20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 1
މޫނު ބަދަލުކުރުމުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކުން ހިނިތުންވުން

ޑޮކްޓަރުން އޭނާގެ އަތަށް ލޯގަނޑެއް ދިއްކޮށްލާނެ ދުވަހަކަށް އޭނާ ދިޔައީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އެ ވަގުތު އައިސް ޖެހުމުން އެންޑީ ސޭންޑްނަސް ލޯގަނޑުން އޭނާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނީ އެވެ. އެ ސޫރަޔަކީ ހަމަގައިމުވެސް އޭނާ ދަންނަ ސިފައެއް ނޫނެވެ. މިހާރު ހުރީ މުޅިން އާ މޫނެކެވެ. އެހެން ފިރިހެނެއްގެ މޫނެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 1
ބަނޑުގެ އެތެރެފުށް ބޭރަށް އޮތް ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފި

ތުއްތު އެލިއޮޓް ސާޖަންޓް އުފަންވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ. އުފަންވި އިރު ވެސް އޭނާގެ ބަނޑުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ގުނަވަނެއް ހުރީ ބޭރުގަ އެވެ. އެހެންވެ، އުފަންވިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުނެވެ. އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު 63 ދުވަސް ވަންދެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮންނަން ޖެހުނެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017
ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ސަރުބީއޭ، އޮތީ 59 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް

އެމެރިކާގެ މިސިސިއްޕީގެ ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑުން 59 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017
ބިލެއްގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ޑިސްކައުންޓެއް

ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ކާން ދާ މީހުންނަށް އެ ތަންތަނުން މީދަލާއި އެކި ފާޑުގެ ދިރޭ ތަކެތި ފެނުމަކީ ރެސްޓޯރަންޓުގެ ވެރިންނަށް ބޮޑު ލަދެކެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ވަކިން ބޮޑުވެގެން ދަނީ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވޭ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަންކަމާ ވެސް ހެދި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 4
އެންމެ ބަރު މީހާ ވެސް މި ހުރީ ހިކިފައި

މައިރާ ރޮޒާލެސް އަކީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ރީތި އަންހެނެކެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު އެއް އަންހެންމީހާގެ ރެކޯޑް ވެސް އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އޭނާ އަށް އޮތެވެ. އޭރު ބަރުދަނުގައި 470 ކިލޯ ހުއްޓެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 3
ރިމޯޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 22 އަހަރަށް ޖަލަށް

ޓީވީ ރިމޯޓެއް ވަގަށް ނަގައިގެން އެމެރިކާގެ 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު 22 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. ހުކުމް އިއްވަމުން ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ މި ހުކުމް އިއްވަން ޖެހުނީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށް ކުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
ހަށިގަނޑުގައި އިތުރަށް ކަށި އުފެދި ނުކުޅެދޭ ހާލަތަށް

އެމެރިކާގެ ކަނެކްޓިކަޓްގެ 23 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅެން ދަތިވެ މަޑުމަޑުން ދަނީ ނުކުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އޭނާ އަށް ޖެހިފައިވާ "މެނިކުއިން ޑިޒީޒް"ގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން އިތުރު ސްކެލިޓަން އެއް އުފެދެނީ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 1
ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީސް އަށް ވެކްސިނެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

އެމެރިކަން ޑައިބެޓީސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރީ ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީސް އަށް ފަރުވާ ލިބޭ ވެކްސިނެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 2
ތިން ފަހަރަށް ސާހިބުމީހާ ސަލާމަތްކޮށްދިން ކުއްތާ

ބަައެއް ފަހަރަށް ކުއްތާގެ ފަރާތުން ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ އެހީތެރިކަން އިންސާނުންނަށް ލިބެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 3
ނުދަންނަ މީހަކު ދަރިފުޅަށް ގާތުން ދީގެން މަންމަަ ރަތަށް

ހޮސްޕިޓަލްގައި ދެ ކުއްޖަކު އޮޅި، އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް އެހެން މީހަކު ބުއް ދިނުމުން އެކަމާ ރުޅިއަައިސް މަންމައަކު ހޮސްޕިޓަލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 3
ކެންސަރަށް ބޭސްކުރާ ކުއްޖެއްގެ އައިވީއަށް މަންމަ ނަޖިސް އަޅައިފި

އެމެރިކާގެ އިންޑިއާނާޕޮލިސްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ 15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އައިވީ ކޮތަޅަށް އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިސް އިންޖެކްޓްކޮށްފި...

November 27, 2016 6
ދެމަފިރިން އެއް ދުވަހެއްގައި މަރުވެއްޖެ

އެކުގައި 74 އަހަރު ހޭދަކުރި ފަހުން ދެމަފިރިއަކު އެއް ދުވަހެއްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ، އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ލިއޮނާޑޯ ޗެރީ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހޭޒަލް އަކީ ސްކޫލް...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 4
ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެލާޖިކް، ފިރިމީހާ އަށް ވެސް

އެއްޗަކަށް އެލާޖިކްވާ ނަމަ އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަދި އަމުދުން އެލާޖިކް ލިސްޓު ދިގު ނަމަ އުފުލަންޖެހޭ ވޭން ބޮޑެވެ. އެމެރިކާގެ މި މީހާ އަކީ އެލާޖިކް ވުމުގައި އެހެން މީހުން ކުރަން ނުޖެހޭ ވޭންހުރި ތަޖުރިބާއެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާ އެލާޖިކް ނުވާ އެއްޗެއް ނެތެވެ. ފިރިމީހާ އަށް ވެސް އެލާޖިކެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
އެމެރިކާއަށް އެޗްއައިވީ ގެނައި ކަމަށް ބުނާ މީހާ

އެމެރިކާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެޗްއައިވީ ގެނައި ކަމުގެ ތުހުމަތު މި ހުރިހާ ދުވަހު ކޮށްފައި ވަނީ ރަނގަޅު މީހާއަށް ނޫންކަން ޔަގީން ވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 2
ކުޅި މިރުހުން ކާހޮޅީގައި ލޯވަޅެއް އެޅިއްޖެ

އެމެރިކާގައި ބޭއްވި ކެއުމުގެ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކު، އެންމެ ކުޅި މިރުހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިރުސްތަކެއް ކެއުމުގެ ސަބަބުން ކާހޮޅީގައި ލޯވަޅެއް އެޅި ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
އިސްތަށި ކަމުން ގޮސް ގޮހޮރު ބެދިއްޖެ

މިއީ ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއް އޮންނަ ރެޕަންޒެލް އުޅޭ ހިޔާލީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު "ރެޕަންޒެލް ސިންޑްރޯމް" ގެ ސަބަބުން އަންހެނަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޮލުން އިސްތަށި ނައްޓައިގެން ކަމުން ގޮސް އެންމެފަހުން ގޮހޮރު ބެދި އެއްވެސް ނުކެވި މީހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވި ވާހަކަ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
ހިލަރީއެކޭ އެއްގޮތަށް ޓްރަމްޕް ވެސް ފިޓް: ޑޮކްޓަރު

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އެމެރިކާގައި މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އޮންނަ ރިޔާސީ އންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ވަރަށް ފިޓް ކަމަށް އޭނާގެ ޑޮކްޓަރު ހާމަކުރި ލިޔުމެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 1
ހިލަރީގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު، ވަރަށް ފިޓް: ޑޮކްޓަރު

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގައި މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ވެރިކަން ކުރެއްވޭ ވަރަށް ފިޓް ކަމަށް އެކަމަނާގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
ސިއްހީ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތް: ހިލަރީ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ނިއުމޯނިއާގެ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެއީ މާބޮޑު ސިއްހީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ބަލި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މި އަހަރު ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 1
ފައި ފަލަވުން ހުއްޓުމެއް ނެތް ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެއް

އެމެރިކާގެ ނިއުޖާޒީގައި އުޅޭ ކެޓީ ޕޭޖް، 36، އަކީ ލައިޕޮޑީމާ ކިޔާ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. މި ބަލި ޖެހުމުން އުނަގަނޑުން ތިރީގެ ހިސާބުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފެޓީ ޓިޝޫ ޖަމާވެ އެވެ. އެހެންވެ މި ބަލި ޖެހުމުން އޭނާގެ ދެ ފައި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފަލަވެފަ އެވެ. މިހާރު އޭނާގެ ދެ ފައިގައި ހަތަރު ފޫޓު ފުޅާމިން އެބަހުއްޓެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016
ލެޑް ލައިޓްތަކުގެ އަލި މާ ގަދަ: ޑޮކްޓަރުން

މަގުމަތި އަލިކުރުމަށް މިހާރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ލެޑް ލައިޓްގެ އަލި މާ ގަދަ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެމެރިކަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އޭއެމްއޭ) އިން އިންޒާރު ދީ، މިކަމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގައިޑްލައިނެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.