05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
އާންމުންނަށް އެހީވާން ލިއޮނާޑޯ ހިއްސާވާ ފަންޑެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިތިވަމުންދާ ދަތިތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޮ ޑި ކެޕްރިއާ ހިއްސާވެގެން އުފެއްދި އެމެރިކާސް ފުޑް ފަންޑަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 1
އެންޖެލީނާގެ މިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ސެލެބްރިޓީން މާލީ ގޮތުން އެހީދެމުން އަންނަ އިރު، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 1
އާނޯލްޑް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ހޮލީވުޑްގެ ތަރި އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ދެމަފިރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްް އާއި އަންހެނުން ރީޓާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ލޭޑީ ގާގާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކުރިން ދުވާލަކު 40 ސިނގިރެޓް ބޯ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލައިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 1
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެނީ

ފެޝަން އައިކޮންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެމެރިކާގެ ސްޓައިލިޝް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕެޒް އަމިއްލަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ރޮކްގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ވެސް ރެސްލިން އަށް

ރެސްލިންގެ ދުނިޔޭގައި ވިދައިލުމަށް ފަހު، މިހާރު އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަންގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސިމޯން ޖޯންސަން ވެސް އެ ކުޅިވަރުން ކުރިއަށްދާން ނިންމައި ޓްރޭނިންތައް ފަށައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
ގާގާގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ މައިކަލް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ، ވިޔަފާވެރިޔާ މައިކަލް ޕޮލާންސްކީއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ހޭންކްސް އަށް ގްރީސްގެ ރަށްވެހިކަން ހުށަހަޅައިފި

އެމެރިކާ އަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް ގްރީސްގެ ސަރުކާރުން ރަށްވެހި ކަމުގެ ފުރުސަތު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 3
މާރިއާ ކެރީ އަށް ކުރީގެ ނެނީ ދައުވާ ކޮށްފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މާރީއާ ކެރީގެ ދަރިންގެ ނެނީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މާރިއާ ބުރުގިސް އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 1
ޗައިނާގެ ޓޫރިޒަމް ލޯގޯއެއް ޑިޒްނީގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރު

ޗައިނާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޑާލިއަންގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯއެއް ޑިޒައިންކުރަން ހުޅުވާލައި، އެއް ވަނަ އަށް ދިޔަ ލޯގޯ އެމެރިކާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޑިޒްނީގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރުވުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019
ނެޓްފްލިކްސް އިން ސިނަމާގައި ވެސް ފިލްމު ދައްކަނީ

ސްޓްރީމިން ސާވިސްއާ އެކު ސިނަމާތަކުގެ ވިޔަފާރި ހަލާކުކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތު ގިނަ ބަޔަކު އަޅުވާ މަޝްހޫރު ނެޓްފްލިކްސް އިން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ މަޝްހޫރު ޕެރިސް ސިނަމާ 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފައި އެތަނުގައި ފިލްމުތައް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 13
ސައުދީ ވަލީ އަހުދާއި ލިންޒީއާ ކޮން ގުޅުމެއް؟

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަންގެ މެދުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
އެޗްބީއޯ މެކްސްގެ އަގު ބޮޑު؛ ލިބޭނީ އަންނަ އަހަރު

ވޯނާ މީޑިއާ އިން އަލަށް ތައާރަފުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އެޗްބީއޯ މެކްސްގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައި، މަހު ފީ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
މޭގަން މާކަލްއާ މެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅު

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އަކީ ޝާހީ އާއިލާއެއް ރަނގަޅެއް ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 3
ހުސްބަނޑާ ސްކޫލަށްދާ ކުއްޖަކަށްޓަކައި ލޮޕޭޒްގެ އެހީއެއް

ދަރިވަރަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަންމަތީ ސްކޫލަށްދާ ވާހަކަ ޓީޗަރަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން އެކަމާ ހަމްދަރުދީވެ، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ/ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ކާނާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 2
ޕްރިޔަންކާ ދެމަފިރިން 20 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އާ ގެއެއް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސް އިން ގަނެދިން އަގުބޮޑު ލަގްޒަރީ ވިލާ ވިއްކާލައި، ދެ ތަރިން އާ ގެއެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ލޭޑީ ގާގާގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަން ޕްރި-އޯޑަރަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އަލަށް އުފެއްދި ބިއުޓީ ބްރޭންޑްގެ "ހައުޒް ލެބޯރެޓަރީޒް" ގެ ކަލެކްޝަންތަކުގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 1
މި މީހާ އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް 114 ފަހަރު ބަލައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ ގިނައިން ތިއޭޓަރުގައި ބެލި މީހާގެ ރެކޯޑް ހަދަން އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 1
އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާ ބެހޭ ތަފާތު ސީރީޒެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާ އާއި އެ ގައުމުގެ ރައީސާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ފިލްމުތަކާއި ސީރީޒްތައް އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މަގުބޫލެވެ. މަޝްހޫރު ސީރީޒް "ހައުސް އޮފް ކާޑްސް" އަކީ ވެސް އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާއި ސިޔާސީ މަސްރަހާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ސީރީޒް އެކެވެ.