުރާތީ ޓީޗަރު ބޯ ކޮށާލައިފި

އިސްތަށިގަނޑު ކުރުކޮށް ހުންނާތީ "ފިރިހެން ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެ ސްކޫލްގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ހިތްވަރު ދޭން ޓީޗަރަކު އަމިއްލަ ބޯ ކުރުކޮށް ކޮށާލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 2
ދަރިވަރުގެ ދަރިފުޅު ޕްރޮފެސަރުގެ އުނގުގައި، ލޯބި!

އެމެރިކާގެ ކޮލެޖެއްގެ ޕްރޮފެސަރަކު ދަރިވަރެއްގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ނަގައިގެން ހުރެ ކިޔަވައިދިނުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އޭނާއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 6
ދަރިވަރަކު ހޯމްވޯކް ނުހެދި ސަބަބަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ސްކޫލްތަކުގައި ދޭ ފިލާވަޅުތަކުގެ އިތުރަށް ގޭގައި ހޯމްވޯކް ހަދަން ދިނުމަކީ ދަރިވަރުން ބައެއް ފަހަރު އެހާ ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ހަފުތާ ބަންދަކާ ދިމާކޮށް ހޯމްވޯކް ދީފި ނަމަ އެއީ އަދި ވަކިން ފޫހި ކަމަކަށްވެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
އިނގިރޭސިން ވާހަކަ ދައްކަން އެންގުމުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނީ އިނގިރޭސިން ބަހުން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ޕްރޮފެސަރަކު ޗައިނާގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ފޮނުވި އީމެއިލްއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހޫނުވެ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 7
ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވެ ގްރެޖުއޭޝަންގައި

އެމެރިކާގައި، ޒުވާން އަންހެނަކު ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާއަށް ދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017
ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށް އެހީތެރިވި މަންމައަށް ޑިގްރީ އެއް

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ދެކުނުގައި ހުންނަ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މާސްޓާޒް އަށް ކިޔަވަމުން ދިޔަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިފުޅާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކްލާސްތަކަށް ހާޒިރުވެ ނޯޓްސް ލިޔެދިން މަންމައަކަށް އެ ޔުނިވަސިޓީން އޮނަރަރީ ޑިގްރީއެއް ދީފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 5
ބުލީކުރި ކުއްޖެއްގެ ދިފާއުގައި ޕްރިންސިޕަލް ބޯ ބާލައިފި

އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް، ބޯ ބާލައިގެން ދިޔަ ދަރިވަރަކަށް ބުލީކުރުމުން އެ ކުއްޖާ އަށް ތާއީދުކުރާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ވެސް ބޯ ބާލައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 1
އެންމެ ހަގު ގުރެޖުއޭޓް ބޭނުމީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން

އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގެ ތަނިޝްގް އިބްރާހިމް އަކީ ކެލިފޯނިޔާގެ ސެކްރަމެންޓޯގައި ދިރިއުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަކީ އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުން އެމެރިކާއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ދެމަފިރިންނެވެ.