08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 3
15 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިސައިލް ސިސްޓަމެއް ސައުދީން ގަންނަނީ

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ފަނަރަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި މިސައިލުން ދިފާއުވެވޭ ނިޒާމެއް ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވިއްކަން އެމެރިކާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 5
ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓާ މެދު މަޝްވަރާއެއް ނުކުރެވޭނެ

މިސްރާ ނުވަތަ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ ހަވާލު ކުރުމަށް ގަތަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓާ މެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 7
ގަތަރު މައްސަލަ ފެންމަތި ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ރަޝިޔާ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 7) - ގަތަރާ ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލައިގެ އަސްލު ކަމަށްވާ އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓުގައި ގަތަރުގެ އަމީރާ ހަވާލާ ދީ ފޭކް ނިއުސް ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ހެކަރުން ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 14
ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ދީނާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ހައްދުފަހަނަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ އެއްވެސް ދީނަކާ ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ އަގީދާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ "ރަނގަޅާއި ނުބަޔާ...

May 21, 2017 4
ސައުދީ-އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރު އެއްބަސްވުން 110 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ހަތިޔާރު ވިއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އެމެރިކާ އިން 110 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 6
އެމެރިކާ އިން ސައުދީ އަށް 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 13) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 2
ޔަމަން ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާގެ އެހީ އިތުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން - ޔަމަންގައި އުފެދިގެން އުޅޭ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި، އިދިކޮޅު ޝީއީ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީން އެކުލަވާލާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އަސްކަރީ އެހީ އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 4
ޕްރިންސް މުހައްމަދާއި ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރިޔާޒް (މާޗް 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް ވައިޓް ހައުސްގެ އޯވަލް އޮފީހުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 7
ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ޕްރިންސް މުހައްމަދު އެމެރިކާ އަށް

ރިޔާޒް (މާޗް 13) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް މިއަދު އެމެރިކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 3
ސައުދީ އަށް އެމެރިކާ އިން ހަތިޔާރު ވިއްކާވަރު މަދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 14) - ޔަމަނަށް ދޭ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާ އިން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވިއްކާ ހަތިޔާރު މަދުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 5
ޓްރަމްޕަށް ފާޑުވިދާޅުވި ސައުދީ ބިލިއަނަރު އެންމެ ފަހުން ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 10) - އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ އޭނާގެ ނަން ރިޔާސީ ރޭހުން ނެގުމަށް ގޮވާލި ސައުދީ ޕްރިންސް، ބިލިއަނަރު އަލް ވަލީދު ބިން ތަލާލް އެންމެ ފަހުން ޓްރަމްޕަށް ހެޔޮ އެދުމުގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 3
ސައުދީ ކޯލީޝަނަށް އެމެރިކާގެ އެއްބާރުލުން ކުޑަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 9) - ޔަމަނުގައި ޖަނާޒާރެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީ 140 މީހުން މަރާލި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސައުދީ ކޯލީޝަނަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އަސްކަރީ އެއްބާރުލުން ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 6
އޮބާމާގެ ވީޓޯގެ ބިލް ކޮންގްރެސްއިން ގާނޫނަކަށް ހަދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001 ގައި އެމެރިކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ސައުދީ އަރަބިއާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވީޓޯ ކުރައްވައިފައި ވަނިކޮށް ކޮންގްރެސް އިން އަނެއްކާވެސް އެ ބިލް ގާނޫނަކަށް ހަދައިފި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
ސައުދީ އަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ބިލް އޮބާމާ ވީޓޯކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001 ގައި އެމެރިކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ސައުދީ އަރަބިއާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވީޓޯ ކުރައްވައިފި އެވެ.