29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 1
ނާމާން ގެއެއްގެ ޓުއާ އަކުން 20،000 ޑޮލަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނާމާން ނުވަތަ ހޯންޓެޑް ގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ 10 ގަޑިއިރުގެ ޓުއާއެއް ފުރިހަމަކުރާ މީހަކަށް 20،000 ޑޮލަރު (308,000ރ) ގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 11
ބަޣުދާދީގެ މަރުގައި ޓްރަމްޕްގެ ބަސްމަގުން އުފެދޭނީ ރުޅި

"އޭނާ މަރުވީ ކުއްތާއެއް ފަދައިން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް-ބަޣުދާދީގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުން، އައިއެސްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އެމެރިކާއާ މެދު ބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

October 28, 2019
މޭގަން މާކަލްއާ މެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅު

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އަކީ ޝާހީ އާއިލާއެއް ރަނގަޅެއް ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

October 28, 2019
ގިޓައެއްގެ ބައްޓަމަށް އެމެރިކާގައި ހެދި ހޮޓާ ހުޅުވައިފި

ގިޓައެއްގެ ބައްޓަށް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ބިނާކުރި 36 ބުރީގެ "ދަ ގިޓާ ހޮޓެލް" ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 15
ބަޣުދާދީ މަރާލައިފި ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރާލައިފި ކަމަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލަކު ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

October 27, 2019
ސެލެބްރިޓީ ޝެފް އެންތަނީ ބޯޑެއިންގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ސީއެންއެންގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރި އަދި މިދިޔަ އަހަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޝެފް އެންތަނީ ބޯޑެއިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 3
ހުސްބަނޑާ ސްކޫލަށްދާ ކުއްޖަކަށްޓަކައި ލޮޕޭޒްގެ އެހީއެއް

ދަރިވަރަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަންމަތީ ސްކޫލަށްދާ ވާހަކަ ޓީޗަރަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން އެކަމާ ހަމްދަރުދީވެ، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ/ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ކާނާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
ޓިކްޓޮކުން އެމެރިކާ އަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ބުނެފި

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ މައުލޫމާތުތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ޖާސޫސުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ އެޕެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 3
އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުގައި ތިބުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތް

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސީރިއާގެ އިރު އިތުރުން ފައިބާ އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އާދިލް އަބްދުލް މަހްދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 24, 2019 1
މިލިއަން ޑޮލަރު: ކިމް ކާޑޭޝަންގެ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާ

މީޑިއާގައި އެކި ދާއިރާތަކުން މަޝްހޫރު ކިމް ކާޑޭޝަން ހޯމަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި 39 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާއަކަށް ފިރިމީހާ އަދި ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 7
ރައީސްކަން ކުރާތީ 2-5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވޭ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 22) - އެެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާތީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އަށް ދަނީ 2-5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބެމުން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 22, 2019 1
ތެޅިފައި އޮތް ފޯނު ފެނި، އޯޕްރާގެ ހަދިޔާއަކަށް ފޯނެއް

މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އޯޕްރާ ވިންފްރީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެޓްލާންޓާގެ މޯހައުސް ކޮލެޖަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ނަމުގައި އެތަނުން ދޭ ސްކޮލަޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް 30 އަހަރު ފުރުން...

October 22, 2019 2
އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގޮވައިލުމުން ރީނދޫ ކާޑު

އެމެރިކާގެ ހައި ސްކޫލްތަކެއްގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ އަންހެން ދަރިވަރުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ މެޗެއްގެ ތެރޭގައި، ކުޅިވަރުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އުޖޫރައިގެ ފަރަގު...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ސީރިއާ އިން ފޭބި އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސީރިއާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުން ފައިބާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު އިރާގުގެ ހުޅަނގުގެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ މާކް...

October 21, 2019 4
ސިސްޓެއް ނެގުމުގެ ކުޑަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގެއްލުނީ ފުރާނަ

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުން ސިސްޓެއް ނަގަން ހެދި އާދައިގެ ޕްރޮސީޖާއެއްގައި މަރުވުމުން އާއިލާ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 3
އަގު ހެޔޮ އައިފޯނެއް އުފައްދަނީ

އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އައިފޯން ގެންގުޅުމުގެ ނަސީބު ނުލިބި ތިބި މީހުންނަށް އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އައިފޯނުގެ އަގު ހެޔޮ މޮޑެލެއް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނާތީ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ހާލީ-ޑޭވިޑްސަންގެ އިލެކްޓްރިކް ސައިކަލް "ހުއްޓިއްޖެ"

އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ހާލީ-ޑޭވިޑްސަން އިން އަލަށް އުފައްދަން ފެށި އިލެކްޓްރިކް ސައިކަލްގެ ޗާޖިން ސިސްޓަމްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، އޭގެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 4
އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަމަލާތައް ހުއްޓައިލުމަށް ބާރު އަޅަން އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019
ލޯފަން މީހުންނަށް ގޫގުލް މެޕުން އެހީއެއް

ލޯފަން މީހުންނަށް ފަސޭހަ އިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ގޫގުލް މެޕުން އަޑުން މިސްރާބު އަންގައިދޭ ފީޗާއެއް އިތުރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށއިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނަށް ތުރުކީން ހަމަލާދޭން ފަށައިފި

ސީރިޔާގެ އުތުރުގައި ތުރުކީއާ އިންވެގެން އޮންނަ ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން އަނެއްކާވެސް ވަރުގަަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 12
ރާއްޖެ ވާންވީ ޖަޒީރާއަކަށް ނޫން، ނިއު ޔޯކަށް: ޖާބިރު

ރާއްޖެ ވާންވީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އަށް ނޫން ކަމަށާއި މި ގައުމު ބަދަލުވާންވީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކާއި ވޮޝިންޓަނާއި ސިންގަޕޫރަށް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ކޮންގްރެސް އިން ދަނީ އޮފިޝަލުންނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ފޯނުކޯލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ތަހުގީގުގައި ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ކަމަށް...

October 06, 2019
ވައިން ހަކަތަ އުފައްދަން ޓާބައިން ގުޑި

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްގޮތަށް ހަކަތަ އުފައްދައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ އާންމު ދެ ގޮތަކީ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 7
އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ދައުވާކޮށް ބަދަލު ހޯދައިފި

އަނބިމީހާ ބޭވަފާތެރިވީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ މީހަކު ދައުވާކޮށް އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އަތުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 750،000 ޑޮލަރު ހޯދައިފި އެވެ.

October 05, 2019 4
ސަބްވޭގައި ލަވަކީ މީހާ ވެސް ތަރިއަކަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ނުފޫޒުގަދަ މި ޒަމާނުގައި މީހަކު މަޝްހޫރުވާން ހިނދުކޮޅެއް ވެސް ނުނަގާނެ އެވެ. އޭގެ އެއް މިސާލަކީ ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަނުގައި ސަލާން ޖަހަން...

October 05, 2019 4
އަލަށް މޫދަށް އެރުނީ އުމުރުން 93 އަހަރުގައި

އަހަރެމެންނަށް މޫދަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންނަ ތަނަކަށް ވިޔަސް އެ ނަސީބު ނުލިބޭ މީހުން ބައިވަރެވެ. އަދި އަމުދުން މޫދަށް އެރިކަން ނުލިބޭ މީހުން ގިނަ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ޓްރަމްޕަށް އަޅުގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެ: ބައިޑަން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 3) - ޔުކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ގުޅުއްވައިގެން ކިތަންމެ ޕްރެޝަރެއް ކުރައްވަން އުޅުއްވި ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ...

October 03, 2019
ލޯފަން މީހުންނަށް "ބްރެއިލް އޫނޯ" ނެރެފި

ލޯފަން ކުދިންނަށް ދާދި ފަހުން ބްރެއިލް ލެގޯ ނެރެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ކާޑް ގޭމް "އުނޯ" ގެ ބްރެއިލް ވާޝަނެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 3
މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ ބަޣާވާތް ކުރުން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ "ބަޣާވާތެއް" ކުރުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 02, 2019 1
"ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ ބުލީކުރުން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގައި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ސްޓާފުންނަށް ބުލީ ކުރަމުންދާ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ސޮފްޓްޑްރިންކާ ދެކޮޅަށް ފެން އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރިއެއް

މިއީ ޑައިޓް ކޯކަށް ދެވިހިފައިގެން އުޅެފައި، ފަހުން ފެން އުފައްދައިގެން ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ކާރާ ގޯލްޑިންގެ ފެން ބްރޭންޑް "ހިންޓް" އަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއެކެވެ. އޭގެ އާމްދަނީ މިހާރު އަހަރަކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 13
އާރޮން ކާޓާ "ވަގަށް ނެގި" ކުރެހުން ޑިލީޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އާޓިސްޓު އަލީ ޝިމްހާގުގެ ކުރެހުމަކީ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ކަމަށް ހަދައި ބޭނުންކުރި އެމެރިކާގެ އާޓިސްޓް އާރޮން ކާޓާ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމުން އެ ކުރެހުން އޭނާ އިންސްޓަގްރާމުން ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.