18 ޖޫން

June 18, 2019 5
ރާއްޖެ އިން އެމެރިކާއާ އެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް ހިންގާ އެމެރިކަން ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިމަގުގައި ވެސް އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެމެރިކާ ސަރުކާރާ އެކު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

June 18, 2019 11
މައްސަލަ ހޫނުވެ އެމެރިކާގެ އިތުރު ސިފައިން ގަލްފަށް

އުމާން ކަނޑު އޮޅިން ދަތުރުކުރި ޖަޕާނާއި ނޯވޭގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަޔާއި ޔުރޭނިއަމް ފައްކާ ކުރުން އިތުރު ކުރި މައްސަލައިގައި އީރާނާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ބޮޑު...

14 ޖޫން

June 14, 2019 2
ތެޔޮ ޓޭންކަރުތަކަކަށް ދިން ހަމަލާ އީރާނުގެ ބޮލަށް!

އުމާން ކަނޑު އޮޅިން ދަތުރުކުރި ޖަޕާނާއި ނޯވޭގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް އިއްޔެ ހަމަލާތަކެއް އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަޕާންގެ ޓޭންކަރު ކައިރިން ނުގޮވާ...

June 14, 2019
"އޫބާ އީޓްސް" ދެން އަންނާނީ އުދުހިފައި

އެމެރިކާގެ ކުންފުނި އޫބާ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ޓެކްސީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެގޮތުން 2023 އިން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން އުދުހޭ ޓެކްސީ ތައާރަފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް...

13 ޖޫން

June 13, 2019 7
މުސްލިމް ތިން ދަރިވަރުން މަރާލިކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މުސްލިމް ތިން ޒުވާނުން މަރާލި މީހަކު އިއްޔެ އެގައުމުގެ ކޯޓެއްގައި ކުށަށް އިއުތިރާފް ވެއްޖެ އެވެ.

June 13, 2019
އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތަށް އޫބާ ތައްޔާރުވަނީ

އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް އަންނަ އަހަރު ފަށައި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން 2023 ގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އޫބާ އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 2
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އީރާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމެރިކާ އާއި އީރާނާ ދެމެދު ކުރިއްސުރެ އޮތް ނުތަނަވަސްކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެމެރިކާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އީރާނަށް ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 4
ސޫދާނުގެ ހަމަނުޖެހުން، ލޭއޮހޮރުވުމާ އެކު، ކުރިއަށް

ސޫދާނަށް ޑިމޮކްރެޓިކް އިސްލާހުތައް ގެންނަން އަޑުއުފުލަމުން އަންނަ އާންމުންނާ ދެކޮޅަށް ސިފައިން ފެށި ލޭއޮހޮރުވުން ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ދާތީ އެ ގައުމުގެ ހަމަނުޖެހުން މައިިތިރިކުރަން...

June 11, 2019 7
އެމެރިކާގެ އިމާރާތަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވައްޓާލައިފި

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ މެންހަޓަންގެ އުސް އިމާރާތެއްގެ މައްޗަށް މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވައްޓައިލުމުން މީގެ 17 އަހަރު ކުރިން އެމެރިކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ހަނދާން އާވެ...

10 ޖޫން

June 10, 2019 1
މި ދެބަފައިންގެ ވާހަކަ ކިހާ ލޯބި

އުމުރުން އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ވާހަކަ ދައްކާ މި މި ވީޑިއޯ އަޑާ ނުލައި ބަލައިފި ނަމަ ހަމަ ހީވާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ވާހަކައެއް ދެކެވޭހެންނެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މި ވީޑިއޯ އިން އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އުފާކޮށްދީފި އެވެ.

June 10, 2019 3
ފަލަސްތީނު މީހުން ނުރުހޭ ގޮތެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން: ގަތަރު

މެދު އިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނު މީހުން ނުރުހޭކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ޕްލޭނަކަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ގަތަރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

June 10, 2019 3
މަހާއި ޑިނގާ: ކުރިމަގުގެ ޖާސޫސުން!

ޖާސޫސްކުރާށާއި އިންޒާރު ދޭށާއި އަދި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ޖަނަވާރު ބޭނުންކުރުމަކީ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ދިގު ސަފުހާއެކެވެ. އެކަމަކު އެ ނިޔަތުގައި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ...

09 ޖޫން

June 09, 2019 7
ޖައްވަށް ދާން ނާސާ އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ނާސާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
އެމެޒޯންގެ ޑެލިވަރީ ޑްރޯން ހިދުމަތަށް ނުކުންނަނީ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭ ޑްރޯން ޓެސްޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މި ހިދުމަތް އުތުރު އެމެރިކާގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 2
އެމެރިކާގެ ވިސާ އަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މައުލޫމާތު ނަގަނީ

އެމެރިކާގެ ވިސާ ހޯދަން އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެ މީހެއްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް އާ ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 1
އެމެރިކާގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ސިންކް ތެރޭގައި ފެންވަރައިފި

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެ ބަދިގޭގެ ސިންކް ތެރޭގައި ފެންވެރި މައްސަލާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 8
ޓްރަމްޕަށް ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ ކޮން މައްސަލައެއް؟

ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލާފައި އެމެރިކާގެ އިންތިހާބު 2016 ގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބުކުރައްވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަކުން ކަންކަން ހިމޭންވީކީ ނޫނެވެ: އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭން ޓީމާ އެކު ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު، މިނިވަން ތަހުގީގަކަށް ދާން...

30 މެއި

May 30, 2019 3
ޓްރަމްޕް ކުށެއް ނުކުރައްވާކަން ސާބިތެއް ނުވޭ: މުލާ

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 2016 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމުގައި ރަޝިޔާގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގެ ތަހުގީގަށް ޓްރަމްޕު ހުރަސް ނާޅުއްވާކަން...

May 30, 2019 2
ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީންގެ ދައުލަތް

މެދު އިރުމައްޗަށް ދާއިމީ ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެއްދުން ކަމަށް އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ދެވަނަ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން...

29 މެއި

May 29, 2019 1
ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންއާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ދައުވާއެއް

ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ފަދަ ދައުވާއެއް އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރަކުން ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންއާ ދެކޮޅަށް އުފުލައިފި އެވެ.

May 29, 2019
ފޯޑްގެ ރޮބޮޓެއް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ނެރެފި

މަޝްހޫރު ފޯޑް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ އަކީ ކާރު އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ...

28 މެއި

May 28, 2019
މި ޖޯޑުގެ ޒަމާންވީ ގުޅުމުގެ ސިއްރަކީ ހާޝީސް ޗޮކްލެޓް

ޗޮކްލެޓަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯތްބާ ގުޅިފައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. ލޯބިވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބަދަލު ކުރެވޭ އެކައްޗަކީ ވެސް ހަމަ ޗޮކްލެޓެވެ. މީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފޮނިކަމާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށްދީ، އެކަކު އަނެކެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަ ލޯބި އިތުރުކޮށްދެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019
މައިކްރޮސޮފްޓުން ވާވޭ ލެޕްޓޮޕް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭއާ ޖައްސާލައި، ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ. މި ފަހަރު މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ.

May 27, 2019 2
ގިޓައެއްގެ ބައްޓަމަށް ހެދި ހޮޓާ އޮކްޓޫބަރުގައި ހުޅުވަނީ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކާ އެކު، ތަރައްގީވެފައިވާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސިފަ އާއި ބައްޓަމަށް ވެސް އަންނަނީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ބޮޑެތި...

26 މެއި

May 26, 2019 1
އަމިއްލަ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓްކުރުމުން އެރިއާނާއަށް ދައުވާއެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ މިދިޔަ އަހަރު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކުރި މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ފޮޓޯގްރާފަރަކު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 1
އެމެރިކާ އިން ދަނީ ނުރައްކާ ގޭމެއް ކުޅެމުން: އީރާން

ތެހެރާން (މެއި 22) - ހަނގުރާމަ މަތީ މަނަވަރުތައް ގަލްފަށް ޖަމާކޮށް އެމެރިކާ އިން ދަނީ "ނުރައްކާތެރި ގޭމެއް" ކުޅެމުން ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 1
ހިކުނީ ބުލީކުރާތީ ލިބުނު ހިތްވަރުން

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު 18 އަހަރު ފުރުނު މައިކަލް ވަޓްސަން އަކީ ފަލަކަމުން ސްކޫލް ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބުލީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ޒުވާނެކެވެ. އިސްކޮޅުގައި 6 ފޫޓް 4 އިންޗި ހުންނަ...

May 21, 2019
ސްޓާބަކްސްގެ "ސައިލެންޓް ކެފޭ" ޗައިނާގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސް އިން، އަޑުއިވުމުން މަހޫރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކަކާ އެކު ޗައިނާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.