07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 58
ޑރ. ޝަހީދުގެ ޖޯކު، "ޓްރަމްޕަކީ ޕީޕީއެމް މީހެއް"

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު އޮތް ޖޯކު ޖެހުމުގެ އޮއިވަރުގައި...

November 07, 2020 2
ފަސް ބެއިން އެޑަޕްޓްކޮށްގެން އުޅޭ ޒުވާނެއް

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ރޮބަޓް ކާޓާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ފަސް ބެއިން އެޑޮޕްޓް ކޮށްގެން އުޅޭތީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ޓްވިޓާ އިން ޓްރަމްޕް ބްލޮކްކޮށްފާނެ

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރެވުމާ އެކު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020
ކޮވިޑް ހުރިކަން ކެއްސުމުގެ އަޑުން ދެނެގަނެވިދާނެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން، އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސް (އޭއައި) ގެ އެހީގައި ދެނަގަނެވިދާނެ ކަމަށް ރިސާޗަރުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

November 05, 2020 1
ގިނައިން ޝޭވްކުރާ މީހުންނަށް ޖިލެޓްގެ "ހީޓެޑް" ރޭޒަރު

ގިނައިން ޝޭވްކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ޖިލެޓް ކުންފުނިން ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ރޭޒަރެއް ނެރެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020
ވާގިނެތުމުން ލޮލުން ކުރަހާ މީހެއް

ސާރާ އެޒިކީލް އަކީ ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައްޔަކާ ހެދި ހަށިގަނޑުގައި ވާގި ނެތް މީހެކެވެ. އޭނާ އިންނަން ޖެހެނީ ގޮނޑިއެއްގަ އެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަން ޖެހެނީ އެ ގޮނޑީގައި އިނދެގެންނެވެ. އެއީ 20 އަހަރު ކުރިން އުމުރުން 34 އަހަރުގައި ދިމާވި ބައްޔަކާ ހެދި އެވެ. ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިންދައި ދިމާވި މޮޓޯ ނިއުރޯމް...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ނެޓްފްލިކްސްގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް

ބައެއް އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް އަގުތައް ބޮޑުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
ހާލީ-ޑޭވިޑްސަނުން އިލެކްޓްރިކް ބައިސްކަލް ހަދަނީ

ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ސައިކަލް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ހާލީ-ޑޭވިޑްސަނުން މުޅިން އަލަށް ކަރަންޓް ބައިސްލެއް ނެރެން ނިންމައި، އެ ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ލެގޯ އާއި އެޑިޑާސް ގުޅިގެން އާ އުފެއްދުންތަކެއް

މީގެ ކުރިން ވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި އެކީގައި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާ، ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޑިޑާސް އާއި ކުޅޭ އެއްޗެހި އުފައްދާ ލެގޯ ގްރޫޕް ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފިި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020
ކޯބީ އާއި ޖިއާނާ މަގުބޫލު ނަންތަކަށް

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއެއްގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ލެޖެންޑް ކޯބީ ބްރަޔަންޓާއިި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖިއާނާގެ ނަން...

October 24, 2020
"ރޮބޮޓް ކުއްތާ" އަށް އަތް އިތުރުކުރަނީ

ހަތަރެސް ފައި ޖަހައިގެން އޮންނަ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސް އިން އުފައްދައި މިހާރު އެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ "ސްޕޮޓް" ނަމަކަށް ކިޔާ "ރޮބޮޓް ކުއްތާ" ގެ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 1
އީލޮންގެ "ސްޓާލިންކް" އާ މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހަލުވި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް، މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ސްޕޭސް އެކްސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޓާލިންކް" ޕްރޮޖެކްޓާ މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

October 23, 2020
"ކްއިބީ" ވަޔަކު ނުހިފި؛ އަހަރު ނުވަނީސް ހުއްޓާލަނީ

ކުރު ވީޑިއޯތައް ސްޓްރީމްކުރެވޭ ގޮތަށް މީގެ ހަތް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލޯންޗްކުރި މޮބައިލް އެޕް "ކްއިބީ" ގެ މަގުބޫލުކަން ކުޑަވެގެން އެ ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 23, 2020 3
އެޕަލް ދޫކޮށްލި ޑިޒައިނަރު އެއާބީންއެންބީއާ ގުޅިއްޖެ

އެޕަލްގެ އެތައް އުފެއްދުންތައް ޑިޒައިންކުރުމުގައި 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ވަކިވި ޖޮނީ އައިވް، އެއާބީއެންބީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 27
އެއްބަސްވުމުން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ފައިދާވާނެ: އެމެރިކާ

ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާ އިން ސޮއިކުރި ދިފާއީ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި އެމެރިކާ އިން އިސް އުފައްދާފައިވާ "އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެލަޔަންސް" އާ ރާއްޖެ ގުޅުމުގެ މަގު ފަހިވާނެ ކަަމަށް ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލީ ޓެޕްލީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 22, 2020 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އެމެރިކާ-ކެނެޑާ ބޯޑަރުގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ތާށިކަމާ ހެދި ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ މީހުން އެއް ތަނެއްގައި ތިބެގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބޭއްވެން ނެތުމުން ކެނެޑާގެ...

October 22, 2020 2
"ބްލެކް ޕެންތާ"ގެ މިލްކިއްޔާތުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވި "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ބަތަލު ޗާޑްބޯޒްމަންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ހައްގުވެރިކަން ހޯދަން އޭނާގެ ހުވަފަތް އަންހެނުން ޓޭލާ ސިމޯން ލެޑްވާޑް...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 19
ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށާއި އޭނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާ...

October 21, 2020
ޖެފަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަނީ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖެފް ބްރިޖެސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 56
ޔޫއެސްގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ،

October 20, 2020 1
"ސްޓާލިންކް" އަށް އިތުރު ސެޓެލައިޓްތަކެއް ފޮނުވާލައިފި

"ސްޓާލިންކް" ޕްރޮޖެކްޓަށް 1،440 ސެޓެލައިޓް ލޯންޗްކުރާނެ.

October 20, 2020 3
ކޮވިޑަށް ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއް ކުޑަކުކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން ގައުމުތަކުން ކުރަމުން އަންނައިރު، 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހެދި އެ ބަލީގެ ފަރުވާއަކަށްވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ރިސާޗަކަށް 25،000 ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 8
ފައުޗީއަކީ "ގަމާރެއްގެ" ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ސިފަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި އިހްތިރާމް ހޯއްދަވާފައިވާ އެމެރިކާ ސަރުކާރު އެންމެ އިސް އެއް ސައެންސްވެރިޔާ އެންތަނީ ފައުޗީ އަކީ "ގަމާރު" ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި...

October 19, 2020 2
ފްލޮރިޑާގައި ސްވޯން ގިނަވެ ވިއްކަން ފަށައިފި

އިނގިރޭސި ރާނީ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އަށް ދެއްވި ސްވޯންގެ އާބާދީ މިހާރު މާ ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވާތީ އޭގެ ދޫނި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ރޮކްގެ ފަރާތުން އެތުލީޓުންނަށް މާސްކެއް ނެރެފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި ޑްވޭން ޖޯންސަން (ރޮކް) އެތުލީޓުންނަށް ހާއްސަ ފޭސް މާސްކެއް ނެރެފި އެވެ.

October 18, 2020 1
ކޮކަ ކޯލާގެ ބައި ގަރުނުވީ "ޓެބް" ހުއްޓާލަނީ

ކޮކަ ކޯލާގެ ދަށުން ނެރެމުން އަންނަ ޒަމާންވީ ސޮފްޓް ޑްރިންކް "ޓެބް" ގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، އެ އުފައްދާ މިންވަރު މީގެ ކުރިން މަދުކުރުމަށް ފަހު އެ އުފެއްދުން ވެސް...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް އެންމެ ތިން ގަޑިއިރުން

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ތިން ގަޑިއެއްހާ އިރުގެ ތެރޭގައި ގޮސްގެން އެސްޓްރޮނޯޓުންތަކެއް ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 13
އާ އައިފޯނަށް ސެމްސަންގުން "މޮޅު" މަލާމާތެއް

އެޕަލްގެ އައިފޯން 12އާ އެކު ޗާޖިން އެޑަޕްޓަރާއި ހެޑްފޯން ނުދޭތީ ސެމްސަންގުން "މަލާމާތްކޮށްފި" އެވެ.

October 15, 2020 7
އަލުން ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަތް ގައުމެއް

އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ގައުމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އާޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ހަތް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސެނެޓުން ސުވާލު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 14) - އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި އެމީ ކޯނޭ ބެރެޓުގެ ނަން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާއާ ސެނެޓުން ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

October 14, 2020 4
"ސްޓާލިންކް" ގެ އިންޓަނެޓަށް ތައުރީފު

ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ފަށާފައިވާ "ސްޓާލިންކް" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބެން ފެށި ސަރަހައްދުގެ އާންމުން އެ ހިދުމަތަށް ތައުރީފުކުރަން...

October 14, 2020
އެންކްރިޕްޓެޑް އެޕްތަކަށް އެކްސެސް ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއް

މި ޒަމާނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ "އިންޑް-ޓު-އިންޑް" އެންކްރިޕްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް...