20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ ޒައާމަތު އެމެރިކާ އަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ!

އެމެރިކާގެ ޒައާމަތަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އޭގެ އަސަރު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ފޯރާނެ ކަންކަމެވެ. އެމެރިކާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް ބައެއް ފަހަރު ގެއްލުން ވެސް ލިބިފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ހަރުކަށި ސިޔާސަތެއްގެ ވެރި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016
އެމެރިކާ އިން އެޅި ފިޔަވަޅުގެ ބަދަލެއް ނުހިފާނަން: ރަޝިޔާ

މޮސްކޯ (ޑިސެމްބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެޅި ޑިޕްލޮމެޓިކް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްވަރުގެ ރައްދު ބަދަލެއް ދޭން ބޭނުން ނުވާ...

December 30, 2016 5
ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ 35 ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި އެ މީހުންގެ...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 3
ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ރަޝިޔާ އާއި އެ ގައުމުގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންއާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ މަޝްހޫރު ތިން މެންބަރަކު ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 2
ހެކްކުރި މައްސަލާގައި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 16) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
ޓްރަމްޕުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާގެ އެކުވެރިއެއް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާއާ ގުޅުން އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ރެކްސް ޓިލާސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 3
އިންތިޚާބު ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރަޝިޔާ އިން ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ފުޅާ ތަހުގީގެއް ހިންގެވުމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަންގަވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 3
އެމެރިކާ ކޯލީޝަނުން އިރާގުގައި ހިންގަނީ ޖަރީމާއެއް

މޮސްކޯ (އޮކްޓޯބަރު 24) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ފަދަ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކަމަށް ބުނެ އިރާގުގައި އެމެރިކާ ކޯލީޝަނުން ދޭ ހަމަލާތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 3
އެމެރިކާ އިން ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ

މޮސްކޯ (އޮކްޓޯބަރު 1) - ސީރިއާގެ ވެރިކަމުން ބައްޝާރުލް އަސަދު ދުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެމެރިކާ އިން ދަނީ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެހީވަމުން ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 2
ސީރިއާ މައްސަލާގައި ރަޝިޔާ އިން ދަނީ ދޮގު ހަދަމުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ސީރިއާ މައްސަލާގައި ރަޝިޔާ އިން ހަދަނީ މުޅިން ދޮގު ކަމަށާއި އެ ގައުމުން ދަނީ ސީރިއާގައި ވަރަށް "ނާތަހުޒީބު" އަމަލުތައް ހިންގަމުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
ސީރިއާގެ އެހީގެ ވެހިކަލްތަކަށް ހަމަލާ ދިނީ ރަޝިޔާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސީރިއާގައި އެހީ ހިފައިގެން ދިޔަ އދ. ގެ ވެހިކަލްތަކަށް ހަލަބު ސިޓީއާ ކައިރިން ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރަޝިޔާ އިން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަށް އެމެރިކާ، ރަޝިޔާ އެއްބަސް

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސީރިއާ އަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ ޕްލޭނަށް އެމެރިކާ އާ ރަޝިޔާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 1
ރަޝިޔާ ޖެޓެއް އެމެރިކާ ބޯޓަކާ 10 ފޫޓަށް ކައިރިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކަޅު ކަނޑުގެ މަތިން އެމެރިކާގެ ސާވޭ މަތިންދާ ބޯޓަކާ 10 ފޫޓަށް ކައިރިވެފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016
ރަޝިޔާ އިން ވެސް އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ފޮނުވާލައިފި

މޮސްކޯ (ޖުލައި 10) - ރަޝިޔާ އެމްބަސީގެ ދެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވޮޝިންޓަނުން ފޮނުވާލާފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ދެ ޑިޕްލޮމެޓުން މޮސްކޯ އިން ވެސް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.