14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 2
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން މިފަހަރު އެމެރިކާ ނޫސްވެރިން

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެކި ގައުމުތަކުގެ ނޫސްވެރިންނާ ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިއްޔެ އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 2
އަސްދޫނި ޕެރޭޑް ނިމެންދެން ޓްރެފިކް ހުއްޓުމަކަށް

ހެނދުނު ހެނދުނާ، އޮފީހަށް ދާ ގަޑިއާ ދިމާކޮށްފައި މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކްގައި ތާށިވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ރުޅިގަދަވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު އޮފީހަށް ދާން ވެހިކަލްތަކުގައި ނުކުތް މީހުންނަށް ޓްރެފިކް ތާށިވެގެން މޫނުމައްޗަށް ވެރިވީ ހިނިތުންވުމެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 2
ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔަކު "ބަލިވެއިނުމުން" ސަސްޕެންޝަނެއް

އެމެރިކާގެ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރި އިރު އޭނާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ދައްކާފައިވާތީ އޭނާ ދެ އަހަރަށް ބާސްކެޓްބޯޅަ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

August 09, 2019
911 އަށް ގުޅާފައި އޯޑަރު ދިނުމުން ޕިއްޒާ ފޮނުވައިފި

އެމެރިކާގެ ގެއަކުން ފުލުހުންގެ އެމަޖެންސީ ނަމްބަރު 911 އަށް ގުޅައި، ބަނޑުހައިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނުމުން ޕިއްޒާއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
"ސްޓާ ވޯސް" ތީމްގެ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެނީ

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ހިންގާ ޑިޒްނީ ލޭންޑް ރިސޯޓްގައި ހަދާފައިވާ "ސްޓާ ވޯސް" ތީމް ޕާކް "ގެލެކްސީޒް އެޖް" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެތަނުން ލިބެން...

August 08, 2019 2
ޕްރިޔަންކާ ދެމަފިރިން 20 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އާ ގެއެއް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސް އިން ގަނެދިން އަގުބޮޑު ލަގްޒަރީ ވިލާ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 1
އީރާނާ ދެކޮޅަށް އުޅެނީ އެމެރިކާ އެކަނި: ޒަރީފް

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 5) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އުޅެނީ އެމެރިކާ އެކަނި ކަމަށާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން ވެސް އެ ގައުމު އުޅޭ ގޮތުން ލަދު ގަންނަ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 05, 2019 6
ޒަރީފަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ ޓްރަމްޕްއާ ބައްދަލު ނުކުރުމުން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 5) - އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ބައްދަލު ކުރަން ދެކޮޅު ހެދުމުން ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

August 05, 2019
ސެން ފްރަންސިސްކޯ އެއާޕޯޓްގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި މަނާ

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އެމެރިކާގެ ސެން ފްރަންސިސްކޯ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އެސްއެފްއޯ) ގައި ފްލާސްޓިކް ފެންފުޅީގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 5
ޓެކްސަސްގައި ބަޑިޖަހައި 20 މީހުން މަރާލައިފި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 4) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ އެލް ޕާސޯ ސިޓީގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 20 މީހުން މަރުވެ 26 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

August 04, 2019 1
މަސްޓަޑް ރަހަ ދޭ އައިސް ކްރީމެއް ހަދައިފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމެރިކާގައި ފާހަގަކުރި ނެޝަނަލް މަސްޓަޑް ޑޭ އާ ދިމާކޮށް، މަސްޓަޑް ރަހަ ދޭ އައިސް ކްރީމެއް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019
ސިރީ ގާތު ދައްކާ ވާހަކަތައް މިހާރު އަޑެއް ނާހާނެ

އެޕަލްގެ ވާޗްއަލް އެސިސްޓަންޓް "ސިރީ" ގާތު ކަސްޓަމަރުން ދައްކާ ވާހަކަ އެޕަލް އިން އަޑު އަހާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެ، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެކަން މިހާރު...

August 03, 2019 2
ލަވައެއް ކޮޕީ ކުރުމުން ކޭޓީ ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ލަވަ "ޑާކް ހޯސް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ލަވައެއް ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ބޮޑު ބަދަލެއް...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 8
އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދެކެ އެމެރިކާ ވަރަށް ބިރު ގަނޭ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 2) - އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފްއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ދައްކުވައިދެނީ އޭނާ ދެކެ އެމެރިކާ ބިރުގަންނަ މިންވަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 02, 2019 3
ވަގު ބުޅަލަށް ކާންދޭތީ 10 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ވަގު ބުޅަލަން ކާންދިނުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެތައް ބައިވަރު ބުޅަލެއް ގެއަށް ގެންގޮސް ކާންދޭ މައްސަލައެއްގައި އެމެރިކާ އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް 10 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި...

August 02, 2019
11 އަހަރުގެ ރިޕޯޓަރެއް އެންމެންގެ ލޯބި ހޯދައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތައް އެކި ފެންވަރުގައި މިހާރު އަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާން...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 9
އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 1) - އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ރަޒީފްއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

August 01, 2019
އެސްފިޔަ ޖެހުމުން ޒޫމް ކުރެވޭ ލެންސެއް އިޖާދުކޮށްފި

ލޮލަށް ލެންސް ލެއްވުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކެމެރާއަކުން ހިފޭ ބޭނުން ލެންސަކުން ހިފޭ ނަމަ އެއީ އަދި މާ ގަޔާވާނެ އެއްޗަކަށް ވާނެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ތަފާތު ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ގާނޫނީ ވަކީލުކަން މިހާރު ކިޔަވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސްއާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

July 31, 2019
"ބޭބީ ޝާކް" ސީރިއަލް އުފައްދަނީ

"ބޭބީ ޝާކް" އަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ލަވައެކެވެ. ކޮރެއާ އިން ނުކުމެގެން އައި މި ލަވަ އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދަރިންނަށް ނާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކިޔައިދޭ ލަވައެކެވެ....

29 ޖުލައި

July 29, 2019
ފޯޓްނައިޓްގެ ޗެމްޕިއަނަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރު

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ވީޑިއޯ ގޭމް ފޯޓްނައިޓްގެ ވޯލްޑް ކަޕް 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ކާމިޔާބުކޮށް، އިނާމަކަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި އެވެ.

July 29, 2019
އޮބާމާގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޖާޒީއެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލަނީ

ބާސްކެޓްބޯޅަ އަށް ލޯބި ކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ހައި ސްކޫލް ދައުރުގައި ބޭނުންކުރެއްވި ޖާޒީއެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

July 29, 2019
އެއްކުރި ފައިސާ ހޭދަކުރީ އެހެން މީހުންނަށް ކިޔަވައިދޭން

އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޑާލީ ޝްރޯޑާ އުޅެ ބޮޑުވީ ނިކަމެތިކޮށެވެ. އަންބެއް، ދަރިއަކު ވެސް ނެތެވެ. ވަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި އެއް ތަނެއްގައި ޑާލީ 67 އަހަރު މަސައްކަތްކުރި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 2
ފާރު ރާނަން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 27) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ބޮޑު ފާރަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޕެންޓަގަންގެ ބަޖެޓުން 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 6
2003އަށް ފަހު އެމެރިކާ ސަރުކާރުން މަރުގެ އަދަބުދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 26) - ދެހާސް ތިން ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގެ މައި ސަރުކާރުން މަރުގެ އަދަބު ދޭން ނިންމައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ފަސް މީހެއްގެ އަދަބު ތަންފީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
47 އަހަރުވީ ބޫޓެއް ރެކޯޑް އަގަކަށް ވިކިއްޖެ

އެމެރިކާގައި 1972 ގައި ބޭއްވި އޮލިމްޕިކް ޓްރައިލްސް އަށް ތައްޔާރުކުރި "މޫން ޝޫ" ކަލެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބޫޓެއް ރެކޯޑް އަގަކަށް ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.

July 25, 2019 9
ފްލައިޓްތެރޭ މައްސަލަ ޖެހުނު ދެ ލޯބިވެރިން ބޭޒާރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޔާމީން ލޮސް އެންޖެލިސް އަށް ދަރުތު ކުރަން އޮތް އެމެރިކަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ދެ ލޯބިވެރިޔަކު...

24 ޖުލައި

July 24, 2019 4
ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ބޮޑުވާ އުމުރު ހަގުވެއްޖެ

ކުރިން ގަބޫލު ކުރެވިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި އަވަހަށް ބާލިޣު ވަނީ އަންހެން ކުދިންނެވެ. އެކަމަކު އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވެސް މިހާރު މި ހާލަތު އެބަ އޮތެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ކުޑަކުދިންގެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރާތީ ޔޫޓިއުބް ޖޫރިމަނާ!

ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީގެ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެ، ޔޫޓިއުބުން ކުޑަކުދިންގެ މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް، އޭގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މައްސަލާގައި ޔޫޓިއުބް ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 9
އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުދީގައި ތިބެން ހުއްދަ ދީފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 21) - އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުދީ އަރަބިއާގައި ތިބުމާއި ސައުދީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިލް އަބްދުލް އަޒީޒް ހުއްދަ ދެއްވުމާ އެކު އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުދީ އަށް ފޮނުވަން ޕެންޓަގަނުން ރުހުން ދީފި އެވެ.

July 21, 2019
98 އަހަރުގައި ސްކޫބާ ޑައިވަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓް

ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ހިތްވަރުލާ މީހަކަށް ފަސްއެނބުރި ބެލުމެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އަދި އުމުރުން ކިތަންމެ ދުވަސް ވިޔަސް، އެއީ އުންމީދެއް ހާސިލު ކުރަން އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަން...

July 21, 2019 1
ތެމުނީމާ އެލާޓް ފޮނުވާ ނެޕީ "ޕެމްޕާޒް" އިން ހަދަނީ

"ހަގީޒް" އިން ސްމާޓް ނެޕީ އަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، "ޕެމްޕާޒް" އިން ވެސް ސްމާޓް ނެފި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 87
އަސްލު ވެސް ހަނދަށް ދިޔަތަ؟ ބައެއް މީހުންގެ ޖަވާބު

އިންސާނުން ހަނދަށް ފައިބައި އެތަނުގައި ހިނގިތާ މިއަދަށް މިވީ 50 އަހަރެވެ. ތާރީހީ އެ ބޮޑު ކާމިޔާބު އެމެރިކާގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ އިރު އަދިވެސް އިންސާނުން ހަނދަށް ދިޔަ...

July 20, 2019 6
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނަން: މުސްލިމް މެންބަރު

މިނެސޮޓާ (ޖުލައި 20) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބިރު ނުދެއްކޭނެ ކަމަށާއި ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރު އިލްހާން...

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 19) - ގަލްފުގެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުގެ ޑްރޯނެއް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 19, 2019 10
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ތެޔޮ ބޯޓު ދޫކޮށްލަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 19) - ގަަލްފުގެ ހޮޒްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެމެރިކާ އިން އަންގައިފި އެވެ.