10 ޖޫން

June 10, 2019 3
މަހާއި ޑިނގާ: ކުރިމަގުގެ ޖާސޫސުން!

ޖާސޫސްކުރާށާއި އިންޒާރު ދޭށާއި އަދި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ޖަނަވާރު ބޭނުންކުރުމަކީ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ދިގު ސަފުހާއެކެވެ. އެކަމަކު އެ ނިޔަތުގައި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްލޭނަކީ މީގެ ކުރިން އާންމު މީހެއްގެ ހިތަށް ވެސް އެރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 6
އާ ތިން އެމްބަސީއަކާއި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

އިތުރު ތިން ގައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައ އާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ވެސް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 4
ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ކަމަށް ބަލައިފި

މެޑްރިޑް- ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުވާން ގުއޭޑޯއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ޓްރަމްޕް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސޯވިއެޓް ކުރީގެ ލީޑަރު މިޚައިލް ގަރްބަޗޭފް އާއި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން 1987 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރެއްވި ތާރީޚީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 7
ރަޝިޔާގެ ހަތިޔާރު ގަންނާތީ އިންޑިއާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރާއި ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ގަންނަ ނަމަ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އިންޑިއާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ސީރިޔާ މިނިވަން ވަންދެން ހިޒްބުﷲއާއި އީރާން ނުފައިބާނެ

ޓެރަރިސްޓުންގެ އަނިޔާވެރި އުދުވާންތަކުން ސީރިޔާ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން، އީރާންގެ ސިފައިންނާއި ލުބްނާންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމެރިން ސީރިޔާގައި ތިބޭނެ ކަމަށް، ލުބްނާންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަބީހް ބިއްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހެން ރަޝިޔާއަށް އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 31) - އެމެރިކާގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކާ ނުބެހެން ރަޝިޔާ އަށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
ސީރިއާ އަށް ފޮނުވާލާ ކޮންމެ މިސައިލެއް ވައްޓާލާނަން: ރަޝިޔާ

ބޭރޫތު (އެޕްރީލް 12) - ސީރިއާ އަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާލާ ކޮންމެ މިސައިލެއް ވައްޓާލާނެ ކަމަށް ލުބުނާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ ސަފީރު އެލެގްޒެންޑާ ޒަސިޕްކިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 5
ހަމަލާ ނުދިނުމަށް އެމެރިކާ އަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

April 11, 2018 1
ސީރިއާއާ ގުޅޭ ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯ ކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ތަހްގީގު ކުރަން ތަޖްރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން...

30 މާޗް

March 30, 2018
އެމެރިކާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

މޮސްކޯ (މާޗް 30) - އެމެރިކާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލާ ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގުގައި ހުންނަ ކޮންސިއުލޭޓް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 2
ރަޝިޔާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 26) - ރަޝިޔާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން އެމެރިކާ އިން ބޭރު ކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

މޮސްކޯ (މާޗް 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އަދި ޕާލަމެންޓުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 2
ތާލިބާނުންނަށް ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރު ދޭ: އެމެރިކާ

ކާބުލް (މާޗް 23) - ތާލިބާނުންނަށް ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން އެހީވަމުންދާ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ޖޯން ނިކޯލްސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 8
އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކާ ރަޝިޔާގެ ޖެޓެއް ކައިރިކޮށްފި

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 30) - ބްލެކް ސީ މަތިން އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ މަތިންދާ ބޯޓަކާ ރަޝިޔާގެ ފައިޓާ ޖެޓެއް ފަސް ފޫޓަށް ކައިރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭވީން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
"ރަޝިޔާގެ އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވާ"

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 29) - ރަޝިޔާގައި މާޗް މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާ އިން ނުފޫޒް ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 5
އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ތަމްރީން ކުރަނީ އެމެރިކާ

ސީރިޔާ އަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅެނިކޮށް ބަލިކޮށްލާފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެމެރިކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީންތައް،...

December 28, 2017 3
ބައްޝާރަކީ ޓެރަރިސްޓެއް، އޭނާއާ އެކު ސުލްހައެއް ނެތް

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށާއި، ބައްޝާރާ އެކުގައި ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ނޯތު ކޮރެއާއާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ރަޝިޔާ ދެކޮޅު

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެންމެ ފަހުން ކުރި ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލި ނަމަވެސް އެ ގޮތަށް އެކަން ކުރެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގީ ލަފްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017
ހަނގުރާމައަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކޮށްދިން މީހާ މަރުވެއްޖެ

މޮސްކޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ފިނި ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދުވަސްވަރު ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކޮށް ދިން ސޯވިއެޓް ކުރީގެ ސިފައިންގެ އޮފިސަރު ސްޓެނިސްލާވް ޕެޓްރޯފް އުމުރުން 77 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 3
ނޯތު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޓެސްޓާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބާރުތައް ބައިބައިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެންމެ ފަހުން ޖަޕާން މަތިން ފޮނުވާލި މިސައިލްއާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017
"ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމަ އިއުލާންްފައި"

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 3) - އެމެރިކާ އިން ވަނީ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމައެއް އިއުލާންކޮށްފައި ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ދިމިތުރީ މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.