14 މާޗް

March 14, 2019 3
"އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުލަހަކު "އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށް، ބައެއް އަންހެނުންނާ ގުޅުން ވެސް ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 5
އެމެރިކާ ފުލުހަކު ޑިއުޓީގައި ކުޑަކުދިންނާ އެކު ކުޅެން

ފުލުހުންނަކީ ވަރަށް ގިނައިން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާ ބައެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ބައެއް ކަންކަމުން އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު ވެސް އޮހެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުއްޖާ ބޭނުންވީ ފުލުހަކަށް ވާން

ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނަ، އެމެރިކާގައި ޓެކްސަސްގެ އަބިގޭލް އޭރިއަސް، 6، ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ ބޭނުން ވަނީ "ބޭޑް ގާއިޒް" އާ ހަނގުރާމަކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދާށެވެ. އެހެންވެ އެކަން ކުރަން އޭނާ ދެކެމުން އަންނަ ހުވެފެނަކީ ފުލުހަކަށްވުމެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 17
ޖޯން ބޭނުން ވަނީ އެނބުރި ގައުމަށް ދާން: އިމިގްރޭޝަން

ބަޔަކު ލަނޑުދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެން މަޖުބޫރުވީ ކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 63
ބައެއް މީހުން ދެކެނީ ޖޯންއަށް ބަޔަކު ލަނޑުދިނީ ކަމަށް

ޕާސްޕޯޓު ނެތި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭތީ އަދަބު ލިބޭނެ ކަން، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓް އަށް މާ ކުރިން ވެސް އެނގެ އެވެ. އެހެންވެ އެހީއަށް އެދި މުއައްސަސާތަކަށް ވެސް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު އެހީ ނުލިބި އުޅެނިކޮށް، އެންމެ ފަހުން ކުށްވެރިވެ، ބަންދުކުރީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 1
ޓްރަމްޕް ޓަވަރަށް އަރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 11) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގެ ބޭރުން އެ އިމާރާތަށް އަރަން މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016
އައިއެސް އަށް އެހީވި އެމެރިކާ ފުލުހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 4) - ވޮޝިންޓަނުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމުގައި މަސައްކަތް ކުރި އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް އެހީވެދީފައިވާތީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 3
ފުުލުހުންގެ ތިން މަރާ އެކު ހަމަޖެހުމަށް އޮބާމާ އެދިއްޖެ

ލޫސިއާނާ (ޖުލައި 18) - އެމެރިކާގެ ލޫސިއާނާގެ ބަޓަން ރޫޖުގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ ފުލުހުންގެ ތިން މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު ރައްޔިތުން ހަމަޖެހިވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 14
މި އަންހެން މީހާގެ ހިތްވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސާބަސް

ލޫސިއާނާ (ޖުލައި 12) - އެމެރިކާގައި ކަޅު މީހުންނަށް ފުލުހުން ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރާ ހަޅުތާލުގައި ލޫސިއާނާގައި ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ރަޔަޓް ގިއަރުގައި ތިބި ދެ ފުލުހެއްގެ ކުރިމަތީގައި މި އަންހެން މީހާ ދެއްކި ހިތްވަރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް އޮހެން ފަށައިފި...