10 މެއި

May 10, 2019
ވޮލްމާޓުން 21 އަހަރުން ދަށަށް ދުންފަތް ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ

އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ދަށުގެ މީހުންނަށް ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް، އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ވިއްކުން ހުއްޓައިލަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިޓެއިލް ކުންފުނި އެމެރިކާގެ ވޮލްމާޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 1
މޫޑާ ގުޅޭ ކެއުންތަކެއް ބާގަ ކިންގަށް

އެމެރިކާގެ މަގުބޫލު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން ބާގަ ކިންގުން ކަސްޓަމަރުންގެ މޫޑާ ގުޅޭ ކެއުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
"އައިކޮސް" އަށް އެމެރިކާ އިން ހުއްދަ ދީފި

ސިނގިރެޓްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަން، ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ފިލިޕް މޮރިސް ކުންފުނިން އުފެއްދި "އައިކޮސް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ޑިވައިސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮތޯރިޓީން (އެފްޑީއޭ) އިން ދީފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019
އެޗްއައިވީ ހުރި މީހެއްގެ ކިޑްނީން ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދައިފި

ފަރުވާއެއް ނެތް އެއިޑްސްގެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކިޑްނީ އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އެހެން މީހަކަށް ހަދިޔާކޮށް މިފަދަ ފުރަތަމަ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އެމެރިކާގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
އެމެރިކާ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019
ޕިލްސްބަރީގެ ފުށެއްގައި ސަލްމޮނެއްލާ އަސަރު

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޕިލްސްބަރީގެ ފުށުގެ ބާވަތަކުން ސަލްމޮނެއްލާގެ އަސަރު ފެނިފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން އެމެރިކާގެ އެގްރިކަލްޗަ ޑިޕާޓްމަންޓުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 13
ގިނަ ކުދިންނަށް ކާނާ ދެވޭ ގޮތް ރަނގަޅެއް ނޫން: ސާވޭ

ރާއްޖޭގެ ތުއްތު ކުދިންގެ ތެރެއިން 50 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ކާނާ ދެވެނީ ސިއްހީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރެވޭ އުމުރު 100 އަށް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރެވޭނެ އުމުރަކީ 100 އަހަރުން މަތިވުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބިލެއް ހަވާއީގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 3
ކެއްސާލި ތަނުން އަނގަޔަށް އައީ ފުއްޕާމޭގެ ތަންގަނޑެއް

ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދަނިކޮށް ކެއްސައިގަތްލެއް ބާރުކަމުން، ފުއްޕާމޭގައި ލޭ ގަނޑުވެފައި ހުރި ބައެއް އިރައިގެން ގޮސް އަނގަ އަށް އައި ބަލިމީހެއްގެ...

December 07, 2018
ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ލޭ ހޯދަން އަތްފުނާއަޅަނީ

ލޭގެ ނާދިރު ބާވަތެއް ހުންނަ ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ އިރު އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ލޭ ދޭނެ މީހުން ހޯދަން މުޅި ދުނިޔޭގައި...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
އޭޑީއެޗުޑީ ނެތް ކުދިންނަށް ވެސް ބޭސްދީފާނެ ސަބަބެއް

ކްލާހުގައި ދެން ތިބޭ ކުދިންނަށް ވުރެ އުމުރު ހަގު ނަމަ އެ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި އޭޑީއެޗްޑީ ހުރި ކަމަށް ބަލައި ބޭސް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ. މިއީ ދަރިން ސްކޫލަށް ވައްދާ އުމުރާ މެދު ވިސްނާލަން މައިންބަފައިންނަށް ބާރުއަޅާ ހޯދުމެކެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 1
މޫނު ބަދަލުކުރި މީހެއްގެ އާ ސިފަ 10 މަސް ފަހުން

މޫނު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މި އަހަރު ކުރި އެމެރިކާގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވާ ކެމެރަން އަންޑަވުޑް، 26، ގެ އާ ސިފަ ދުނިޔެ އަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
އެމެރިކާގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވާގިނެތޭ ބައްޔެއް ޖެހެނީ

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ، ޕޯލިއޯ ކަހަލަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާތާ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ޒޭވިއާ ޑައުންޓަން މިހާރު ހުރީ ގޭގަ އެވެ. އޭނާ އަންނަނީ އެނބުރި ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ކެނެޑާގެ އޮންޓަރިއޯގައި ދިރިއުޅޭ ހަތަރު އަހަރުގެ ޒޭވިއާގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޒޭވިއާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ހީކޮށް މީހެއްގެ ކިޑްނީ ނަގައިފި

އެމެރިކާ އަންހެނެއްގެ މައިބަދައަށް، ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކެންސަރު ހުރި ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޭނާގެ އެއް ކިޑްނީ ނެގި މައްސަލައެއްގައި ބަދަލު ދޭން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 3
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

އެމެރިކާ ކުއްޖަކު، ސްކޫލްގައި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވާ ބުލީ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މަންމަައަށް ކިޔައިދޭ ވީޑިއޯއަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބި ހޮލީވުޑް ސެލެބްރިޓީންނާއި މިއުޒިކް އާޓިސްޓުން އަދި ކުޅިވަރުތައް ތަރިން ވެސް އެ ކުއްޖާއަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017
ކުއްޖާގެ މައިބަދަ މި ރަނގަޅުކޮށްލަނީ ރަހިމު ނެރެގެން

މައިބަދަ ރަނގަޅަށް ނުއުފެދޭ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ އާދަޔާޚިލާފު އޮޕަރޭޝަނެއް އެމެރިކާގެ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. މިއީ ކުއްޖާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން މައިމީހާގެ ރަހިމު ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ނެރެގެން ކުރާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017
ވައްޓާލި ދަރިފުޅު 20 އަހަރު ފަހުން މަންމަ ހޯދައިފި

މިއީ ބަނޑަށް އަށް މަހުގައި އެބޯޝަން ހަދައިގެން ވައްޓާލުމަށް ފަހު، ކުނިއަޅާ އެއްޗަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ނަރުހެއްގެ އޯގާތެރިކަމުން ސަލާމަތްކުރި ކުއްޖެއްގެ އާދަޔާޚިލާފު ވާހަކަ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017
ބަލި ކުދިންނަށް ލޯބި ދޭ "އައިސީޔޫ ކާފަ"

މޭރީ ބެތު ބްރޫލޮޓްގެ ދަރިފުޅު ލޯގަން އުފަންވީ ދުވަސް ފުރެން ތިން މަހާ 15 ދުވަސް އޮއްވަ އެވެ. ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެއް ޕައުންޑް 15 އައުންސް (878 ގްރާމް) އެވެ. ލޯގަން އަށް އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބާއްވަން ޖެހޭނެކަން މޭރީ އަށް އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ ލާގްރޭންގްގައި ދިރިއުޅޭ 33 އަހަރުގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017
އެމެރިކާގައި ކެންސަރުގެ އާއްމު ސަބަބަކަށް ފަލަވުން

ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ފަލަވާ ބަލި ނުވަތަ އޮބީސިޓީއާ މެދު މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އިންޒާރެއް އެމެރިކާގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ އިދާރާގެ ރިޕޯޓެއްގައި ދީފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 5
ދަތުރުތަކެއްގެ މައްސަލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ޕްރައިވެޓް މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގައި އަގު ބޮޑު ދަތުރުތަކެއް ކުރެއްވި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޓޮމް ޕްރައިސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017
މަރުވިތާ 40 އަހަރު ފަހުން ބެލި އިރު ސަންދޯއް ހުހަށް

އެމެރިކާގައި މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވި ސަބަބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާތާ 40 އަހަރު ފަހުން އެ ކުއްޖާގެ ސަންދޯއް ކޮނެގެން ނެގިއިރު އެ ހުސްކޮށް އޮތުމުން ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.