06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ރޯގާޖެހި ދަރިފުޅު މަރުވި މަންމަގެ ނަސޭހަތް

މިއީ ސީއެންއެންގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. މިއީ އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގައެއް ޖެހި، ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު މަރުވުމުން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ އިހްސާސްތަކެވެ. އޭނާގެ އިލްތިމާސަކީ ފްލޫ ވެކްސިން ޖެހުމެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 2
މެލަނިއާ ވައިޓްހައުސް އަށް ބަދަލުވުމަށް ބާރުއަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 5) - އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ނިއު ޔޯކުގައި ދިރިއުޅުއްވާތީ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވަމުން ދިއުމާ އެކު އެކަމަނާ ވައިޓްހައުސް އަށް ބަދަލުވުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 1
އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ކޮރެއާ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 3) - ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނަސް ނުވަތަ ނުލިބުނަސް، އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ނޯތު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މައުލޫމާތު ދެން އާންމެއް ނުކުރާނެ

އިރާގާއި ސީރިޔާ އަށް ފޮނުވާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 2
ދިރިއުޅުން ބަދަލުވި، ފައިމަގުގެ ފަސްގަޑިއިރުގެ ދަތުރު

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި އުޅޭ ޖޯޑަން ޑަންކަން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި ގެޔާ ދެމެދު އުޅެނީ ހިނގައިފަ އެވެ. އެ ދެ މެދުގައި ހަތް މޭލު ހުރެ އެވެ. މަސައްކަތް ނިންމާފައި ވަރަށް ދަންވަރު ވެސް އޭނާ މި ދިގު ރާސްތާ ކަޑައްތުކުރަނީ ފައިމަގުގަ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
އެމެރިކާ އިން އިރާގަށް އިތުރު ސިފައިން ފޮނުވަނީ

އިރާގުގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި އެ ދެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ސިފައިން ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 30, 2017 5
ކާނާގެ ވިޔަފާރިން ދުނިޔެ ފެނަން ޖައްސާނެކަމުގެ އިންޒާރު

ދުނިޔޭގެ ކާނާގެ ބާޒާރުގެ ސަބަބުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ހުސްވުމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމުގެ އިންޒާރު ސައިންސްވެރިން ދީފި އެވެ.

March 30, 2017
ކާފައަށް އެހީވާން ޖޫސް ވިއްކައިގެން 4000 ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯގައި، އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު އޭނާގެ ކާފަގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ލެމަނޭޑް ވިއްކައިގެން އެތައް ހާސް ޑޮލަރެއް...

29 މާޗް

March 29, 2017 1
އެމެރިކާ ނުލައި ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތް

ޖެނީވާ - އެމެރިކާގެ ބައިވެރިވުމާ ނުލައި ސީރިޔާގެ މައްސަލަ ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްލު ކުރުމަށް ހަރުދަނާ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކުރެވުމަކީ ދުރު ކަމެއް ކަމަށް ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

March 29, 2017 7
އަރަބި ވެރިން ބޭނުމީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް

އަރަބި ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިން ޖޯޑަންގައި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވާއިރު ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ އަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ، އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދެ ދައުލަތް...

March 29, 2017 3
މި މީހާގެ އުފަލަކީ ބަލި ކުދިން ބެލެހެއްޓުން

ހަނގުރާމަ އާއި ތަޅާފޮޅުންތަކާއި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެ އޮތަސް އިންސާނުންނަށް އެހީވުމުގައި ވެސް އެއްބަޔަކު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ 1970ގެ...

28 މާޗް

March 28, 2017 2
ޔަމަން ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާގެ އެހީ އިތުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން - ޔަމަންގައި އުފެދިގެން އުޅޭ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި، އިދިކޮޅު ޝީއީ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީން އެކުލަވާލާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އަސްކަރީ އެހީ އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

March 28, 2017 2
ދެތިން ހަފުތާގައި އައިއެސް ބަލިކޮށްލެވޭނެ: އައްބާދީ

އިރާގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން، ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބަލިކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް އިރާގުގެ...

March 28, 2017 1
ކުޑަކުޑަ ރޯމިއޯއަކާއި ޖޫލިއަޓެއް

ސައުތު ކެރޮލައިނާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެއް ދުވަހަކު އުފަންވި ދެ ކުދިންނަށް ރޯމިއޯ އާއި ޖޫލިއަޓް ކިޔާފައިވަނީ ހަމަ އިއްތިފާގަކުންނެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 1
200 މީހުން މަރުވި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރަން ނިންމައިފި

އިރާގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އާއި ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އާންމުންގެ 200 އެއްހާ މީހުން މަރުވި...

March 27, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: އެމެރިކާގެ ވާހަކަ

އެމެރިކާގެ ވާހަކަ އެވެ. ކީއްވެތޯ އެވެ؟ އެމެރިކާގެ ރައީސަކަށް މިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ މުސްލިމުން ދެކެ ވަރަށް ކޯފާވާ، މުސްލިމުން ދެކެ ބިރުފުޅުގަންނަ، މުސްލިމުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން...

26 މާޗް

March 26, 2017 1
ލީބިޔާގައި ރަޝިޔާގެ ހިއްސާއާ މެދު އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވެ

ލީބިޔާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ގޮތާ މެދު އެމެރިކާ ހިތްހަމަނުޖެހި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 26, 2017 1
ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން އައިއެސްގެ އަމާޒުތަކާ ގާތަށް

(ބައިރޫތު) - އުތުރު ސީރިޔާ އަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން ތިބި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތާ ދެކޮޅަށް، އެމެރިކާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ސީރިޔާގެ ކުރުދީ...

March 26, 2017 4
މަތިންދާބޯޓަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން މަނާކޮށްފި

ތުރުކީ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ބަައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދާ ބައައެއް ފްލައިޓްތަކަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓްސް އެރުވުން މަނާކުރި އަމުރަށް އިއްޔެ އަމަަލްކުރަން...

22 މާޗް

March 22, 2017
ސީރިޔާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު ވަނީ ގަދަ

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެފައިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ ބާރު މިހާރު ވެސް ދަނީ ގަދަ ވަމުން ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ތިބި ބިދޭސީ ނޫސްވެރިން ބުނެފި...

March 22, 2017
މޫސަލް ހިފުން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި

އިރާގަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ މޫސަލް އަލުން ހިފުމަށް އިރާގު ސަރުކާރުގެ ސިފައިން ހަނގުރާމަ...

21 މާޗް

March 21, 2017
ރަޝިޔާ އަށް ލީބިޔާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެތަ؟

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ރަޝިޔާ ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެމެރިކާ އާއި ނޭޓޯ ސިފައިން އިރާގަށް...

March 21, 2017 1
ގެދޮރުނެތް ބަލި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އުފާވެރި ބަދަލެއް

ގެދޮރުނެތް، ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލުމުގައި އަންހެނަކު ކޮށްދިން އިންސާނީ ޚިދުމަތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތައުރީފުކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 3
ނިއު ޒީލެންޑުން އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓެއް ބޭރުކޮށްލައިފި

ނިއު ޒީލެންޑު ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައަކަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވި އެ ގައުމުގައި އުޅޭ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓެއްގެ ސިޔާސީ ހިމާޔަތް އުވާލަން އެމެރިކާއިން...

March 20, 2017 1
ކަރުގެ އިންފެކްޝަނަކުން އަތްފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުޖެހޭ ވައްތަރެއްގެ އިންފެކްޝަނެއް ކަރުތެރެއަށް ޖެހުނު އެމެރިކާ މީހެއްގެ އަތްފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 1
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޓްރަމްޕް ބޭނުންވޭ: ޓިލާސަން

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ޗައިނާއަށް ދަތުރެއްކުރެވޭނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލާސަން، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ރޭ...

March 19, 2017
ވައިޓް ހައުސްއަށް ނުރައްކަލަކަށްވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިޓް ހައުސްގެ ޗެކްޕޮއިންޓަކާ ދިމާއަށް ދިޔަ ކާރެއް ހުއްޓުވައި ޑްރައިވަރު ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު އަޑުއެހިކަމުގެ ހެއްކެއް ފެންނާކަށް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ހުންނަ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އޮފީހުގެ ފޯނުތައް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަޑު އެހިމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ...

March 16, 2017 6
ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރު އަނެއްކާވެސް ހުއްޓުވައިފި

މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު، އެމެރިކާގެ ފަނޑިޔާރަކު އިއްޔެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017
އިންކަމް ޓެކްސް އަށް 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 15) - އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2005 ވަނަ އަހަރު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ 38 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާފައި ކަމަށް އެމްއެސްއެންބީސީ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 15, 2017 4
ޕްރިންސް މުހައްމަދާއި ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރިޔާޒް (މާޗް 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް ވައިޓް ހައުސްގެ އޯވަލް އޮފީހުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް...

March 15, 2017 2
އުފަންދުވަހު ބޭނުންވީ ފަގީރުންނަށް އެހީވާން

އެމެރިކާ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ، އަރްމާނީ ކްރޫޒްގެ ހަ ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޕާޓީއެއް ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ޕާޓީއަށް ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފައިސާއިން...

14 މާޗް

March 14, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މުސާރަ ހަދިޔާ ކުރާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ މުސާރަ ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން...

March 14, 2017 3
14 މިލިއަން މީހުންނަށް ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ގެއްލެނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތައާރަފް ކުރެއްވި ހެލްތުކެއާ ޕްލޭނުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ 14 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަންނަ އަހަރު ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް...

13 މާޗް

March 13, 2017 7
ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ޕްރިންސް މުހައްމަދު އެމެރިކާ އަށް

ރިޔާޒް (މާޗް 13) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް...

March 13, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށްދޭން މެކްކޭން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 13) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަންގަވައިގެން ފޯނު އަޑު އެހިކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށްދޭން...

12 މާޗް

March 12, 2017 1
އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދި އެޓާނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެންގުމުން ދެކޮޅު ހެދި ނިއު ޔޯކުގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޕްރީތު ބަރާރާ އެންމެ ފަހުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި...

March 12, 2017 3
ވައިޓްހައުސް ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ވައިޓްހައުސްގެ ބޭރު ފެންސުން ފުންމާލައިގެން ގޯތި ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ސީކްރެޓް ސާވިސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ގަރާރު މަނާކުރާ އަމުރެއް މި ފަހަރު ނުނެރުނު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ...

March 11, 2017 2
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ވައިޓް ހައުސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް "ވަރަށް އަވަށް" ވައިޓްހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.