31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020
ޕޯޓްލޭންޑުގެ ހަމަނުޖެހުން:ޓްރަމްޕާއި ބައިޑަން "ހަމަލާ"

ޕޯޓްލޭންޑް (އޮގަސްޓް 31) - އެމެރިކާގެ ޕޯޓްލޭންޑް ސިޓީގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަަށް ބޭސްމަލަން ކަލެކްޝަނެއް

ހަމުގެ ކުލަ އަށް ނިސްބަތްކޮށް، ނަސްލީ ގޮތުން ކުރާ ތަފާތުތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ބޭންޑް-އެއިޑުން ހާއްސަ ބޭސްމަލަން ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 9
ޓްރަމްޕާއެކު ފައްޅިއަށް ދެވުނީތީ ހިތާމަކުރަން: ޖެނެރަލް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ވައިޓް ހައުސް އިން ނުކުމެވަޑައިގެން ކައިރީގައިވާ ފައްޅިއަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަރިހު ވަޑައިގެންނެވުނީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް މާކް މިލޭ...

07 ޖޫން

June 07, 2020 8
ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ އެމެރިކާ ދެކޮޅުކަން ދައްކައިދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 7) - ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާއި ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މުޅި އެމެރިކާގައި ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 1
މުޒާހަރާ އަށް ތާއީދުކޮށް މޮޑެލްއަކު ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު

އެމެރިކާގައި މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ފުލުހުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން، ޖޯޖް ފްލޯއިޑް މަރުވި މައްސަލާގައި އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރަން އެމެރިކާގެ މޮޑެލް ކްރިސީ ޓައިގަން 200،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 13
ކަޅު މީހާގެ މަރާ އެކު މުޅި އެމެރިކާގައި ހަމަނުޖެހުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 31) - ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ގެންދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ހިންގަމުން...

May 31, 2020
އެންޑްރޮއިޑް 11ގެ އިވެންޓް ފަސްކޮށްފި

ގޫގުލްގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް (އޯއެސް) ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން ކަމަށްވާ އެންޑްރޮއިޑް 11 ބީޓާގެ އާ ފީޗާތައް ދައްކައިލަން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމި އިވެންޓް...

29 މެއި

May 29, 2020 5
ކަޅު މީހެއްގެ މަރު، ދެން އަލިފާނާއި ހަމަނުޖެހުން

މިނިއާޕޮލިސް (މެއި 29) - އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މިނިއާޕޮލިސްގައި ފުލުހުން، ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީގެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ނެއްޓި އެންމެ ފަހުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ވެސް ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 21
އީރާން އުތުރި އަރަން ފެށީ ކީއްވެ؟

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އީރާނުން ފެންނަމުން އެ ދަނީ އެ ގައުމުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބައި ބޯ ސަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ، ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރާ ދެކޮޅު ޝިއާރުތައް ފައުޅުކޮށް އެއީ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިއެއް ކަމަށް ކުރާ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 3
ފަލަސްތީނު މުޒާހަރާތައް ފުޅާވެ ދެ ސަހަރެއް ބަންދުކޮށްފި

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކުރަން ފަށާފައިވާ މުޒާހަރާތައް ފުޅާވެ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން، ހުޅަނގު އައްސޭރީގައިވާ ދެ ސަހަރެއް އިޒްރޭލު ސިފައިން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްލައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އާއްމު ކުރުމަށް އެދި މުޒާހަރާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އާއްމު ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެ ގައުމުގެ 150 ސަރަހައްދެއްގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.