27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 1
ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީސް އަށް ވެކްސިނެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

އެމެރިކަން ޑައިބެޓީސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރީ ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީސް އަށް ފަރުވާ ލިބޭ ވެކްސިނެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 4
ގަރާރު ވީޓޯ ނުކުރުމުން އެމެރިކާ ސަފީރު ހާޒިރުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 26) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ވީޓޯކޮށްފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ރުޅީގައި އެމެރިކާ ސަފީރު، ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އަމުރަށް ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 1
ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން އުވާލަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 25) - ހައިރާތުގެ ގޮތުގައި އެހީ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައުންޑޭޝަން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 25, 2016 7
އދ.ގެ ގުޅުން މުޒާޖައާކުރަން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 25) - އދ.އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން މުރާޖައާ ކުރަން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި އެވެ.

December 25, 2016 4
އެމެރިކާގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ކުރިމަތިވި: ޕްރިޔަންކާ

އެމެރިކާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ދެ ވަނަ ސީޒަންގެ އެއް ބައިގެ ޝޫޓީން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ބޮލީވުޑް ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިވަގުތު ހުރީ އިންޑިޔާގަ އެވެ. އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިވާ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 7
އެމެރިކާގެ ތާއީދާއެކު އިޒްރޭލާ ދެކޮޅު ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 24) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ސަލާތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ވީޓޯ ނުކުރުމާ އެކު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 11
ޓެރަރިސްޓުން ފުހެލާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 22) - ދުނިޔޭގެ ބިމުން ޓެރަރިސްޓުން ފުހެލާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 22, 2016 5
ނުހައްގުން ޖަލުގައި 31 އަހަރު، ބަދަލަކަށް ލިބުނީ 75 ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 22) - ނުކުރާ ކުށަކަށް ޖަލުގައި 31 އަހަރު ހޭދަކުރި އެމެރިކާގެ ޓެނެއްސީގެ މީހަކު ބަދަލަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އަދި މިހާތަނަށް...

December 22, 2016 2
ތިން ފަހަރަށް ސާހިބުމީހާ ސަލާމަތްކޮށްދިން ކުއްތާ

ބަައެއް ފަހަރަށް ކުއްތާގެ ފަރާތުން ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ އެހީތެރިކަން އިންސާނުންނަށް ލިބެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި ޑްރޯން އެމެރިކާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 20) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުން ހިފެހެއްޓި އެމެރިކާގެ ޑްރޯން ޗައިނާ އިން އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

December 20, 2016 3
ކައިވެންޏަށް ފަސް އަހަރު ވީއިރު ވެސް ހަނީމޫންގައި!

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރަނީ ހަނީމޫންއަކީ މުޅި އުމުރު ދުވަހަށް ނުފިލާނެ ވަރުގަދަ ހަނދާންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އާ ކައިވެންޏަށް ފަހު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހަނީމޫން ގޮސްލަން ބޭނުންވެ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 2
މިޝޭލް އޮބާމާ އަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 19) - ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ކުރިމަގު ބަނަވެއްޖެ ކަމަށާއި އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް މިޝޭލް އޮބާމާ ޓޯކް ޝޯއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި...

December 19, 2016 3
އައިއެސްގެ ލީޑަރުގެ ބޮލަށް އެމެރިކާ އިން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 19) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ބޮލަށް އެމެރިކާ އިން ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ދެ ގުނަކޮށް، 25 މިލިއަން ޑޮލަރު...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި ޑްރޯން ދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 18) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުން ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި، މީހަކު ނެތި ކަނޑުއަޑިން ދަތުރު ކުރެވޭ، އެމެރިކާގެ ޑްރޯނެއް އަނބުރާ ދޭން ބެއިޖިން އިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 2
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ ސުލްހަ ނެތިދާނެ

ގުދުސް (ޑިސެމްބަރު 17) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ އަށް އޮތް އުއްމީދު ނެތިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު އިންޒާރު...

December 17, 2016 6
ކައިވެނި ހުށަހެޅީ ފުލުހުން ގޮސް ކުޑަކަކޫ ޖަައްސުވާފައި!

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އަލަބާމާގައި ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ގޮސް ފިރިހެނަކު ކުޑަކަކޫ ޖެއްސުމަށް ފަހު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ކައިވެނި ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ފިރިހެން...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 3
ސައުދީ އަށް އެމެރިކާ އިން ހަތިޔާރު ވިއްކާވަރު މަދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 14) - ޔަމަނަށް ދޭ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާ އިން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވިއްކާ ހަތިޔާރު މަދުކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
ޓްރަމްޕުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާގެ އެކުވެރިއެއް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާއާ ގުޅުން އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ރެކްސް ޓިލާސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
ބޮއިން ކުންފުންޏާ އެކު އީރާނުން 16 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 12) - ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ތެރޭ އީރާނަށް 80 ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ބޮއިން ކުންފުންޏާ އެކު އީރާން އެއާ އިން 16.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ...

December 12, 2016 2
ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތަކުން ޗައިނާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާ ދުރު ވިސްނުމަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތައް ހުރުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 3
އިންތިޚާބު ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރަޝިޔާ އިން ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ފުޅާ ތަހުގީގެއް ހިންގެވުމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަންގަވައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 6
ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން މެމްބަރާ ދިމާކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 9) - އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ހޮވުނު ސޯމާލިއާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމް މެމްބަރު އިލްހާން އުމަރަށް ވޮޝިންޓަނުގައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 5
ޕާލް ހާބަރަށް ދިން ހަމަލާގެ ހަނދާން އަދިވެސް ނުފިލާ

ލޮސް އެންޖަލިސް (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ޕާލް ހާބަރަށް ޖަޕާނުން ހަމަލާ ދިންތާ 75 އަހަރު ފުރުން އިއްޔެ ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް އެ ހަމަލާގެ ހަނދާންތައް ބައެއް މީހުންގެ ހިތްތަކުން...

December 08, 2016
މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވަން އޮބާމާގެ ލަފާ ޓްރަމްޕް ހޯދާ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ލަފާ ހޯއްދަވާ ކަމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 2
އީރާނުގެ ރައީސް، ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 7) - ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ވީދާލުމުގެ ފުރުސަތު އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ރައީސް...

December 07, 2016 1
ރައީސްގެ އާ މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު

ނިއު ޔޯކް(ޑިސެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޯއިންގެ އާ މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އޯޑަރު ދީފައި ވަނިކޮށް އެ އޯޑަރު ކެންސަލް ކުރަން،...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 3
އޮބާމާ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހާ އަށް 30 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު އޮހާޔޯގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓޮފާ ލީ ކޯނެލް އަށް 30 އަހަރުގެ ޖަލު...

December 06, 2016 6
ޓްރަމްޕް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދަށް 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް މައި ސަރުކާރުގައި...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
އިޒްރޭލުން ދަަނީ ސުލްހަ އަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 5) - ފަލަސްތީނާ އެކު ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް އިޒްރޭލުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ އޮފިޝަލުން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2016 4
އައިއެސް ބަލިކުރިއަސް އެމެރިކާއިން އިރާގުގައި ތިބެންޖެހޭ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 5) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކުރި ނަމަވެސް އެމެރިކާ އާއި ކޯލީޝަނުގެ ސިފައިން އިރާގުގައި ތިބުން މުހިންމު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އޭޝް ކާޓާ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ އަށް ޓްރަމްޕް ތާއީދު: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 4) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވި އެވެ.