22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 2
ސައްދާމް ހުސޭނަށް ޖެހުނު ހާލު ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނާ ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ ނަމަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނީ އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިނަށް ޖެހުނު ހާލު ކަމަށް އީރާނުގެ...

September 22, 2018 2
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ރޭވިކަން ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ގާނޫނު އަސާސީގެ މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހާމަކުރި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 2
ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރު ގަނެފައިވާތީ ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 3
ފަލަސްތީން ސަފީރުގެ އާއިލާގެ ވިސާ އެމެރިކާއިން ކެންސަލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ޕީއެލްއޯގެ ސަފީރުގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ވިސާ އެމެރިކާ އިން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2018 3
ފަލަސްތީނަށްދޭ އިތުރު އެހީތައް އެމެރިކާއިން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން އެމެރިކާ އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން އިތުރު އެހީތައް އަނެއްކާވެސް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 3
އެމެރިކާ އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައިފި

ކެރޮލީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ބާރުގަދަ ތޫފާން ފްލޮރެންސް އެމެރިކާގެ އީސްޓް ކޯސްޓަށް އަރައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 4
އުލެއް ހެރި ބޯ ފޫދިޔަ ނަމަވެސް ކުއްޖާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

މިސޫރީ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިއީ މިލިއަނަކުން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވާވަރުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ އެކެވެ. ޓްރީ ހައުސްއަކުން ވެއްޓުނު 10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މޫނަށް މަސް ފިހަން ގެންގުޅޭ ކަހަލަ އުލެއް ހެރި އެ ކުއްޖާގެ ބޮލުން ހުރީ ނުކުމެފަ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018
އެމެރިކާގެ އިންޒާރަށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: އައިސީސީ

ދަ ހޭގު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ވަކީލުން ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން ދިން ނަމަވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ...

September 12, 2018 3
އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ފާޚާނާ ބަދިގޭގައި!

އަގު ހެޔޮ އެޕާޓްމަންޓެއް ހޯދަން އުޅޭއިރު، އެތަނުގައި ހުންނަ ބަދިގެ އާއި ފާޚާނާ އެހެން ބަޔަކާ ޝެއާކުރުމަކީ މައްސަލައަކަށް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ މި ސްޓޫޑިއޯ އެޕާޓްމަންޓުގެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 7
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓަށް އެމެރިކާ ބިރު ދައްކައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - އެމެރިކާ މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލާ ނަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވޮޝިންޓަނުން ދީފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 2
އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޕީއެލްއޯގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީން ލިބަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ) ގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފީސް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 3
މަދޫރޯ ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން އެމެރިކާއިން ބަޣާވާތް ރޭވި

ކަރާކަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ބަޣާވާތެއް ގެނެސް ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ދުރުކުރަން އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވެނެޒުއެލާގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުންނާ...

September 09, 2018
މަޝްވަރާއަށް އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު މެސެޖް ފޮނުވާ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މަޝްވަރާ އެދި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މެސެޖް ފޮނުވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 3
ޑޮލަރުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އުރުދުޣާން ގޮވާލައްވައިފި

އަންކަރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރަޝިޔާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ އިރު އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 3
އެމެރިކާއިން ކަނޑާލި ފައިސާ ޕާކިސްތާނަށް ދޭން ޖެހޭނެ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އެމެރިކާ އިން ކަނޑާލާފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ޕާކިސްތާނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް އިސްލާމްއާބާދުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 5
އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދޭ 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދޭ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަން ނިންމައިފި ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 6
ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ އެހީ އެމެރިކާ އިން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީ އަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ ހުރިހާ އެހީއެއް ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 7
ރަޝިޔާގެ ހަތިޔާރު ގަންނާތީ އިންޑިއާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރާއި ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ގަންނަ ނަމަ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އިންޑިއާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އީރާނުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ދަ ހޭގު (އޮގަސްޓް 28) - އެމެރިކާ އިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) ގައި އީރާނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018
އެމެރިކާއިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އދ.ގެ ކޯޓަށް

ހޭގު (އޮގަސްޓް 27) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެންމެ ފަހުން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް އީރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 1
އެމެެރިކާ އިން އެހީ ކަނޑާލީ ބިރުދައްކަން: ފަލަސްތީން

ވެސްޓް ބޭންކް (އޮގަސްޓް 26) - ގާޒާ އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ބިރުދެއްކުން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު...

August 26, 2018
އެމެރިކާގެ ސެނޭޓާ ޖޯން މެކޭން އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 27) - ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައިގެ ބަތަލް އަދި އެމެރިކާގެ ސެނޭޓަރު ޖޯން މެކޭން އުމުރުފުޅުން 81 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 4
ކޭއެފްސީއަކުން މެކްސިކޯގެ އެނދެއްގެ ދަށަށް ކޮނެފައިވާ ޑްރަގު މަގެއް

އެރިޒޯނާ (އޮގަސްޓް 24) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ސްޓޭޓުގައި ކުރިން ހިންގި ކޭއެފްސީ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ފެށިގެން މެކްސިކޯގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގެ އެނދެއްގެ ދަށާ ހަމައަށް ކޮނެފައިވާ ޑްރަގު...

August 24, 2018 2
ސިޔާސީ ޕްރެޝަރަށް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓް ބޯނުލަނބާނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 24) - ސިޔާސީ ޕްރެޝަރަށް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓް ބޯނުލަނބާނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 2
މުސްލިމް ގައުމުތައް އެއްބައިވާން އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ ނޭދޭނެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 23) - މުސްލިމް ގައުމުތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އުޅުމަކީ އެމެރިކާ އާއި ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރޭލް ބޭނުންވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާމިރު ހާތަމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
އައިސީޔޫގެ 16 ނަރުހަކު ބަލިވެއިނުމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބުރޫ

އެރިޒޯނާ (އޮގަސްޓް 19) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ 16 ނަރުހުން އެއް ފަހަރާ ބަލިވެ އިނުމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތަށް ކުޑަ ބުރުލެއް އަރައިފި އެވެ.