29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
އެމެރިކާގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވާގިނެތޭ ބައްޔެއް ޖެހެނީ

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ، ޕޯލިއޯ ކަހަލަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާތާ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ޒޭވިއާ ޑައުންޓަން މިހާރު ހުރީ ގޭގަ އެވެ. އޭނާ އަންނަނީ އެނބުރި ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ކެނެޑާގެ އޮންޓަރިއޯގައި ދިރިއުޅޭ ހަތަރު އަހަރުގެ ޒޭވިއާގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޒޭވިއާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ހީކޮށް މީހެއްގެ ކިޑްނީ ނަގައިފި

އެމެރިކާ އަންހެނެއްގެ މައިބަދައަށް، ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކެންސަރު ހުރި ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޭނާގެ އެއް ކިޑްނީ ނެގި މައްސަލައެއްގައި ބަދަލު ދޭން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 3
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

އެމެރިކާ ކުއްޖަކު، ސްކޫލްގައި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވާ ބުލީ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މަންމަައަށް ކިޔައިދޭ ވީޑިއޯއަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބި ހޮލީވުޑް ސެލެބްރިޓީންނާއި މިއުޒިކް އާޓިސްޓުން އަދި ކުޅިވަރުތައް ތަރިން ވެސް އެ ކުއްޖާއަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017
ކުއްޖާގެ މައިބަދަ މި ރަނގަޅުކޮށްލަނީ ރަހިމު ނެރެގެން

މައިބަދަ ރަނގަޅަށް ނުއުފެދޭ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ އާދަޔާޚިލާފު އޮޕަރޭޝަނެއް އެމެރިކާގެ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. މިއީ ކުއްޖާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން މައިމީހާގެ ރަހިމު ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ނެރެގެން ކުރާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017
ވައްޓާލި ދަރިފުޅު 20 އަހަރު ފަހުން މަންމަ ހޯދައިފި

މިއީ ބަނޑަށް އަށް މަހުގައި އެބޯޝަން ހަދައިގެން ވައްޓާލުމަށް ފަހު، ކުނިއަޅާ އެއްޗަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ނަރުހެއްގެ އޯގާތެރިކަމުން ސަލާމަތްކުރި ކުއްޖެއްގެ އާދަޔާޚިލާފު ވާހަކަ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017
ބަލި ކުދިންނަށް ލޯބި ދޭ "އައިސީޔޫ ކާފަ"

މޭރީ ބެތު ބްރޫލޮޓްގެ ދަރިފުޅު ލޯގަން އުފަންވީ ދުވަސް ފުރެން ތިން މަހާ 15 ދުވަސް އޮއްވަ އެވެ. ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެއް ޕައުންޑް 15 އައުންސް (878 ގްރާމް) އެވެ. ލޯގަން އަށް އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބާއްވަން ޖެހޭނެކަން މޭރީ އަށް އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ ލާގްރޭންގްގައި ދިރިއުޅޭ 33 އަހަރުގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017
އެމެރިކާގައި ކެންސަރުގެ އާއްމު ސަބަބަކަށް ފަލަވުން

ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ފަލަވާ ބަލި ނުވަތަ އޮބީސިޓީއާ މެދު މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އިންޒާރެއް އެމެރިކާގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ އިދާރާގެ ރިޕޯޓެއްގައި ދީފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 5
ދަތުރުތަކެއްގެ މައްސަލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ޕްރައިވެޓް މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގައި އަގު ބޮޑު ދަތުރުތަކެއް ކުރެއްވި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޓޮމް ޕްރައިސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017
މަރުވިތާ 40 އަހަރު ފަހުން ބެލި އިރު ސަންދޯއް ހުހަށް

އެމެރިކާގައި މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވި ސަބަބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާތާ 40 އަހަރު ފަހުން އެ ކުއްޖާގެ ސަންދޯއް ކޮނެގެން ނެގިއިރު އެ ހުސްކޮށް އޮތުމުން ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 4
ގެނބުނު އާއިލާއެއް ސަލާމަތްކުރުމަށް އިންސާނުންގެ ޗޭނެއް

އެެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަ މީހަކާއި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ގެނބެމުން ދަނިކޮށް އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެރިވެގެން ހެދި "އިންސާނުންގެ ޗޭނަކުން" އެންމެން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 10
މަންމަ ދިޔައީ މަސްތުވާން، އައިއިރު ދެ ދަރިން މަރު

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ މަންމައެއް ކަމަށްވާ ސިންތިއާ މާރީ ރުޑޮލްފް މަސްތުވާންވެގެން ހިންގި އަމަލެއްގައި ކުޑަ ދެ ދަރިން މަރުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 3
ކެފެއިން ގިނަވެގެން ކުއްޖަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ

ކެފެއިން ހުރި އެއްޗެހި މާގިނައިން ބުއިމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި ދަރިވަރަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 1
ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ މި ދެމަފިރިންނަށް މައްސަލައެއް ނޫން

"ލޯތްބަށް އެއްވެސް އިމެއް، ދުރުމިނެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ލޯބީގެ އޮންނާނީ ހަމައެކަނި އެންމެ މަގްސަދެކެވެ. ދެ މީހަކު އަބަދަށް އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅުވާލުމެވެ."

01 މެއި

May 01, 2017 2
އަނބިމީހާގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭ ނަމޫނާ ފިރިއެއް

ކެލިފޯނިއާގައި އުޅޭ، އުމުރުން 17 އަހަރުގެ މެކެނާ ނިއުމަން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ބައްޕަ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ރޯގާޖެހި ދަރިފުޅު މަރުވި މަންމަގެ ނަސޭހަތް

މިއީ ސީއެންއެންގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. މިއީ އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގައެއް ޖެހި، ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު މަރުވުމުން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ އިހްސާސްތަކެވެ. އޭނާގެ އިލްތިމާސަކީ ފްލޫ ވެކްސިން ޖެހުމެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ކާފައަށް އެހީވާން ޖޫސް ވިއްކައިގެން 4000 ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯގައި، އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު އޭނާގެ ކާފަގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ލެމަނޭޑް ވިއްކައިގެން އެތައް ހާސް ޑޮލަރެއް އެއްކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 3
މި މީހާގެ އުފަލަކީ ބަލި ކުދިން ބެލެހެއްޓުން

ހަނގުރާމަ އާއި ތަޅާފޮޅުންތަކާއި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެ އޮތަސް އިންސާނުންނަށް އެހީވުމުގައި ވެސް އެއްބަޔަކު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ލީބިޔާއިން އެމެރިކާއަށް ހިޖުރަކުރި މުހައްމަދު ބަޒީކް އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 1
ގެދޮރުނެތް ބަލި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އުފާވެރި ބަދަލެއް

ގެދޮރުނެތް، ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލުމުގައި އަންހެނަކު ކޮށްދިން އިންސާނީ ޚިދުމަތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތައުރީފުކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 1
ކަރުގެ އިންފެކްޝަނަކުން އަތްފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުޖެހޭ ވައްތަރެއްގެ އިންފެކްޝަނެއް ކަރުތެރެއަށް ޖެހުނު އެމެރިކާ މީހެއްގެ އަތްފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 1
ޑޮކްޓަރަކު ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށް ޑޮކްޓަރަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ޑޮކްޓަރަކު އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެ މީހުންގެ މަސައްކަތެވެ. އެކަމަކު ޑރ. ކޮލީން ކޯލްމަން މިކަން ކުރީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ޑޮކްޓަރެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ އަމިއްލަ ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްގެންނެވެ.