27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 6
ސަންޖޭގެ ފަރުވާ އަށް އެމެރިކާގެ ފަސް އަހަރުގެ ވިސާ

ޕުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކުން ބްރޭކެއް ނެގި އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ފަރުވާ ހޯދަން ވަރަށް އަވަހަށް އެމެރިކާ އަށް ފުރާނެ ކަމަށާއި އޭނާ މިހާރު ފަސް އަހަރުގެ ވިސާ ވެސް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ފޮތާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން، އޭނާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މޭރީ ޓްރަމްޕް ލިޔުއްވި ފޮތް ނެރުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނިއު ޔޯކްގެ ދަށު ކޯޓަކުން ނެރުނު...

July 02, 2020 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓް އަމުރެއް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މޭރީ ޓްރަމްޕް ލިޔެފައިވާ ފޮތް ނެރުން ވަގުތީ މަޑުޖައްސައިލަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން އަންގާރަ...

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
ނިއު ޔޯކް ރަމްޒުކޮށްދޭ ލޯގޯ ކުރެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

މުޅި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވި "އައި ލަވް ނިއު ޔޯކް" ލޯގޯ ފަރުމާކުރި ޑިޒައިނަރު މިލްޓަން ގްލޭޒާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 2
ނިއު ޔޯކުން މަރުވި މީހުން 100 އިން ދަށަށް

ނިއު ޔޯކް (މެއި 24) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް ސްޓޭޓުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަރުވާ މީހުން، މިދިޔަ މާޗް މަހު 24 އަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 100 އިން ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 13
އާރޮން ކާޓާ އަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ވަކީލުން

ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިޔާ އަލީ ޝިމްހާގުގެ ކުރެހުމެއް އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަނެއް ކަމަށްވާ އާރޮން ކާޓާ ވަގަށް ނަގައި ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ...

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ....

08 މެއި

May 08, 2020 18
ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ނުނެރެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މާލީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ބޭރު ނުކޮށްލެވޭ މުއްދަތު އަންނަ އޮގަސްޓް 20 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގެ ގަވަރުނަރު އެންޑްރޯ ކޫމޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020
"ނިއު ޔޯކުގެ ކާވް މިހާރު ވަނީ ތިރިއަށް ޖަހާފައި"

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 20) - އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދިޔަ ނިއު ޔޯކް ސްޓޭޓުގެ ކާވް މިހާރު ވަނީ ތިރިއަށް ޖަހާފައި ކަމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު އެންޑްރޫ ކޫމޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
ބަލިޖެހޭ މީހުން ނިއު ޔޯކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށަށް

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 6) - ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އެމެރިކާގައި އެންމެ ގޯސް ސްޓޭޓް ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގައި އަލަށް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 1
ނިއު ޔޯކަށް ފޭސް މާސްކް ހަދަން ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއް

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގައި އެންމެ މުހިއްމީ ފަރުދީ ޒިންމާ އާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދިނުމެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ފެޝަން ޑިޒައިނަރަކު މި ވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ނިއު ޔޯކް ސިޓީ އަށް ފޭސް މާސްކްގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އަމިއްލަ ގޮތުން އެކަމަށް އެހީތެރިވާން...

18 މާޗް

March 18, 2020
މި އަހަރުގެ މެޓް ގާލާ ކެންސަލްކޮށްފި

ފެޝަނުގެ ދުނިޔެ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިވެންޓް ކަމަށްވާ މެޓް ގާލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020
ނިއު ޔޯކުން އަމިއްލަ ސެނިޓައިޒާއެއް ހަދަނީ

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އެމެރިކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސެނިޓައިޒާގެ ދަތިކަމާ ހުރެ އެ ގައުމުގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީން އަމިއްލަ ސެނިޓައިޒާއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
"އެންމެން" ކުރަހަން އުޅުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ "އެންމެން" ގެ ސޫރަ ކުރަހަން އަމާޒު ހިފި މީހާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019
ނެޓްފްލިކްސް އިން ސިނަމާގައި ވެސް ފިލްމު ދައްކަނީ

ސްޓްރީމިން ސާވިސްއާ އެކު ސިނަމާތަކުގެ ވިޔަފާރި ހަލާކުކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތު ގިނަ ބަޔަކު އަޅުވާ މަޝްހޫރު ނެޓްފްލިކްސް އިން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ މަޝްހޫރު ޕެރިސް ސިނަމާ 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފައި އެތަނުގައި ފިލްމުތައް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 4
ޚުޝީ ބޮލީވުޑަށް ނުނިކުމެ އެމެރިކާ އަށް

ކުރިން ބެލެވެނު ގޮތުން ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ހަގު އަންހެން ދަރިފުޅު ޚުޝީ ކަޕޫރް މި އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާނެ އެވެ. ޚުޝީގެ ދައްތަ ޖާންވީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ދަޅަކް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރި ކަރަން ޖޯހަރު ވެސް އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް ދީފައިވެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ރިޝީ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޖެހުނީ އެމެރިކާގައި

މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ 67 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިންޑިއާ އަށް ދާނެ ކަމަށް ބުންޏަސް، ފަރުވާގެ ކަންކަމާ ހެދި އެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019
ފޯޓްނައިޓްގެ ޗެމްޕިއަނަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރު

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ވީޑިއޯ ގޭމް ފޯޓްނައިޓްގެ ވޯލްޑް ކަޕް 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ކާމިޔާބުކޮށް، އިނާމަކަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
ރިޝީ ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރަށްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށްކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 4
ސްޓާފުން ނެތިގެން އެމެރިކާގެ އެއާޕޯޓްތައް ހުއްޓުމަށް

ނިއު ޔޯކް (ޖެނުއަރީ 25) - ބަޖެޓް ފާސްނުވެ އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ގެއްލުން އެއާޕޯޓްތަކަށް ވެސް ފޯރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟

އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ނޫން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "މިލްކް މޭކަޕް" އެވެ.